Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

Št. 013-25/2015/41 Ob-1980/16, Stran 962
Na podlagi 10. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni poziv 
za predlaganje člana/članice Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki ga/jo v svet imenuje Vlada Republike Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) v 10. členu določa, da ima Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in člane po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministri, pristojni za znanost, tehnologijo in finance ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije.
2. Vlada Republike Slovenije je v Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije dne 17. 7. 2014, za mandatno dobo štirih let, imenovala 14 članov. Šest članov je imenovala izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti.
V Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije je potrebno imenovati novega člana/članico zaradi odstopa enega dosedanjega člana Sveta, imenovanega izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb.
3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne visokošolske zavode, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge kandidatov, in sicer izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, ki se ga bo imenovalo v Svet za čas do izteka mandatnega obdobja Sveta, in sicer do 17. 7. 2018.
4. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
b) univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport;
c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
d) gospodarska in strokovna združenja;
e) druge nevladne organizacije (društva, ustanove, zadruge, zasebni zavodi itd.).
Upravičenost predlagateljstva dokazuje pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz d) in e) točke prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij, navedenih v 3. točki tega poziva.
5. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; kratek življenjepis; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
6. Na podlagi posredovanih predlogov bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oblikovalo predlog kandidata/kandidatke in ga posredovalo v odločitev Vladi Republike Slovenije.
7. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4. in točko 5., posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za znanost (kandidat za Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije), Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
8. Predloge za članstvo v Svetu je treba poslati v desetih dneh od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost