Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1130. Statut Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, stran 3936.

  
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo ZLSUPB2 – Uradni list RS, št. 94/07), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 13. in 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 83/08, 49/15) je Svet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje na 24. redni seji dne 15. 2. 2016 sprejel
S T A T U T 
Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Podjetniški inkubator Kočevje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 83/08). Javni zavod je bil vpisan v sodni register pod številko vložka Srg vpisa subjekta: 2008/31748, z dne 23. 9. 2008.
S tem statutom se določa:
– dejavnosti, organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda in način odločanja,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– oblika in uporaba žigov,
– volitve ali imenovanje članov organov javnega zavoda,
– delovna razmerja delavcev,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov na odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delov zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge vsebine, pomembne za delovanje zavoda.
2. člen 
Javni zavod Podjetniški inkubator Kočevje (v nadaljevanju: zavod) pri opravljanju registriranih dejavnosti in izvajanju programa dela in razvoja sodeluje in se povezuje z institucijami, organizacijami, asociacijami in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami na domačem in mednarodnem trgu oziroma prostoru.
3. člen 
Ustanovitelj javnega zavoda je OBČINA KOČEVJE, mat. številka: 5874238000, davčna številka: SI20945892, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja in izvršuje ustanovitelj preko sveta zavoda, razen če ni z odlokom določeno drugače.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
4. člen 
Ime, ki ga zavod uporablja v pravnem prometu je: Podjetniški inkubator Kočevje.
Skrajšano ime zavoda glasi: PIK.
5. člen 
Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trata XIV/6a, 1330 Kočevje. O spremembi poslovnega naslova znotraj registriranega kraja sedeža zavoda odloča direktor zavoda po predhodnem soglasju župana Občine Kočevje.
6. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava.
Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim premoženjem.
7. člen 
V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje lahko zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo, kadar gre za izvajanje dejavnosti povezano z delovanjem zavoda in je ustanovitev novega pravnega subjekta smiselna in racionalna.
Za opravljanje registriranih dejavnosti lahko zavod na predlog direktorja ob soglasju ustanovitelja ustanovi poslovne enote.
2. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen 
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod, obseg upravičenja za zastopanje pa mu določi svet zavoda. Morebitna omejitev pooblastila se vpiše v sodni register.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
3. Dejavnost zavoda
9. člen 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Šifra in ime podrazreda glavne dejavnosti:
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Šifra in ime podrazreda dejavnosti:
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.990
Drugo informiranje
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103
Druge pravne dejavnosti
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 
78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.410
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
10. člen 
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
11. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
12. člen 
Dejavnost zavoda je usmerjena k:
– podjetniškem planiranju,
– organiziranju podjetniških srečanj,
– ustvarjanju pogojev za celosten podjetniški razvoj,
– razvoju kadrov in razvoj človeških virov,
– ustvarjanju razvojnih prednosti,
– uskladitvi razvojnih programov posameznih razvojnih skupnosti.
13. člen 
Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno za vse zainteresirane naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in dela zavoda na domačem in mednarodnem trgu.
4. Žig zavoda
14. člen 
Zavod ima žig okrogle oblike, v katerem se nahaja:
– naziv in naslov zavoda: PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE, Trata XIV/6a, Kočevje,
– na sredini se nahaja medved in prečni prerez hloda z vidnimi letnicami.
15. člen 
Z žigom in podpisom direktorja oziroma druge pooblaščene osebe zavoda se sklepajo pogodbe, podpisujejo listine in v pravnem prometu prevzemajo pravice, obveznosti in odgovornosti v imenu in za račun zavoda.
16. člen 
Uporabo žiga, število žigov in način varovanja žigov in poslovnih listin določi direktor zavoda s svojim aktom.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA 
17. člen 
Zavod svojo dejavnost izvaja v treh organizacijskih enotah:
– Projektni sektor, katerega dejavnost je pomoč inkubirancem in drugim podjetnikom,
– R&R sektor (raziskave in razvoj), katerega dejavnost je usmerjena v raziskave in razvoj,
– Podporni sektor, katerega osnovna naloga je zagotavljanje nemotenega delovanja zavoda.
Za organizacijo in usklajevanje dela med sektorji je pristojen direktor.
IV. ORGANI ZAVODA 
18. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– strokovni svet.
1. Svet zavoda
19. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije (3) predstavniki ustanovitelja, (1) predstavnik delavcev zavoda in (1) predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kočevje.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki je v skladu z 22. členom statuta.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Kočevje na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva vsem zainteresiranim kandidatom.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji sveta zavoda predsednika in njegovega namestnika.
Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov navzočih članov, v kolikor ni drugače določeno.
20. člen 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno izvoljena, oziroma imenovana.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Občinski svet Občine Kočevje na predlog župana predčasno razreši svojega predstavnika v Svetu zavoda, če:
– se le-ta ne udeležuje sej Sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da le-ta članstvo v Svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne interese;
– le-ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja;
– le-ta ravna v nasprotju z določbami tega akta ali statuta zavoda;
– je času mandata pravnomočno obstojen za kaznivo dejanje.
21. člen 
Za svoje delo so člani sveta zavoda upravičeni do povračila dejansko nastalih potnih stroškov v višini, ki velja za javne uslužbence. Poleg tega so upravičeni tudi do sejnine v višini 75  % sejnin, ki jih določa uredba, ki ureja sejnine v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Ne glede na navedeno, skupen znesek, ki se lahko porabi za povračilo stroškov in za sejnine, ne sme preseči zneska, določenega v finančnem načrtu zavoda.
Volitve predstavnika delavcev v Svet zavoda 
22. člen 
Volitve predstavnika delavcev v Svet zavoda razpiše predsednik sveta.
Za predstavnika delavcev v Svet zavoda lahko kandidirajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja.
Volitve za predstavnika delavcev v Svet zavoda so tajne in trajajo en delovni dan.
Zaposlene v zavodu predsednik Sveta pozove, da v zaprti kuverti oddajo glasovnice z imenom kandidata enemu od predstavnikov (članov) Sveta. Kuverte z glasovnicami na svoji seji odpre in pregleda Svet zavoda.
Za predstavnika delavcev PIK v Svet zavoda je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov.
Mandat predstavnika delavcev v Svetu zavoda je enak mandatu ostalih članov Sveta in preneha z konstituiranjem novega Sveta.
Naloge in pristojnosti Sveta zavoda 
23. člen 
Svet zavoda:
– sprejema program dela in spremlja njegovo uresničevanje;
– sprejema finančni načrt in rebalans finančnega načrta ter spremlja njegovo izvajanje;
– obravnava polletno poročilo o poslovanju zavoda;
– sprejema letno poročilo zavoda ter odloča o razporejanju morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
– sprejema statut zavoda;
– sprejema vse splošne in interne akte zavoda, vključno z vsemi ceniki;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje;
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja na način in pod pogoji, ki so določeni v 27. členu tega akta;
– razrešuje direktorja zavoda na način in pod pogoji, ki so določeni v 26. členu tega akta;
– objavi javni razpis za direktorja najkasneje 90 dni pred potekom mandata obstoječega direktorja;
– opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
24. člen 
Podrobnejša pravila o delovanju sveta zavoda se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta. Z enako večino se sprejmejo tudi spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.
2. Direktor
25. člen 
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela in načrt razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda z univerzami, fakultetami, zavodi, gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami ter drugimi institucijami tako doma kot v tujini,
– sodeluje pri delu sveta zavoda ter strokovnega sveta zavoda in drugih organov in teles zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba (stopnje VII/2),
– najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj,
– nekaznovanost.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena Svet zavoda predčasno razreši direktorja, če le-ta zaprosi za predčasno razrešitev. O predčasni razrešitvi mora Svet zavoda nemudoma obvestiti župana in Občinski svet Občine Kočevje.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora Svet zavoda razrešiti direktorja tudi v primeru, če le-ta iz kakršnega koli razloga ne more, ne zmore ali ne opravlja del in nalog, ki bi jih kot direktor moral. Pred razrešitvijo mora Svet zavoda pridobiti tudi soglasje Občinskega sveta Občine Kočevje k predčasni razrešitvi.
Ne glede na določbo drugega odstavka lahko Svet zavoda na predlog župana predčasno razreši direktorja tudi v primerih, če bi se izkazalo, da:
– je direktor ravnal v nasprotju z določbami odloka;
– direktor ne spoštuje določb pogodbe o zaposlitvi;
– je direktor subjektivno ali objektivno odgovoren za slabo finančno poslovanje zavoda, ki se kaže kot presežek odhodkov nad prihodki;
– je direktor subjektivno ali objektivno odgovoren za negospodarno ali nenamensko rabo sredstev;
– je Računsko sodišče podalo negativno mnenje o finančnem poslovanju zavoda;
– je bil direktor v času trajanja mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
27. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat, pa tega ni bilo mogoče predvideti vnaprej in v primeru, če direktor poda odstopno izjavo, Svet zavoda z dnem, s katerim je dotedanji direktor razrešen, imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Le-ta je imenovan le za čas:
– do imenovanja direktorja na način in pod pogoji, kot jih določa drugi odstavek tega člena;
– do imenovanja novega vršilca dolžnosti na način in pod pogoji, ki jih določa tretji odstavek tega člena.
Najkasneje v roku 7 dni po imenovanju vršilca dolžnosti s strani Sveta zavoda mora le-ta na spletni strani zavoda in vsaj enem tiskanem mediju, objaviti javni razpis za novega direktorja.
Po poteku roka za prijavo kandidatov, mora Svet zavoda najkasneje v roku 30 dni ustanovitelju v soglasje posredovati predlog novega direktorja. Soglasje k imenovanju predlaganega kandidata za direktorja poda Občinski svet. Kandidat nastopi mandat naslednji dan po tem, ko ga potrdi Svet zavoda, vendar najkasneje v roku 30 dni po glasovanju na Občinskem svetu, sicer soglasje preneha veljati.
Če predlagani kandidat ne dobi ustrezne podpore Občinskega sveta, mora župan, ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, najkasneje v roku 7 dni imenovati novega vršilca dolžnosti, ki bo naloge opravljal do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje enega leta.
Za vršilca dolžnosti je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni za direktorja.
Pogodbo z direktorjem ali z vršilcem dolžnosti direktorja v imenu zavoda sklepa predsednik Sveta zavoda.
3. Strokovni svet zavoda
28. člen 
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s tem statutom določene naloge.
Strokovni svet odloča o tem, katera podjetja lahko pridobijo status inkubiranca ter določa merila in kriterije za najem poslovnih prostorov pod ugodnejšimi pogoji.
Člane strokovnega sveta, ob njihovem soglasju, imenuje Svet zavoda na predlog direktorja.
Strokovni svet sestavlja pet članov, ki morajo biti strokovnjaki s področja dela Zavoda.
Član strokovnega sveta ne more biti oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v zavodu. Član strokovnega sveta tudi ne more biti član sveta zavoda ali direktor.
Za svoje delo so člani upravičeni do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na sejo v višini, ki velja za javne uslužbence.
Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta Ne glede na navedeno mandat članom strokovnega sveta avtomatično preneha 60. dan po prenehanju mandata direktorja. V primeru, da pride v mandatni dobi strokovnega sveta do spremembe kateregakoli člana strokovnega sveta in imenovanja novega člana, traja mandat nadomestnega člana do konca trajanja mandata strokovnega sveta.
29. člen 
Konstitutivno sejo strokovnega sveta, na kateri izmed sebe, z večino prisotnih članov strokovnega sveta, imenujejo predsednika strokovnega sveta, skliče predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi vodi do imenovanja predsednika strokovnega sveta.
30. člen 
Seje strokovnega sveta sklicuje predsednik strokovnega sveta.
Predsednik strokovnega sveta je dolžan sklicati sejo strokovnega sveta tudi na pobudo sveta zavoda, direktorja, ustanovitelja ali kadar to pisno zahtevajo najmanj trije člani strokovnega sveta zavoda. Vlagatelji zahteve za sklic seje strokovnega sveta morajo predlagati dnevni red in pripraviti gradivo s predlogi sklepov za obravnavo. Predsednik strokovnega sveta mora sejo sklicati najmanj v roku 7 dni po prejemu zahteve in gradiva.
En izvod sklica seje strokovnega sveta pošlje predsedniku sveta zavoda, enega pa direktorju zavoda. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje strokovnega zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi …).
Člani strokovnega sveta glasujejo javno, razen če tajno glasovanje za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih članov strokovnega sveta zavoda.
Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov strokovnega sveta zavoda.
Strokovni svet načeloma sprejema svoje odločitve s soglasjem vseh na seji prisotnih članov. Naloga vodje strokovnega sveta je, da poskuša o vsakem posameznem vprašanju doseči soglasje.
V primeru, če soglasje ni doseženo, se o posameznem vprašanju odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov strokovnega sveta.
31. člen 
Na sejo strokovnega sveta se vedno povabi direktorja Zavoda.
Kadar se na seji strokovnega sveta obravnavajo vprašanja, povezana z zadevami v pristojnosti sveta zavoda, ali če je seja sklicana na pobudo sveta zavoda, mora biti na sejo strokovnega sveta zavoda vabljen tudi predstavnik sveta zavoda.
Predsednik strokovnega sveta lahko na sejo povabi tudi druge osebe, kolikor je njihova prisotnost pomembna za obravnavo posamezne točke dnevnega reda.
32. člen 
Strokovni svet ima naslednje naloge oziroma pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– sodeluje pri oblikovanju strokovnih predlogov za dolgoročni program na področju dela zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
– podaja mnenje o načrtu nabave osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja,
– opravlja druge z veljavnimi predpisi določene naloge.
33. člen 
Administrativno tehnične naloge za strokovni svet zavoda opravljajo zaposleni v Zavodu.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU 
34. člen 
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava.
Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
VI. FINANČNI VIRI, NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN POSLOVANJE 
1. Financiranje zavoda
35. člen 
Ustanovitelj zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda, in sicer:
– poslovne in skladiščne prostore, ki jih zavod lahko brezplačno uporablja za lastne potrebe;
– poslovne in skladišče prostore, ki jih zavod lahko oddaja novoustanovljenim, perspektivnim podjetjem z neprofitno najemnino;
– poslovne in skladišče prostore, ki jih zavod trži in oddaja vsem zainteresiranim podjetjem;
– denarna sredstva za delovanje zavoda, a le v obsegu, ki se vsako leto določi v občinskem proračunu.
Pobrane najemnine in uporabnine poslovnih prostorov, ki so dane v upravljanje javnemu zavodu, so prihodek zavoda.
36. člen 
Zavod pridobiva sredstva za svojo dejavnost na podlagi letnega programa dela, ki je sestavni del poslovnega načrta zavoda. Letni program dela in poslovni načrt zavoda pripravi direktor in ga predlaga v sprejem svetu zavoda.
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– s prodajo izdelkov in z opravljanjem storitev,
– z opravljanjem registrirane gospodarske dejavnosti,
– proračunskih sredstev,
– sredstev EU,
– najemnine prostorov in opreme,
– donacij in prispevkov sponzorjev in
– drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenega investicijskega vzdrževanja, ki ga odobri Svet zavoda, mora zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
Morebiten presežek odhodkov nad prihodki mora zavod pokriti iz lastnih sredstev. Kolikor lastna sredstva ne zadoščajo, mora direktor zavoda ukrepati na način, kot je predviden z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje poslovanja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko, kolikor je do presežka odhodkov nad prihodki prišlo iz razlogov, na katere niti zavod niti direktor nista imela vpliva, sredstva za pokritje izgube zagotovi tudi ustanovitelj.
2. Način razpolaganja s sredstvi
37. člen 
Svet zavoda na podlagi zaključnega poročila sprejme vsako leto odločitev o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki.
Presežek prihodkov sme zavod porabiti zgolj za izvajanje osnovne dejavnosti in programa dela zavoda v skladu s finančnim načrtom zavoda.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije zavod iz lastnih sredstev, če to ni mogoče, je direktor zavoda dolžan sprožiti insolventni postopek.
38. člen 
Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje. Za zadolževanje se štejejo tudi:
– blagovni krediti ter nakupi blaga, pri katerih so dogovorjeni roki plačila daljši od zakonsko določenih;
– lizing oziroma finančni najem in
– dogovorjeni limiti na transakcijskem računu.
Zavod ne sme dajati kreditov oziroma posojati sredstev drugim pravnim ali fizičnim osebam. Za kreditiranje oziroma posojanje sredstev se štejejo tudi:
– dogovarjanje s kupci in najemniki za roke plačil, ki odstopajo od običajnih;
– nepravočasno vlaganje izvršb zoper neplačnike;
– omogočanje brezplačne uporabe poslovnih prostorov, razen v primerih, ko je to dopustno z zakonom, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem.
3. Poslovanje zavoda
39. člen 
Zavod mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju ter evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon ter drugi finančni in računovodski predpisi ter splošni akti zavoda s področja finančnega in materialnega poslovanja.
Za organizacijo, pravilno in zakonito delo in vodenje računovodsko finančnih evidenc odgovarjata računovodja oziroma podjetje, ki vodi računovodstvo in direktor zavoda.
Ob koncu poslovnega leta sprejme na predlog direktorja zavoda svet zavoda zaključni račun zavoda.
40. člen 
Letno poslovno in finančno poročilo zavoda mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju zavoda ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskih standardov in določbami splošnih aktov zavoda.
Letno poročilo pripravi direktor zavoda in ga predloži v obravnavo svetu zavoda in ustanovitelju. Svet zavoda o sprejetju poročila glasuje.
Če poročilo ni sprejeto, mora svet zavoda ali ustanovitelj zavoda predlagati spremembe in dopolnitve poročila ter določiti rok direktorju zavoda, do katerega mora morebitne nepravilnosti odpraviti.
41. člen 
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, informacije, dokumenti ali gradivo, za katere tako določijo organi zavoda.
Za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, informacije in vednost o poslovanju, strokovni, raziskovalni ali znanstveni dejavnosti zavoda, za katere je očitno, da bi nastala zavodu občutna škoda oziroma škodljive posledice, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Člani organov in delavci ter sodelavci zavoda so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov oziroma informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena.
42. člen 
Zavod izvaja program zagotovitve kakovosti. Osnovni elementi programa so predvsem zagotavljanje kakovosti poslovanja, storitev, dokumentiranja in arhiviranja, izobraževanje ter zagotavljanje varovanja intelektualne lastnine zavoda (poslovnih skrivnosti). Program zagotovitve kakovosti pripravi direktor zavoda, potrdi pa ga svet zavoda. Za izvajanje programa zagotovitve kakovosti je odgovoren direktor.
4. Premoženje zavoda
43. člen 
Zavod razpolaga s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je bilo pridobljeno na način, predpisan s tem statutom. S premoženjem zavod razpolaga v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno, oziroma v skladu s programom dela ali s sprejetim projektom.
Svet zavoda in direktor zavoda skrbita za gospodarno uporabo premoženja zavoda in za njegovo ohranjevanje.
Zavod vodi evidenčno knjigo, kjer je zavedeno celotno premoženje zavoda.
Enkrat letno zavod opravi letni popis premičnega premoženja zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA 
44. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem in poslovnem prometu, v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle brez omejitev.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, katerega lastnik je. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
45. člen 
Zavod je dolžan ustanovitelju enkrat letno poslati poročila o poslovanju zavoda (predvsem zaključni račun in vsebinsko poročilo o delovanju) in ga obveščati o vseh vprašanjih potrebnih za delovanje zavoda in izvrševanje pravic in obveznosti ustanovitelja.
VIII. NADZOR 
46. člen 
Svet zavoda opravlja nadzor nad delom direktorja zavoda, organizacijskih in poslovnih enot zavoda. Svet zavoda vrši nadzor nad materialno finančnim poslovanjem zavoda in nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi ter lastnino zavoda.
Za izvedbo nadzora lahko po potrebi imenuje nadzorno komisijo ali pooblasti enega izmed članov, ki ima ustrezno strokovno znanje oziroma drugega zunanjega strokovnjaka ali revizijsko hišo, da opravi pregled finančnega in materialnega poslovanja zavoda.
Nadzor nad poslovanjem zavoda izvajajo:
– ustanovitelj oziroma v njegovem imenu občinska uprava, nadzorni odbor ali zunanji izvajalec;
– Računsko sodišče RS in drugi organi nadzora.
Zavod mora redno in v skladu z veljavnimi predpisi izvajati tudi notranje revizije poslovanja. Predmet notranje revizije in izvajalca določi direktor v soglasju z občinskim oddelkom, pristojnim za finance.
IX. KONKURENČNA PREPOVED 
47. člen 
Direktor zavoda, člani sveta zavoda in zaposleni v javnem zavodu ne smejo za svoj ali tuj račun opravljati dejavnosti, ki bi za Zavod lahko pomenila konkurenco.
X. KONKURENČNA KLAVZULA 
48. člen 
Za direktorja in zaposlene v javnem zavodu se lahko s pogodbo o zaposlitvi, skladno z vsakokratno veljavno delovno pravno zakonodajo, dogovori konkurenčna klavzula glede opravljanja dejavnosti, ki bi za javni zavod lahko pomenila konkurenco.
XI. SPREMEMBE STATUTA 
49. člen 
Spremembe statuta se sprejemajo po istem postopku in z isto večino kot statut.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
50. člen 
Notranje akte zavoda je treba uskladiti z določbami tega statuta najkasneje v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi.
51. člen 
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Sveta javnega zavoda 
Boštjan Mihelič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti