Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Št. 30312-2/2016-4 Ob-1945/16, Stran 871
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16) in na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 67/11, 107/13, 21/14 in 97/14 v nadaljevanju: odlok) Občina Šempeter - Vrtojba objavlja
javni razpis 
za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij, spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba 
I. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
– spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
– spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
– spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
– spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 81.500,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delajo v cestno prometnem sektorju.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 041422 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.
V. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Kot gospodarsko družbo z najmanj eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan za polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene zavarovalne vsote. Po tem odloku upravičenci ne morejo investirati izven območja Občine Šempeter - Vrtojba v: nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.
Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, dodeljena istemu poslovnemu subjektu ne sme preseči 1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki.
V primeru, da je ena in ista oseba lastnik oziroma solastnik več podjetij, se lahko na razpis prijavi samo eno teh podjetij.
Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba, v primeru kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve.
Do sredstev so upravičena podjetja ki:
1) ne opravljajo nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in akvakultura,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce;
2) niso v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07, 51/11, 39/13 in 56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Predpostavlja se, da je podjetje v težavah:
– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo,
3) niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
4) imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba
ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba;
5) imajo poravnane vse davke in prispevke.
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Občina Šempeter - Vrtojba upoštevala, da:
1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
3) skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR);
4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
5) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012;
7) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR);
8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoč;
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
VI. Upravičeni stroški in višina odobrenih sredstev
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je omejena glede na ukrep, kot je razvidno v točkah VI A, B, C in D in se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Občina bo upravičencem sofinancirala naslednje upravičene stroške:
A. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
– stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 6. člena odloka.
Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 6. člena odloka.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Predmet sofinanciranja ni:
– nakup drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, št. 118/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47),
– nakup računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj,
– nakup vozil, ki se jih registrira v cestnem prometu,
– nakup pohištva, pisarniške opreme (kot npr. omare, pisalne mize, stoli, police, regali, itd.) ter druge opreme, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti v pisarni oziroma pisarniško poslovanje (kot npr. kopirni stroj, faks, telefoni, itd.).
Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali oprostitve plačila komunalnega prispevka.
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi potrebnih dokazil (računi, dokazila o plačanih računih, itd.).
B. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so namenjena:
– sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetja.
Stroški, ki bodo predmet subvencije morajo biti direktno povezani s promocijskimi aktivnostmi, so stroški najetja, postavitve, delovanja in demontaža razstavnega prostora pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi (kot nastali stroški se ne bodo upoštevali potni stroški in dnevnice) ter sofinanciranje izdelave promocijskega materiala (zgibanke, katalogi in vabila).
Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena odloka in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini oziroma izvedejo promocijsko akcijo.
Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti. Pri odobritvi stroškov se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi potrebnih dokazil (računi, dokazila o plačanih računih, itd.).
C. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev
Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve so namenjena za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
– zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot težje zaposljiva oseba po Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in je v letu sofinanciranja določena s strani Območne službe ZRSZ Nova Gorica kot prednostna ciljna skupina in ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Za to spodbudo je namenjeno največ 15 % vseh sredstev, ki so v proračunu namenjena za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja, in sicer do višine 12.225,00 EUR.
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve:
– so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
– so bile prijavljene na Zavodu najmanj 3 mesece pred realizacijo samozaposlitve in
– realizirajo samozaposlitev v obdobju od 30. 9. 2015 do 30. 9. 2016, v okviru programa Zavoda za spodbujanje samozaposlovanja.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizirati samozaposlitev na območju Občine Šempeter - Vrtojba (poslovni prostori in sedež morata biti na območju Občine Šempeter - Vrtojba). Dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Šempeter - Vrtojba vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve. Kolikor se dejavnost ne ohrani na območju Občine Šempeter - Vrtojba vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve, je dolžan prejemnik sredstev vrniti dodeljena sredstva. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 56. člena odloka.
Sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika –s.p..
Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena odloka in za najmanj 1 leto zaposlijo brezposelno osebo. Ta oseba mora biti državljan Republike Slovenije, imeti mora stalno prebivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba in mora biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, kjer mora spadati v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v prednostno ciljno skupino.
V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca iz iste ciljne skupine. Kolikor prejemnik sredstev tega ne realizira in nima opravičljivega razloga, mora le-ta dodeljena sredstva vrniti. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 56. člena odloka.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne osebe;
– stroški dela plače osebe, ki spada v ciljno skupino težje zaposljivih oseb.
Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške dela plače novega zaposlenega pri prijavitelju in realizirane samozaposlitve, ki bodo nastali v obdobju upravičenih stroškov od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016, pri tem skupna višina upravičenih stroškov ne sme presegati 30 % slovenske povprečne bruto plače. Za izračun višine odobrenih sredstev se kot plača upošteva povprečna bruto slovenska plača za januar 2016 (vir: Statistični urad Republike Slovenije).
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec najpozneje do 5. 10. 2016 predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:
– za spodbujanje zaposlitve:
– zahtevek za sofinanciranje, 
– dokazila: plačilne liste, REK obrazce in bančne izpiske (kot dokazila o plačilu).
– V primeru, da ni bilo priloženo ob predložitvi vloge, je potrebno predložiti v okviru dokumentacije za izplačilo: fotokopijo pogodbe o zaposlitvi, potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem obdobju prijave pri Zavodu (od kdaj do kdaj je bila oseba prijavljena pri Zavodu) – potrdilo pridobite po odjavi kot brezposelna oseba pri Zavodu ter fotokopijo obrazca M-1 »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja zavarovanje«, iz katerega je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas.
– za samozaposlitev:
– zahtevek za sofinanciranje, 
– dokazila o obstoju podjetja: fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– V primeru, da ni bilo priloženo ob predložitvi vloge, je potrebno predložiti v okviru dokumentacije za izplačilo: Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem obdobju prijave pri Zavodu (od kdaj do kdaj je bila oseba prijavljena pri Zavodu) – potrdilo pridobite po odjavi kot brezposelna oseba pri Zavodu ter fotokopijo obrazca M-1 »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja zavarovanje«, iz katerega je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas.
D. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba
Sredstva za spodbujanje najema poslovnih prostorov so namenjena za sofinanciranje najemnin za poslovne prostore, kolikor samostojni podjetnik ali gospodarska družba odpre novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba in izpolnjuje razpisne pogoje v skladu z odlokom. Za to spodbudo je namenjeno največ 15 % vseh sredstev, ki so v proračunu namenjena za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja, in sicer do višine 12.225,00 EUR.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema poslovnih prostorov za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne presega 55 % letne najemnine za poslovne prostore. Stroški najemnine morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja. Sredstva se dodelijo na podlagi sklenjene pogodbe o najemu poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba in potrdila o plačanih najemninah. Upravičenci morajo poslovanje na območju Občine Šempeter - Vrtojba ohraniti še vsaj pet let po dodelitvi sredstev, sicer morajo dodeljena sredstva vrniti.
Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena odloka in vzamejo v najem poslovne prostore za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi potrebnih dokazil (najemna pogodba, računi ter dokazila o plačilu).
VII. Omejitve upravičenih stroškov
Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški prijavljene investicije, promocijskih aktivnosti, novih zaposlitev in samozaposlitev ter najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki bodo nastali od 30. 9. 2015 do 30. 9. 2016. Povračilo davka na dodano vrednost in davka na dobiček/dohodek ni upravičen strošek.
V primeru, da upravičenec v obdobju od 30. 9. 2015 do 30. 9. 2016 tega razpisa aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter opravljanje storitev ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s. p. tudi lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva: upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v obdobju iz VII. točke tega razpisa ne realizira, oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi spodnjih meril:
– vloge se točkuje in glede na zbrano število točk razvrsti od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk.
Merila
Točke
Merila, ki se upoštevajo pri spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter promocijskih aktivnosti
– podjetja do vključno 5 zaposlenih
6
– podjetja od vključno 6 do 10 zaposlenih
4
– podjetja nad 10 zaposlenih
2
– podjetje je v letih 2013, 2014 ali 2015 že prejelo sredstva iz naslova tega ukrepa
0
– podjetje še ni prejelo sredstev iz naslova tega ukrepa
5
Merila, ki se upoštevajo pri spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
– uvajanje novega proizvodnega programa
6
– uvajanje novega storitvenega programa
4
– začetna investicija
8
– razširitev ali posodobitev obstoječega podjetja 
3
– nakup strojev ali opreme, ki se uporablja v poslovnih prostorih v občini
5
Merila, ki se upoštevajo le pri spodbujanju novih zaposlitev in samozaposlitev
– brezposelni (prijavljeni na zavodu več kot 3 mesece)
1
– invalidi 
2
– starejši od 50 let
3
– mladi do vključno 29 let
4
Merila, ki se upoštevajo le pri spodbujanju najema poslovnih prostorov na območju občine
– poslovni prostor je potreben za popolnoma novo dejavnost, ki je prijavitelj še ni opravljal
3
– poslovni prostor je potreben zaradi širitve dejavnosti
2
– poslovni prostor je potreben zaradi preselitve dejavnosti
1
Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.
V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost tisti upravičenec, ki prvič kandidira za sredstva iz naslova ukrepa.
X. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 30. 5. 2016 do 12. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 30. 5. 2016 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 30. 5. 2016 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij, spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Prijavitelj ustrezno izpolni tisto razpisno dokumentacijo, ki velja za ukrep, na katerega se prijavitelj prijavlja. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo v torek, 2. 6. 2016 ob 17. uri in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v roku 60 dni od odpiranja vlog. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
XI. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija za posamezne ukrepe z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na sedežu občine vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedeni elektronski naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.sempeter-vrtojba.si. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 11. uro na sedežu občine na tel. 05/33-51-008 (Danijela Kos). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: danijela.kos@sempeter-vrtojba.si.
XII. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu glede na izbrani ukrep oziroma predmet prijave kot je navedeno v nadaljevanju. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj in spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti po naslednjem vrstnem redu v primeru zgoraj navedenega ukrepa:
– Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1).
– Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec št. 2/1).
– Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 3/1).
– Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 4/1) in zahtevane obvezne priloge:
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave davčne uprave),
– Dokazilo o obstoju podjetja: izpis iz Poslovnega registra Slovenije,
– V vlogi se za ukrep, ki je predmet kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu.
– Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 5/1).
– Stroškovnik investicije/promocije (razpisni obrazec 6/1).
– Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 7/1).
Spodbujanje novih zaposlitev
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti po naslednjem vrstnem redu v primeru spodbujanja novih zaposlitev:
– Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji – spodbujanje novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 1/1)
– Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev – spodbujanje novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 2/1).
– Prijavni obrazec – spodbujanje novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 3/1).
– Osnovni podatki o vlagatelju – spodbujanje novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 4/1) in zahtevane priloge:
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave davčne uprave);
– Dokazilo o obstoju podjetja: izpis iz Poslovnega registra Slovenije.
– Dispozicija projekta – spodbujanje novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 5/1).
– Stroškovnik – spodbujanje novih zaposlitev (razpisni obrazec 6/1).
– Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 7/1).
Dokumenti, ki se priložijo vlogi, v primeru, da je bila zaposlitev že realizirana do dneva predložitve vloge:
– Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem obdobju prijave pri Zavodu (od kdaj do kdaj je bila oseba prijavljena pri Zavodu) – potrdilo pridobite po odjavi kot brezposelna oseba pri Zavodu.
– Kopija pogodbe o zaposlitvi.
– Fotokopija obrazca M-1 »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja zavarovanje«, iz katerega je razvidno, da je zaposlitev realizirana za polni delovni čas.
Spodbujanje novih samozaposlitev
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti po naslednjem vrstnem redu v primeru spodbujanja novih samozaposlitev:
– Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1).
– Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec št. 2/1).
– Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 3/1).
– Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 4/1) in zahtevane priloge:
– V primeru, da je bila samozaposlitev že realizirana do dneva predložitve vloge: Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave davčne uprave);
– V primeru, da je bila samozaposlitev že realizirana do dneva predložitve vloge: Dokazilo o obstoju podjetja: izpis iz Poslovnega registra Slovenije.
– Dispozicija projekta – spodbujanje novih samozaposlitev (razpisni obrazec št. 5/1).
– Stroškovnik – spodbujanje novih samozaposlitev (razpisni obrazec 6/1).
– Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 7/1).
Dokumenta, ki se priložita vlogi, v primeru, da je bila samozaposlitev že realizirana do dneva predložitve vloge:
– Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem obdobju prijave pri Zavodu (od kdaj do kdaj je bila oseba prijavljena pri Zavodu) – potrdilo pridobite po odjavi kot brezposelna oseba pri Zavodu.
– Fotokopijo obrazca M-1 »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja zavarovanje« iz katerega je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas.
Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti po naslednjem vrstnem redu v primeru ukrepa najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba:
– Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1)
– Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec št. 2/1).
– Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 3/1).
– Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 4/1) in zahtevane priloge:
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave davčne uprave);
– Dokazilo o obstoju podjetja: izpis iz Poslovnega registra Slovenije;
– Sklenjena pogodba vlagatelja o najemu poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba (le v primeru sklenitve do dneva predložitve vloge).
– Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 5/1).
– Stroškovnik (razpisni obrazec 6/1).
– Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 7/1).
Občina Šempeter - Vrtojba 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti