Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1221. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015, stran 4151.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 12. seji dne 14. aprila 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Realizacija 2015
I.
SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.100.377,69
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.833.704,01
70
DAVČNI PRIHODKI
11.125.870,98
700 Davek na dohodek in dobiček
8.714.743,00
703 Davek na premoženje
2.179.781,68
704 Domači davki na blago in storitve
231.346,30
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.707.833,03
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.930.869,14
711 Takse in pristojbine
13.955,98
712 Globe in druge denarne kazni
156.167,20
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
233.687,52
714 Drugi nedavčni prihodki
373.153,19
72
KAPITALSKI PRIHODKI
72.346,38
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
24.100,63
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
48.245,75
73
PREJETE DONACIJE
5.050,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.050,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.189.277,30
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
515.958,57
741 Prejeta sredstva iz državn. prorač. iz sredstev pror. Evropske unije
673.318,73
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.820.288,76
40
TEKOČI ODHODKI
4.733.746,44
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.106.179,41
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
164.026,35
402 Izdatki za blago in storitve 
3.329.649,91
403 Plačila domačih obresti
94.810,11
409 Rezerve
39.080,66
41
TEKOČI TRANSFERJI
7.816.213,99
410 Subvencije
19.500,00
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.095.881,09
412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
532.296,78
413 Drugi tekoči domači transferji
4.168.536,12
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.998.170,66
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.998.170,66
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
272.157,67
431 Inves. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki
98.923,86
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
173.233,81
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽKEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–719.911,07
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. IN PROD. KAP. DELEŽ.
75
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. IN PROD. KAP. DELEŽ.
750 Prejeta posojila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
2.820,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
2.820,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
2.820,00
VI.
PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–2.820,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500 Domače zadolževanje
1.000.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
579.275,14
55
ODPLAČILA DOLGA
579.275,14
550 Odplačilo domačega dolga
579.275,14
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–302.006,21
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
420.724,86
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
719.911,07
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
–261.249,85 
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0057/2016-2
Murska Sobota, dne 14. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost