Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1224. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015, stran 4155.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4 in spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 7. aprila 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2015.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 410-7/2016-2
Nova Gorica, dne 7. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost