Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1160. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 / II, stran 3995.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10 – odl US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 14. 4. 2016, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 / II
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2016 (Uradni list RS, št. 11/15 in 88/15) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2016
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
34.384.835
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
30.710.748
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
18.207.006
700 Davki na dohodek in dobiček
14.625.916
703 Davki na premoženje
2.989.760
704 Domači davki na blago in storitve
589.300
706 Drugi davki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
12.503.742
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.229.451
711 Takse in pristojbine
11.300
712 Globe in druge denarne kazni
38.380
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
47.880
714 Drugi nedavčni prihodki
10.176.731
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
506.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
502.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
57.957
730 Prejete donacije iz domačih virov
57.957
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.110.130
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.820.783
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
289.348
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
37.392.186
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.222.226
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.713.145
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
277.602
402 Izdatki za blago in storitve
5.592.833
403 Plačila domačih obresti
282.000
409 Rezerve
356.647
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
13.982.174
410 Subvencije
988.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
7.899.137
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.084.229
413 Drugi domači transferi
4.010.008
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
14.551.866
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.551.866
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
635.920
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
207.092
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
428.828
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.007.351
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
56
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
56
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
56
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.226.426
500 Domače zadolževanje
2.226.426
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.522.067
550 Odplačila domačega dolga
1.522.067
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.302.936
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
704.359
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
3.007.351
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.550.110
« 
2. člen
Spremeni se 15. člen, ki glasi:
»15. člen
(obseg zadolževanja občine) 
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 2.226.426 EUR. Od tega lahko predstavlja 1.700.000 EUR dolgoročnega kredita najetega pri poslovnih bankah ter 526.426 EUR dolgoročnega kredita najetega pri državnem proračunu.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.«.
3. člen 
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2016 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-32/2016-O802
Krško, dne 14. aprila 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti