Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1163. Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016, stran 3999.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D in 14/15 – ZUUJFO); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 95/14 – ZUJF-C, 14/15, 46/15 in 55/15), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 13. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 33/15) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen
(obseg in struktura proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/PODSK. KONTOV OPIS
LETO 2016 v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.860.560,52
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.380.015,28
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.888.686,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.738.066,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
863.100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
287.520,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.491.329,28
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
539.053,69
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
55.385,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
33.150,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
60.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
803.740,59
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.743.026,06
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
314.314,06
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.428.712,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
737.519,18
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
737.519,18
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.754.746,86
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.874.621,86
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
576.138,15
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
87.851,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.015.873,42
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
106.850,00
409 REZERVE
87.909,29
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.819.827,52
410 SUBVENCIJE
53.500,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.158.505,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
533.334,80
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.074.487,72
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.056.373,48
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.056.373,48
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
1.003.924,00
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
867.840,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
136.084,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–894.186,34
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
474.008,34
50
ZADOLŽEVANJE 
474.008,34
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
474.008,34
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
568.591,46
55
ODPLAČILA DOLGA 
568.591,46
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
568.591,46
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–988.769,46
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–94.583,12
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
894.186,34
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
988.769,46
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
2. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-273/2014-80
Trebnje, dne 14. aprila 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti