Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Št. 35400-1/2016-1 Ob-1907/16, Stran 884
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (spletna stran http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter na podlagi enajste alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi:
A) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov z ali brez priprave sanitarne tople vode,
B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,
C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije,
D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb,
E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe,
F) Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
G) Nakup okolju prijaznih vozil,
H) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
I) Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
J) Učinkovita raba vodnih virov,
K) Oskrba s pitno vodo.
A) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov z ali brez priprave sanitarne tople vode za naslednje namene:
1) Vgradnjo ogrevalne naprave s kondenzacijo, ki kot energent uporabljajo ekstra lahko kurilno olje ali naftni plin, z izkoristkom 95 % ali več.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo kompletne strojne in elektro opreme, ki je potrebna za celovito in funkcionalno delovanje ogrevalnega sistema,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov oziroma izdelavo dimnika,
– nakup in vgradnjo termostatskih ventilov,
– nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...) kolikor se vgrajujejo sočasno z novo ogrevalno napravo.
2) Vgradnjo toplotnih postaj ali podpostaj za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo vsa dela in opremo, potrebno za izvedbo zaključene naložbe, obvezno pa:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje ali podpostaje s pripadajočimi inštalacijami,
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
3) Vgradnjo sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija):
– stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju s toplotnim izkoristkom rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 % razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h),
– naprave za lokalno prezračevanje s toplotnim izkoristkom rekuperacije toplote (ηt) vsaj 65 %.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi,
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode za naslednje namene:
1) Vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplotnega zbiralnika,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema.
2) Vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode, ki dosega najmanj razred energijske učinkovitosti A.
3) Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, kolikor sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov izpolnjuje vrednosti, opredeljene v tabeli:
tip ogrevalne toplotne črpalke
spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs ( %) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
zrak/voda
140
voda/voda
200
slanica/voda
170
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne črpalke,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko,
– izvedbo vrtine ali zemeljskega kolektorja,
– izvedbo cevnih povezav toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo,
– nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...) kolikor se vgrajujejo sočasno z novo napravo za ogrevanje.
4) Vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje.
a) Kurilna naprava na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5.
b) Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785.
Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Pri napravi z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) je za optimalno zgorevanje obvezna vgradnja lambda sonde, vodnega toplotnega zbiralnika s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, in prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Namesto vodnega toplotnega zbiralnika se lahko uporabi tudi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.
Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati toplotno-tehnične karakteristike te točke za vse vrste goriv in zahtevo glede vgradnje vodnega toplotnega zbiralnika.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo kompletne strojne in elektro opreme, ki je potrebna za celovito in funkcionalno delovanje ogrevalnega sistema,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov oziroma izdelavo dimnika,
– nakup in vgradnjo termostatskih ventilov,
– nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...) kolikor se vgrajujejo sočasno z novo naprave za ogrevanje.
Kredit za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke za ogrevanje prostorov na degradiranem območju Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Kranj, Mestne občine Celje, Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Murska Sobota ter občin Zasavja: Občine Zagorje, Občine Trbovlje in Občine Hrastnik, za katerega je sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljen, kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drugi prednostni način ogrevanja.
C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije za naslednje namene:
1) Namestitev naprav oziroma izgradnja objektov za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW.
2) Namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave do 50 kW, katerih sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ne sme biti manjša od 86 %.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov oziroma izdelavo dimnika,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vodnega toplotnega zbiralnika.
Naprave, namenjene samooskrbi z električno energijo, morajo izpolnjevati zahteve Uredbe (Uradni list RS, št. 97/15) in Pravilnika o tehničnih zahtevah za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16).
Prejemnik kredita za ostale naprave za pridobivanje električne energije pa mora pred morebitno pridobitvijo deklaracije za proizvodne naprave o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan na dan dodelitve kredita prejemniku kredita izračunati prejeto pomoč po pravilu »de minimis« in o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika in Ministrstvo za finance.
D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb za naslednje namene:
Kredit se lahko dodeli le za stavbo, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2010. Osnovna stavba ima lahko legalen novejši nadzidek, prizidek ali rekonstrukcijo, za katere mora biti predloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Stavbe, legalizirane po navedenem datumu, morajo imeti ustrezno dokazilo o dejanskem času gradnje.
1) Zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat, fiksnih zasteklitev, vhodnih in garažnih vrat, z novim energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim pohištvom, pri čemer vrednosti toplotne prehodnosti novega stavbnega pohištva ne smejo presegati vrednosti 1,2 W/m2K. Lastnosti zunanjega stavbnega pohištva morajo biti določene po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nakup in vgradnjo novega,
– nakup in vgradnjo senčil,
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic ter
– popravilo in zaključno obdelavo špalet.
2) Izvedbo toplotne izolacije fasade:
z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,300 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru toplotne izolacije iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
V primeru, da je na stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 0,045 W/mK, se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne izolacije se obstoječa upošteva s toplotno prevodnostjo λ = 0,045 W/mK in z izmerjeno debelino (dobst), ki je razvidna iz vlogi priložene fotografije obstoječega stanja, posnetega z merilnim trakom. Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,300 W/m2K:
Slika 1
Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet,
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
3) Izvedbo toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru z:
najmanj 25 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev izolacijskega materiala vključno s parno zaporo, paroprepustno folijo oziroma z drugimi materiali v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje,
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge,
– razkrivanje in ponovno nameščanje obstoječe strešne kritine,
– namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno.
4) Izvedbo toplotne izolacije kleti, tal nad neogrevano kletjo ali tal nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom z:
– najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,300 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala,
– odstranitev starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma zaključne obloge.
E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe:
Pravica do kredita se dodeli za gradnjo ali nakup nove eno ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov, vgrajenih v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 % razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije.
Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje te pogoje, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2015.
Priznani stroški fazne gradnje vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne zaščite tal, obodnih zidov vključno z zaključnim slojem in strehe oziroma stropa proti neogrevanem prostoru,
– paroprepustne folije oziroma druge materiale v funkciji sekundarne kritine, vetrno zaporo in parno oviro,
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, vključno s senčili in okenskimi policami,
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakup in vgradnjo generatorja toplote vključno z zalogovnikom za gorivo, transportnim in varnostnim sistemom, krmilno opremo, vodnim toplotnim zbiralnikom, povezovalnimi armaturami, opremo za priključitev na centralno ogrevanje ter ogreval.
V primeru navedbe ponudbene vrednosti za celoten konstrukcijski element, ki je del zunanjega ovoja, znaša upravičen strošek 50 % tega zneska.
V primeru gradnje ali nakupa stavbe po sistemu »na ključ oziroma delni ključ«, ki mora obvezno vključevati stroške gradnje toplotnega ovoja ogrevanega dela stavbe, vgradnje ustreznega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnje centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50 % predračunske vrednosti. Kolikor predračun ne zajema toplotne izolacije tal proti terenu, lahko vlagatelj predloži dodatni predračun za nakup in vgradnjo izolacije.
F) Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov
1) Nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni stroji, nape …), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A+ ali višje.
G) Nakup okolju prijaznih vozil za naslednje namene:
1) Nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni pogon ali pogon, ki je kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 110 g/km.
2) Nakup osebnih avtomobilov, serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin.
Kredit se dodeli za nova vozila ali rabljena vozila, kupljena pri registriranem prodajalcu vozil.
H) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda za naslednje namene:
1) Priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
2) Nakup in vgradnja malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE).
Delovanje naprave mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12). Seznam malih komunalnih čistilnih naprav je objavljen na spletni strani https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleId/51700/seznam-mkcn-ki-na-dan-18112015-izpolnjujejo-pogoje.
3) Namestitev ponikovalnega sistema za padavinske vode.
Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo geotekstila, ponikovalnih blokov ter potrebnih cevnih razvodov vključno z gradbenimi deli.
4) Nakup in namestitev hišnih protipoplavnih pregrad.
5) Prekritje objektov z rastlinsko odejo (npr. zelena streha ali fasada) za zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda.
I) Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva za naslednje namene:
1) Zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit).
Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ 65,00 EUR/m2 zamenjane azbestne kritine.
Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje.
2) Odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna.
3) Zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec, cink …).
Priznani stroški vključujejo:
– odstranjevanje starih oblog in cevi,
– nakup in vgradnjo novih cevi ter
– zaključni sloj, vključno s stenskimi ali talnimi oblogami.
4) Nakup individualnega oziroma hišnega kompostnika zaprtega tipa, ki je namenjen predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva.
J) Učinkovita raba vodnih virov za naslednje namene:
1) Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo zbiralnika, črpalk in filtrov,
– vgradnjo, napeljavo in regulacijsko opremo.
2) Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
K) Oskrba s pitno vodo za naslednje namene:
1) Zagotavljanja oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena).
2) Izgradnje hišnega priključka na javno vodovodno omrežje.
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe.
2. Višina sredstev: višina sredstev po tem pozivu znaša 6 milijonov EUR.
3. Pogoji in zahteve za odobritev pravice do kredita
Upravičena oseba lahko prejme kredit za naložbe, ki še niso izvedene in zanje še ni prejela kredita Eko sklada.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev kredita na podlagi tega poziva so vključena v namene iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana.
A) Upravičene osebe
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
– druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika.
B) Vsebina vloge
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge.
Obvezne priloge za vse naložbe so:
– predračun izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprav in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju,
– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bila stavba zgrajena oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi objektov za naložbo, ki se izvaja na oziroma v obstoječi stavbi, in le-ta ni evidentirana v katastru stavb, oziroma gre za stavbo v gradnji (če je le-to glede na veljavno zakonodajo potrebno) (ne velja za ukrep 1.F in 1.G ter pri večstanovanjskih stavbah);
– podatki o lastništvu nepremičnine, kjer se bo izvajala naložba, kadar lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo (npr. kupoprodajna pogodba, darilna pogodba) (ne velja za ukrep 1.F in 1.G),
– soglasje lastnika, kadar vlagatelj ni lastnik objekta (obrazec EKO – Z).
Potrebne obvezne priloge glede na posamezno vrsto naložbe:
Izpolnjevanje tehničnih parametrov posameznih proizvodov oziroma naprav za naložbe, navedenih v točkah 1. (Predmet javnega poziva), morajo biti razvidno iz naslednjih priloženih dokazil kolikor naprave oziroma materiali še niso uvrščeni na obstoječe informativne sezname (objavljene na spletni strani: www.ekosklad.si):
– podatkovno kartico proizvoda, skladno z ustrezno točko Priloge IV, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 811/2013 (UL EU, št. L 239/2013) oziroma št. 813/2013 (UL EU, št. L 239/2013) za ukrepe iz točke 1.A.1, 1.B.3 1.E in 1.C.2,
– podatkovno kartico proizvoda, skladno z ustrezno točko Priloge IV, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št. L 239/2013) za ukrepe iz točke 1.B.2,
– podatkovno kartico proizvoda, skladno z ustrezno točko Priloge IV, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 (UL EU, št. L 337/2014) za ukrepe iz točke 1.A.3 in namen 1.E,
– kolikor bo vgrajen iziolativni material v debelini, ki je manjša od navedene vrednosti posameznega ukrepa, izjavo o lastnostih proizvoda, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 (UL EU, št. L 88/2011) o gradbenih proizvodih ali Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS, št. 82/13) za ukrepe iz točke, 1.D.2, 1.D.3, 1.D.4, 1.E,
– izjavo o lastnostih proizvoda, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 (UL EU, št. L 88/2011) o gradbenih proizvodih ali Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS, št. 82/13) za ukrepa 1.D.1, in 1.H.2, oziroma merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo za ukrepe iz točke 1.B.4.b,
– tehnično poročilo o preskusih proizvoda, skladno s Prilogo 7, točka 1, Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 78/08, 66/10, 74/11 in 17/11 – ZTZPUS-1) oziroma merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) za ukrepe iz točke 1.B.4.a in 1.E.
Izpolnjevanje z zakonom predpisanih zahtev za posamezne vrste naložbe pa se izkazuje z:
– vodnim dovoljenjem, ki ga izda ARSO skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12 in 100/13) oziroma koncesijsko pogodbo za rabo vode za naložbe točke 1.B.3 (namestitev toplotnih črpalk po sistemu voda/voda v že obstoječe vrtine ali vodotok), točke 1.C.1 (postavitev male hidroelektrarne) in točke 1.K.1 (zagotavljanje oskrbe s pitno vodo) in 1.E (Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe),
– soglasje za priključitev za oddajo električne energije, projektno dokumentacijo, s strani proizvajalca ali dobavitelja opreme izdano ustrezno dokazilo, ki izkazuje poglavitne tehnične lastnosti in karakteristike opreme za naložbe navedene v točki 1.C (Sodobne naprave za pridobivanje električne energije),
– za naložbe točke 1.E (Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe):
– projekt za gradbeno dovoljenje – PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture), projekt za izvedbo – PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, oboje v merilu 1:50) in projekt izvedenih del – PID v primeru nakupa že dokončane stavbe;
– izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi »PHPP« (tiskani izpis in priložena datoteka MS Excel na zgoščenki), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani: www.ekosklad.si.
C) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Upravičena oseba je poleg kredita po tem javnem pozivu upravičena pridobiti za posamezne naložbe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom. Za isto naložbo lahko prejme kredit le v primeru, da predlagana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne sme presegati priznanih stroškov naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. V primerih, ko se kredit dodeli etažnim lastnikom za naložbo v skupne dele večstanovanjske stavbe, pa vsota izplačane nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.
Kolikor je bil kredit za naložbo že predhodno odobren v celotnem znesku priznanih stroškov naložbe po predračunu, se nepovratna finančna spodbuda nakaže izključno kot delno poplačilo kredita.
D) Finančni pogoji kreditiranja
a) Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %.
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,3 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu. Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba znaša največ 10 let.
c) Višina kredita
Kredit za posamezen ukrep se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR.
Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je odobren kredit na posamezno vlogo lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe:
– namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (1.C),
– gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stavbe (1.E),
– nakup okolju prijaznih vozil (1.G) in
– obsežnejša obnova stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.
Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.
d) Stroški in ostali finančni pogoji
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka (Banka Koper d.d., Koper, v nadaljevanju: banka) skladno s tarifnim pravilnikom Eko sklada (Uradni list RS, št. 72/10, 24/12 in 64/14), in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 1,5 % od vrednosti najetega posojila oziroma najmanj 40,00 EUR in ne več kot 175,00 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno: 30,00 EUR za kredite do višine največ 4.000,00 EUR, 45,00 EUR za kredite od 4.001,00 EUR do višine največ 10.000,00 EUR in 50,00 EUR za kredite, višje od 10.000,00 EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto),
– za zavarovanje vračila kredita zavarovalno premijo, ki je odvisna od odplačilne dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek zavarovalne osnove in zavarovalne premije, izražene v odstotku (premijski stavek), in sicer:
0,31 %
za odplačilno dobo
do 1 leta
0,43 %
za odplačilno dobo
od 1 do < 2 let
0,59 %
za odplačilno dobo
od 2 do < 3 let
0,85 %
za odplačilno dobo
od 3 do < 4 let
1,35 %
za odplačilno dobo
od 4 do < 5 let
1,44 %
za odplačilno dobo
od 5 do < 6 let
1,50 %
za odplačilno dobo
od 6 do < 7 let
1,60 %
za odplačilno dobo
od 7 do < 8 let
1,70 %
za odplačilno dobo
od 8 do < 9 let
1,96 %
za odplačilno dobo
od 9 do 10 let.
Informativni izračun efektivne obrestne mere (EOM) ob spremenljivih predpostavkah:
Slika 2
Izračunana efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave. Upoštevane so naslednje predpostavke:
– da je kreditna pogodba sklenjena na dan 25. 3. 2016 po na ta dan veljavni skupni obrestni meri 1,3 % letno (3M EURIBOR365 + 1,3 %),
– da je uporabljena referenčna obrestna mera 3M EURIBOR365 veljavna na dan 25. 3. 2016,
– da je odplačilna doba 12/36/84/120 mesecev glede na znesek kredita v tabeli,
– da je kredit izkoriščen na zadnji dan v mesecu oziroma 31. 3. 2016,
– da je kredit prenesen v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po celotnem črpanju kredita oziroma 1. 4. 2016,
– da so stroški sklenitve kreditne pogodbe zaračunani v zneskih, kot so navedeni v prvi alineji drugega odstavka točke E tega poziva,
– da so stroški vodenja kredita zaračunani enkrat letno, in sicer na dan 1.1. v zneskih, kot so navedeni v drugi alineji drugega odstavka točke E tega poziva,
– da so ob podpisu pogodbe zaračunani stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja (zavarovalna premija).
Izračun se spremeni, če se spremenijo predpostavke, ki so upoštevane v informativni tabeli. Efektivna obrestna mera je bila izračunana skladno z 22. in 23. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11, 30/13, 81/15).
Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Kreditojemalec vrača kredit v mesečnih anuitetah, ki praviloma niso nižje od 40,00 EUR. Najvišja možna anuiteta za kredit je določena skladno s pravili za ugotavljanje kreditne sposobnosti, s tem da mora po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne izterjave, druge obremenitve, odtegljaji preko trajnega naloga iz transakcijskega računa) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost skladno z določili Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11, 30/13). Pri izračunu anuitet se bo uporabljal linearni način izračuna.
4. Rok in način prijave
Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve razpisanih sredstev.
Upravičena oseba vloži vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si, lahko pa jo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., na tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za posamezen tip naložbe.
5. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi kreditnih sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10), kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) ne določa drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.
6. Pogoji porabe in odplačevanja kreditov
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek in rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami vlagatelj dostavi na naslov bančne poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena v odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva morebitne dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in pozove vlagatelja k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 60 dneh po dokončnosti odločbe Eko sklada. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 30 dni.
Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma, v primeru njegove kreditne nesposobnosti, k odplačevanju lahko pristopi soplačnik, pod pogojem, da je ta kreditno sposoben po oceni banke in zavarovalnice.
b) Pogoji za koriščenje odobrenega kredita
Kredit se lahko koristi v enem ali v dveh delih, in sicer banka po izbiri kreditojemalca nakaže kreditna sredstva na TRR izbranega izvajalca/dobavitelja naložbe:
– celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o zaključku naložbe;
– prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60 % odobrenega zneska pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Eko sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi. Kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po sklenitvi kreditne pogodbe in je nova predračunska vrednost upravičenih stroškov nižja, se ustrezno nižji znesek kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi. Za izbiro ustreznega izvajalca je odgovoren kreditojemalec. Ne glede na zamenjavo izvajalca, mora kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita.
Eko sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek naložbe.
Kolikor se po izdaji odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, se lahko vlagatelj pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo, ki jo pošlje na Eko sklad, nepreklicno odpove pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za kredit za isto naložbo z novo vlogo v skladu z določbami tega poziva.
Dokazila o zaključku naložbe kreditojemalec za posamezen ukrep ali za celotno naložbo posreduje poslovalnici banke, v kateri je predhodno podpisal kreditno pogodbo in vključujejo:
– izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec (Obr. Eko-R16/01g),
– kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe,
– potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbestna vlakna, svinec …) (evidenčni list o ravnanju z odpadki) pri naložbah iz namena 1.I,
– vodno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ pri ukrepu 1.K.1 in pri ukrepih 1.B.3, in 1.E, kolikor gre za vgradnjo toplotne črpalke po sistemu voda/voda.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita uskladi s predloženimi računi. Banka za vsak izplačani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne) obresti.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec ne predloži pravočasno dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do neizkoriščenega dela odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa lahko Eko sklad zaradi nenamenske porabe sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od koriščenja sredstev in s stroški izterjave.
c) Prenos kredita v odplačilo
Banka prenese kredit v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po zaključenem koriščenju kredita in posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem računu. Kolikor se sočasno pridobljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada, le-ta predstavlja delno poplačilo kredita, kar posledično zniža anuiteto kredita. Izračun anuitete banka vrši običajno dvakrat letno, o čemur kreditojemalca tudi obvešča.
d) Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli do končnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo kredita, dodeljenega po tem pozivu ter preveriti skladnost dokumentacije in izvedbo naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe kredita ali v primeru ugotovljenih kršitev določil javnega poziva ali veljavnih predpisov ter v primeru navajanja neresničnih podatkov v vlogi mora kreditojemalec takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva koriščenja do vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti