Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1137. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kuzma, stran 3943.

  
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1) (Uradni list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 10. redni seji dne 30. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kuzma 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kuzma.
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo, na tržnici in na prireditvah, sejmih, shodih in podobno.
2. člen 
Za prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. Kljub pridobljenemu soglasju lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, lahko trgovec prodaja blago samo na mestih, ki so v tem odloku opredeljeni in če za to pridobi soglasje lokalne skupnosti. Občina na ta način preprečuje nelojalno konkurenco, skrbi za varstvo okolja, varstvo potrošnikov, zagotavlja prometno varnost ter ustvarja preglednost nad izvajanjem gospodarskih aktivnosti.
V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.
V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
Prodajalec, ki želi izvajati prodajo v skladu s prvim odstavkom tega člena ali na javnih površinah in nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Kuzma, mora zaprositi in pridobiti soglasje Občine Kuzma.
Soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln izdaja občinska uprava.
3. člen 
Prodajalec, ki želi prodajati na javnih površinah, ki so v lasti ali upravljanju Občine Kuzma, mora vložiti vlogo za pridobitev soglasja najmanj 5 dni pred pričetkom prodaje blaga.
V vlogi mora biti navedeno:
– podatki vlagatelja,
– način prodaje blaga zunaj prodajalne,
– vrsta blaga namenjenega prodaji,
– lokacija, kjer se bo prodaja vršila in če gre za prostor, ki ni v lasti ali upravljanju Občine Kuzma tudi soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, kjer bo prodajal,
– površina potrebna za prodajo,
– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje).
K vlogi mora prodajalec priložiti naslednje priloge:
– potrdilo o lastni proizvodnji, kolikor se z lastno proizvodnjo ukvarja,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti (odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln, izpisek iz sodnega registra, priglasitveni list za samostojne podjetnike ali potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo).
Občinska uprava lahko zavrne vlogo za izdajo soglasja predvsem, če:
– prodajalec nima poravnanih svojih obveznosti do občine,
– je bila ugotovljena kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij,
– so ugotovljeni drugi utemeljeni razlogi za to.
4. člen 
Občinska uprava izda soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.
II. PRODAJNA MESTA 
5. člen 
Na prodajnem prostoru smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– društva in humanitarne organizacije,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na prodajnem prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega člena navedeni prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom, ki natančneje določa pogoje prodaje blaga na prodajnem prostoru (npr. sejemski red), oziroma vsi tisti, ki so registrirani za prodajo blaga zunaj prodajaln.
Kmetovalci in posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji.
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in označeno s prodajno ceno. Prodajalci morajo imeti za svoje izdelke cenik.
Prodajati se sme blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga.
Živila morajo biti higiensko neoporečna.
6. člen 
Ob upoštevanju veljavne zakonodaje je potrebno upoštevati zlasti naslednje pogoje:
– prodajni prostori in pogoji, v katerih se trguje na debelo in drobno, morajo ustrezati veljavnim predpisom,
– prodajalec mora na vidnem mestu prodajnega prostora navesti firmo, sedež trgovca in morebitno ime prodajalne,
– prodajni prostor, kjer se prodajajo živila živalskega izvora, mora imeti hladilne vitrine, zamrzovalne omare oziroma skrinje in mora upoštevati določila veljavne zakonodaje,
– prodajni prostor mora biti opremljen z napravami, ki omogočajo merjenje in tehtanje blaga ob prevzemu.
Na prodajnem prostoru je dovoljena prodaja živih živali.
7. člen 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:
– na tržnih prostorih na območju Občine Kuzma,
– na sejmih v Občini Kuzma,
– občasno ob drugih priložnostih na prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik), shodih in podobno.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo tudi druge javne površine, ki niso posebej predvidene za tržnico, sejem ali druge občasne priložnosti, ki so navedene v tretji alinei prvega odstavka tega člena, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine.
8. člen 
Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
III. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU SEJEMSKE DEJAVNOSTI IN DRUGIH PRILOŽNOSTIH 
9. člen 
Na območju Občine Kuzma se lahko sejmi in prodaje ob drugih priložnostih, kot so prireditve, shodi in podobno, izvajajo na celotnem območju Občine Kuzma.
10. člen 
Kolikor ni v predpisu, ki natančneje določa pogoje delovanja sejma določeno drugače, je upravljavec sejmov Občina Kuzma.
IV. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBČASNIH PRODAJNIH PROSTORIH 
11. člen 
Prodaja blaga zunaj prodajaln na občasnih prodajnih prostorih je prodaja na:
– prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik in podobno),
– shodih in podobno na območju Občine Kuzma,
– na površinah v zaprtih prostorih na območju Občine Kuzma, kolikor trgovec poravna stroške električne energije, ogrevanja prostora itd;
– na površinah, ki niso posebej predvidene za prodajo blaga zunaj prodajaln in ne sodijo v prvo in drugo alineo tega odstavka, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občinske uprave.
12. člen 
V vsakem naselju v Občini Kuzma je lahko določeno več površin (občasnih prodajnih prostorov), katere so običajno v središču naselij oziroma ob objektih javnega značaja.
V Kuzmi so določene naslednje površine za prodajo izven prodajaln: osrednje parkirišče pred cerkvijo, parkirišče pred staro občinsko zgradbo, na parkiriščih v lasti Občine Kuzma, na lokalnih občinskih cestah in na regionalnih državnih cestah, kolikor organizator posamezne prireditve pridobi soglasje lastnika oziroma upravljavca cest. V drugih vaseh občine se določajo površine za prodajo blaga zunaj prodajaln, in sicer v vaškem središču, na parkiriščih okrog vaško gasilskih domovih, oziroma na površinah, ki jih vsakokratni organizator prireditve nameni kot prireditveni prostor. Organizator vsakokratnih prireditev mora poskrbeti, da preko upravljavcev cest zagotovi zapore cest, kjer se bo odvijala prireditev in ustrezne obvoze.
Na ta način se lahko prodaja naslednje blago:
– neživilski izdelki (izdelki domače in umetnostne obrti, suha roba, turistični spominki, izdelki iz zelišč itd.) in
– živila (žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča itd.).
Izjemoma se lahko na teh površinah prodaja tudi tekstilno blago in drugo blago, če je to v interesu Občine Kuzma.
V. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU TRŽNICE 
13. člen 
Tržnica je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, ki omogoča prodajo blaga na odprtem tržnem prostoru. Tržni red za tržnico bo urejen naknadno s Pravilnikom o tržnem redu na kmečki tržnici na območju Občine Kuzma, katerega bo sprejel Občinski svet Občine Kuzma.
S pravilnikom o tržnem redu bo na tržnicah na območju Občine Kuzma urejeno trgovanje, lokacija in obratovalni čas tržnice, pravice in obveznosti upravljavca in prodajalcev, seznam in način prodaje blaga, s katerim se trguje, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče, pristojbine in druge storitve.
VI. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN IZ POTUJOČE PRODAJALNE, PREMIČNE STOJNICE IN PRODAJNEGA AVTOMATA 
14. člen 
Prodajalec lahko opravlja prodajo iz potujoče prodajalne, premične stojnice in prodajnega avtomata na javnih ali drugih površinah na podlagi pridobljenih soglasij, v katerih se določi seznam mest za prodajo blaga in vrsto blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne, premične stojnice in prodajnega avtomata.
VII. RED IN ČISTOČA 
15. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa ali ko je blago odprodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago ter za sabo očistiti prodajno mesto.
VIII. PRISTOJBINE 
16. člen 
Za uporabo tržnega prostora, prostora v času sejmov, prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln, se plača pristojbina.
Občina Kuzma zaračunava pristojbino za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln v višini 5,00 €/m. Prodajalec v vlogi navede v tekočih metrih dolžino stojnega mesta, nakar mu občinska uprava izda plačilni nalog za plačilo upravne takse in plačilni nalog za plačilo pristojbine. Oboje lahko prodajalec plača tudi elektronsko. Občinska uprava ne izda dovoljenja za prodajo na prireditvi, preden prodajalec na občinsko upravo ne predloži dokazil o plačilu upravne takse in plačilu pristojbine za stojno mesto.
V času trajanja sejma, režijski obrat Občine Kuzma preveri dolžino stojnega mesta. Kolikor prodajalec zasede več metrov stojnega mesta, kot je to navedel v vlogi, mu občinska uprava pošlje plačilni nalog za plačilo razlike med prijavljeno in dejansko uporabljeno dolžino stojnega mesta. V kolikor prodajalec ne poravna obveznost iz plačilnega naloga, mu občinska uprava ne izda dovoljenja ob vlogi za prodajo blaga zunaj prodajaln za prihodnje leto.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, lahko župan izjemoma prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo na prireditvah, ki so v interesu občine Kuzma, oprosti plačila pristojbine.
Pristojbino mora prodajalec poravnati v enkratnem znesku pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje in sicer istočasno ob izdaji odločbe oziroma dovoljenja občinske uprave za prodajo blaga izven prodajaln.
Brezplačna uporaba stojnic je možna samo na tistih občasnih prodajnih prostorih iz 6. člena tega odloka, ki so namenjeni za dejavnosti v interesu Občine Kuzma (občinske prireditve, občinski praznik itd.). V vseh ostalih primerih se uporaba tržnega prostora zaračunava.
IX. NADZOR 
17. člen 
Inšpekcijski nadzor opravljajo pristojni inšpekcijski organi.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna medobčinska inšpekcijska in redarska služba.
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
X. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
Z globo 200,00 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti občine Kuzma, brez soglasja Občine Kuzma.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pri prodajalcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javni površini ali površini, ki je v lasti Občine Kuzma, brez soglasja Občine Kuzma,
– prodajalec, ki izvaja prodajo v nasprotju z izdanim soglasjem občine.
Pristojni organi iz 17. člena izrekajo globe in varstvene ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi.
XI. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 32/12).
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v uradnih objavah Občine Kuzma Uradne objave Občine Kuzma.
Št. 900-0002/2016-1
Kuzma, dne 30. marca 2016
Podžupan 
Občine Kuzma 
Drago Šafer l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti