Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1253. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje, stran 4218.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 13. seji dne 13. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega zavoda) 
(1) Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje je Občina Trebnje ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97). Javni zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod št. 1/01431/00 za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju Občine Trebnje.
(2) S tem odlokom se usklajuje organizacijo in delovanje javnega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje (v nadaljevanju: vrtec) z veljavno zakonodajo.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se usklajuje in ureja:
– ime in sedež vrtca;
– ime in sedež enot vrtca;
– dejavnost vrtca;
– organizacija vrtca;
– določbe o organih vrtca;
– sredstva za delo vrtca;
– pravice, obveznosti in odgovornosti vrtca v pravnem prometu;
– druge določbe v skladu z zakonom.
4. člen 
(ime, sedež in pravni status vrtca) 
(1) Ime vrtca: Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje.
(2) Skrajšano ime vrtca: Vrtec Mavrica Trebnje.
(3) Sedež vrtca: Režunova ulica 8, 8210 Trebnje.
(4) Sestavni del imena vrtca je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s pravili vrtca.
5. člen 
(pečat vrtca) 
(1) Vrtec ima žig okrogle oblike premera 35 mm in žig s premerom 20 mm. Sredi žiga je grb Republike Slovenije. Nad grbom je napisano besedilo Vrtec Mavrica Trebnje, pod grbom je besedilo Režunova ulica 8 Trebnje.
(2) Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. DEJAVNOST VRTCA 
6. člen 
(dejavnost vrtca) 
(1) Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Trebnje in vključuje otroke od 11 meseca starosti do vstopa v šolo oziroma upošteva starost, ki jo določa veljavna zakonodaja.
(2) Vrtec opravlja javno veljavni program za predšolske otoke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
(3) Vrtec izvaja dnevni, poldnevni in krajši program ter prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.
(4) Matična enota je enota vrtca »Mavrica« v Trebnjem, kjer je sedež vrtca. Na sedežu vrtca se vpisuje otroke v programe vrtca in druge oblike oskrbe otrok za celoten vrtec.
(5) Vrtec je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo vrtca, samostojno.
7. člen 
(opravljanje javne službe) 
(1) Vrtecopravlja javno službo na področju:
– P/85.100 Predšolska vzgoja
(2) V okvir dejavnosti vrtca pa sodijo še:
– C/13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov,
razen oblačil
– C/14.390 Proizvodnja drugih pletenin in kvačkanih
materialov
– C/16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa iz
plute, slame in protja
– C/17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona
– C/18.110 Tiskanje časopisov
– C/18.120 Drugo tiskanje
– C/18.130 Priprava za tisk
– C/18.140 Knjigoveštvo
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
in najetih nepremičnin
– M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje
– N/77.390 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
– N/82.300 Prirejanje razstave, sejmov, kongresov
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/93.190 Druge športne dejavnosti.
(3) Dejavnost vrtca je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
III. ORGANIZACIJA VRTCA 
8. člen 
(enote vrtca) 
(1) Za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah, se v okviru vrtca organizirajo enote. V sestavi vrtca tako delujejo naslednje enote:
– enota vrtca »Mavrica«, ki deluje na Režunovi ulici 8, Trebnje,
– enota vrtca, ki deluje v prostorih Podružnične šole Dobrnič, Dobrnič, Dobrnič,
– enoti vrtca »Videk« in »Ostržek«, ki delujeta na Slakovi ulici 5, Trebnje,
– enota vrtca »Kekec«, ki deluje na Kidričevi ulici 2, Trebnje,
– enota vrtca, ki deluje v prostorih Podružnične šole Šentlovrenc, Šentlovrenc 17, Velika Loka,
– v enota vrtca »Romano«, Vejar 121, Trebnje,
– v enoti vrtca na Gubčevi 21 in 23, Trebnje,
– enota vrtca »Mojca«, Goliev trg 4, Trebnje.
(2) Oddelke vrtca, ki se začasno organizirajo in delujejo v nenamenskih stavbah, se ustanavlja oziroma ukinja s sklepom ustanovitelja, pri čemer se v sklepu navede tudi del katere od naštetih enot so posamezni oddelki vrtca v nenamenskih stavbah.
(3) Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
(4) Enota vrtca ni pravna oseba in nima pooblastil v pravnem prometu.
V. ORGANI VRTCA 
9. člen 
(organi vrtca) 
(1) Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj vrtca,
– strokovni organi,
– svet staršev.
(2) Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
10. člen 
(sestava in mandat sveta vrtca) 
(1) Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
(2) Svet javnega vrtca sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov Občine Trebnje. Zaposleni v vrtcu ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu vrtca.
(4) Predstavnike delavcev vrtca se voli izmed vseh delavcev vrtca. Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Zaposleni v vrtcu ne morejo biti predstavniki staršev v svetu vrtca.
(5) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, po postopku in načinu, ki ga določa zakon in ta odlok.
(6) Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(7) Svet odloča z večino glasov svojih članov.
(8) Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
(9) Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovih otrok v vrtcu.
11. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca) 
(1) Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu vrtca.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta vrtca, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v vrtcu.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika zaposlenih v svetu vrtca in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
12. člen 
(kandidiranje) 
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca imajo najmanj trije delavci vrtca z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
(2) Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati za predstavnike zaposlenih v svetu vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico.
13. člen 
(potek volitev) 
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za zaposlene, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(3) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca z aktivno volilno pravico.
14. člen 
(ugotavljanje volilnega izida) 
(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
15. člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet vrtca) 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet vrtca so javne, razen če se svet staršev pred izvedbo odloči za tajne volitve.
(2) Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Predlog kandidata za člana sveta vrtca, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Javne volitve se opravijo z dviganjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta vrtca so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se volitve med njima ponovijo, in se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme večjega števila glasov.
16. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta vrtca) 
(1) Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti zaradi bolezni ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen oziroma odpoklican,
– umre.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v vrtcu. Članu sveta vrtca, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu vrtca, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.
(3) Odstop člana sveta vrtca je veljaven, ko svet vrtca prejme pisno izjavo člana sveta vrtca o odstopu.
(4) Če članu sveta vrtca predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
17. člen 
(odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca) 
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 odstotkov delavcev vrtca z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(4) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
(5) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
(6) Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev vrtca, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(7) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
18. člen 
(odpoklic predstavnikov staršev v svetu vrtca) 
Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu vrtca se začne na predlog 10 odstotkov članov sveta staršev. Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki. Predlog se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga, če je popoln predlog za odpoklic prejet v času polletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta vrtca, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj osem dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta vrtca, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne. Po končani obravnavi predloga za odpoklic svet staršev sprejme odločitev o odpoklicu z večino glasov vseh predstavnikov.
19. člen 
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta vrtca) 
(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta vrtca določi svet vrtca s poslovnikom.
20. člen 
(pristojnosti sveta vrtca) 
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov, ob predhodnem soglasju ustanovitelja,
– imenuje predstavnika vrtca v druge asociacije,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti vrtca določene naloge.
21. člen 
(ravnatelj vrtca) 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
(3) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju zaposlenih v plačne razrede,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje vrtca s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(4) Mandat ravnatelja traja pet let. Ravnatelj je po preteku mandala lahko ponovno imenovan.
22. člen 
(imenovanje ravnatelja) 
(1) Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon. Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v predšolski vzgoji ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, kdor ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj v roku enega leta ne opravi ravnateljskega izpita, mu preneha mandat po zakonu.
(3) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Delovno razmerje z izbranim kandidatom za delovno mesto ravnatelja se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(4) Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja objavi pristojni organ tudi na spletni strani vrtca, spletni strani Občine Trebnje in v Glasilu občanov.
(5) Svet vrtca si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje občine in
– mnenje staršev.
(6) Ustanovitelj in svet staršev morata mnenje obrazložiti.
(7) Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če vzgojiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
(8) Ko svet vrtca izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru, pristojnemu za izobraževanje, znanost in šport. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
(9) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
23. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
(2) Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
(3) Ista oseba v vrtcu lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
24. člen 
(razrešitev ravnatelja) 
(1) Ravnatelja razreši svet vrtca.
(2) Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Svet s predlogom za razrešitev seznani vzgojiteljski zbor, svet staršev in lokalno skupnost.
(4) Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja zgolj obvesti ministrstvo.
(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
(6) Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
25. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
(1) Vrtec ima lahko pomočnika ravnatelja.
(2) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
(3) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
(4) Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev vrtca.
(5) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
(6) Pomočnik ravnatelja ne sme biti član sveta vrtca.
26. člen 
(vodje enot) 
(1) Enota vrtca ima vodjo.
(2) Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
(3) Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
(4) Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
27. člen 
(strokovni organi) 
Strokovni organi v vrtcu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi. Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov vrtca se uporablja določbe zakona, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.
28. člen 
(vzgojiteljski zbor) 
(1) Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
(2) Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen 
(strokovni aktivi) 
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovni aktivi dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo vzgojno delo in pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
30. člen 
(svet staršev) 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev vrtca.
(2) Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.
(3) Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen 
(svetovalna služba) 
Vrtec organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
32. člen 
(zaposleni v vrtcu) 
(1) Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
(2) Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
(3) Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
(4) Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
(5) Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
(6) Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
(7) Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik.
33. člen 
(delovna razmerja, sodelovanje delavcev in uresničevanje sindikalnih pravic) 
(1) Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v vrtcu, vrtec uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom, ki ureja področje organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
(2) Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v vrtcu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
VII. PREPOVED SKLEPANJA POGODB 
34. člen 
(prepoved sklenitve delovnega razmerja) 
(1) Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
(2) Osebi, ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka tega členaSlika 1, delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov oziroma iz krivdnih razlogov odpove drugo pogodbo, na podlagi katere oseba opravlja delo.
(3) Oseba, zoper katero je uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje iz druge alinee prvega odstavka tega člena, ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi na področju vzgoje in izobraževanja.
VIII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE 
35. člen 
(premoženje v upravljanju vrtca) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja vrtec, je last ustanovitelja. Vrtec lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Vrtec je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(2) Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanovitelj da vrtcu v upravljanje, ustanovitelj določi s sklepom o prenosu v upravljanje, medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja pa se določijo s pogodbo med ustanoviteljem in vrtcem.
(3) Vrtec samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, upravlja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
36. člen 
(financiranje javne službe) 
(1) Vrtec pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna Občine Trebnje v skladu z zakoni in Statutom Občine Trebnje, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
(2) Z odlokom o proračunu Občine Trebnje se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti vrtca.
37. člen 
(sredstva za delo vrtca) 
(1) Sredstva za delo pridobi vrtec skladno z zakonom in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljice in drugih javnih virov;
– s plačili staršev za storitve v predšolski vzgoji;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz drugih virov.
(2) Ustanoviteljica zagotavlja vrtcu z letno pogodbo o financiranju dogovorjena sredstva za izvajanje javne službe, v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanoviteljice, upoštevajoč zakonske obveznosti glede vrste in višine zagotavljanja sredstev.
(3) Za nadstandardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
(4) Vrtec lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
(5) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(6) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in najmanj šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca. Sicer pa se sklad organizira v skladu s poslovnikom sklada vrtca.
(7) Predstavnike staršev predlaga svet staršev, predstavnike zaposlenih predlaga vzgojiteljski zbor, predstavnika ustanovitelja imenuje župan. Upravni organ sklada potrdi svet vrtca. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA 
38. člen 
(presežek prihodkov) 
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov. O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca določi občina ustanoviteljica.
39. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
Primanjkljaj prihodkov, ki nastanejo v vrtcu pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti vrtca, krije ustanoviteljica.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VRTCA V PRAVNEM PROMETU 
40. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Vrtec je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno. Vrtec odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) Vrtec je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
41. člen 
(zastopanje, predstavljanje) 
(1) Ravnatelj vrtca zastopa in predstavlja vrtec.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja pooblastila ravnatelja.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v posameznih zadevah pooblasti drugega delavca vrtca.
42. člen 
(podpisovanje dokumentov) 
(1) Za vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
(2) V odnosih z Upravo za javna plačila in Finančno upravo podpisujejo vrtec ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi, ki jih določi ravnatelj.
XI. JAVNOST DELA 
43. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo vrtca je javno.
(2) Javnost vrtca se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam ali drugim oblikam dela organov vrtca ter vzgojno-izobraževalnemu delu vrtca razen v primerih, kot je določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj vrtca izrecno povabi.
(4) O delu vrtca obvešča javnost ravnatelj vrtca ali oseba, ki jo za to pooblasti.
XII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI 
44. člen 
(1) Ravnatelj vrtca in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
(3) Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet vrtca določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj vrtca v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih vrtcu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XIII. SPLOŠNI AKTI VRTCA 
45. člen 
(subsidiarna uporaba zakona, pravila in splošni akti) 
(1) Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe zakona.
(2) Vrtec lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok, ter drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi predpisi, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet vrtca.
(3) Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
(4) Pravila in splošni akti iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen 
(sprejemanje splošnih aktov) 
(1) Splošne akte vrtca sprejema svet vrtca ali ravnatelj vrtca.
(2) Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov vrtec določi s pravili vrtca.
XIV. NADZOR 
47. člen 
(nadzor dela vrtca) 
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela javnega vrtca in nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se opravlja v skladu z zakonom o šolski inšpekciji.
(2) Porabo javnih sredstev v vzgoji in izobraževanju nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
(3) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira pristojni organ ustanovitelja.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
48. člen 
(opravljanje funkcije do izteka mandata) 
Člani sveta vrtca, ravnatelj in člani sveta staršev opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
49. člen 
(uskladitev pravil in splošnih aktov) 
(1) Vrtec mora uskladiti pravila vrtca s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti vrtca se morajo s tem odlokom in pravili vrtca uskladiti v roku šestih mesecev od uveljavitve pravil vrtca.
(3) Do uskladitve pravil vrtca in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov vrtca, če niso v nasprotju s tem odlokom.
50. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 69/99, 108/05, 48/08, 19/10 in 57/12).
(2) Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje je pravni naslednik zavoda, ki je bil ustanovljen z odlokom iz prejšnjega odstavka in je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod številko 1/01431/00 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
(3) Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela vrtca po tem odloku, opravi ravnatelj.
51. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-24/2015-5
Trebnje, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost