Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Ob-1904/16, Stran 878
Svet Osnovne šole Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1113 Ljubljana, razpisuje na podlagi sklepa sveta šole, sprejetega dne 25. marca 2016, delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/-ka mora biti usposobljen/-a za delo z računalnikom in imeti pedagoške, vodstvene ter organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Delovno razmerje z njim/njo se sklene za določen čas (za čas trajanje mandata). Začetek mandata je 29. 11. 2016.
Kandidati/-ke pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev oziroma overovljene fotokopije dokazil o izobrazbi, strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil-a v roku enega leta od začetka mandata), delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju; prav tako potrdila, ki ne smejo biti starejša od 1 meseca, in sicer:
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati/-ke naj prav tako priložijo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivosti.
Priložiti je treba tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenje zavoda.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici na naslov Svet Osnove šole Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1113 Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja/-ice«.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave kandidatov/-tk.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Franceta Bevka Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti