Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1113. Letni program športa Občine Beltinci za leto 2016, stran 3917.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03, 93/15) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 4/00, 31/00) je Občinski svet Občine Beltinci na 14. redni seji dne 7. 4. 2016 sprejel
L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
Občine Beltinci za leto 2016 
I. OPIS VSEBIN TER OBSEGA FINANCIRANJA POSAMEZNIH PROGRAMOV 
Iz sredstev proračuna Občine Beltinci za leto 2016 namenjenih za programe športa se sofinancirajo naslednje vsebine programov športa:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov,
2. vrhunski šport,
3. kakovostni šport,
4. športna rekreacija,
5. šport invalidov,
6. športne prireditve,
7. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. delovanje športnih društev in zvez športnih društev,
9. informatika, založništvo v športu, propagandna dejavnost v športu.
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Po vsebini so to lahko programi športnih društev, vrtcev, šol in drugih izvajalcev.
Na ravni občine se izvajajo naslednji programi:
– Zlati sonček
– Naučimo se plavati
– Ciciban planinec
– druge 60-urne športne dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
Sofinancira se propagandno gradivo (športne knjižice, značke …), strokovni kader, najem objekta, vstopnine in prevozi.
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Po vsebini so to lahko programi športnih društev, šol in drugih izvajalcev.
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Na ravni občine se izvajajo naslednji programi:
– Zlati sonček
– Krpan
– Naučimo se plavati
– drugi 80-urni programi za udeležence, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem objekta, vstopnine in prevozi.
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
To so programi športnih društev in drugih izvajalcev za starostne kategorije od 6 do 15 let (cicibanke in cicibani, mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice), ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih panog (kolektivnih in individualnih).
Izvajajo in sofinancirajo se:
– 120-urni programi za cicibane in cicibanke (6 do 11 let)
– 150-urni programi za mlajše dečke in deklice (12 in 13 let)
– 180-urni programi za starejše dečke in deklice (14 in 15 let).
Sofinancira se: najem objekta oziroma tekoče vzdrževanje športnih površin, strokovni kader, materialni stroški, nezgodno zavarovanje.
2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni občine se sofinancirajo:
– 80-urni programi za otroke s posebnimi potrebami.
Sofinancira se: najem objekta, strokovni kader.
3. Športna vzgoja mladine
Po vsebini so to lahko programi športnih društev, šol in drugih izvajalcev.
3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Na ravni občine se izvajajo naslednji programi:
– drugi 80-urni programi za udeležence, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem objekta, vstopnine in prevozi.
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
To so programi izvajalcev za starostne kategorije nad 15 do 20 let (mlajši mladinci in mladinke, starejši mladinci in mladinke), ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih panog (kolektivnih in individualnih).
Na ravni občine se sofinancirajo:
– 300-urni programi za mladino od 15 do 20 let.
Sofinancira se: najem objekta oziroma tekoče vzdrževanje športnih površin, strokovni kader.
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Na ravni občine se sofinancirajo:
– 80-urni programi za mladino s posebnimi potrebami.
Sofinancira se: najem objekta, strokovni kader.
4. Športna dejavnost študentov
Na ravni občine se sofinancirajo:
– 80-urni programi za študente.
Sofinancira se: najem objekta, strokovni kader.
Sredstva za sofinanciranje programov otrok, mladine in študentov se predvidijo v višini 24.150,00 EUR.
Kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija in šport invalidov
5. Kakovostni šport
To so programi izvajalcev za starostne kategorije nad 20 let, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih panog (kolektivnih in individualnih).
Na ravni občine se sofinancirajo:
– 300-urni programi.
Sofinancira se: najem objekta oziroma tekoče vzdrževanje športnih površin, strokovni kader, materialni stroški, nezgodno zavarovanje.
6. Vrhunski šport
Upoštevajo se športniki iz Občine Beltinci, člani športnih društev iz občine, kategorizirani po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez oziroma drugi športniki iz občine, ki dosegajo odmevne rezultate.
Sofinancira se: strokovni kader, najem objekta, materialni stroški, nezgodno zavarovanje za največ 400 ur programa posameznika.
7. Športna rekreacija
To so programi izvajalcev, ki se ukvarjajo z različnimi športno-rekreativnimi vsebinami in katerih člani ne tekmujejo v tekmovalnih sistemih za naslov državnega prvaka.
Na ravni občine se sofinancirajo:
– redni 80-urni programi športne rekreacije.
Sofinancira se: najem objekta oziroma tekoče vzdrževanje športnih površin, strokovni kader.
8. Šport invalidov
To so programi izvajalcev, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.
Na ravni občine se sofinancirajo:
– 80-urni programi redne vadbe invalidov.
Sofinancira se: najem objekta in strokovni kader.
Predviden sredstva za sofinanciranje programov kakovostnega športa, vrhunskega športa, športne rekreacije in športa invalidov znašajo 19.000,00 EUR.
Športne prireditve
9. Športne prireditve
Občine sofinancira praviloma prireditve, ki so organizirane s soglasjem občine, so namenjene širšemu krogu tekmovalcev oziroma udeležencev in so odmevne v širšem prostoru. To pa so lahko:
– mednarodne prireditve,
– športne prireditve na državni ravni,
– športne prireditve občinskega pomena,
– športno rekreacijska tekmovanja v obliki lig,
– enkratna športno rekreacijska tekmovanja,
– propagandne akcije.
Sofinancira se: najem objekta, stroški organizacije, promocije in izvedbe prireditve.
Sredstva za sofinanciranje športnih prireditev se predvidijo v znesku 9.160,00 EUR.
Razvojne in strokovne naloge v športu
10. Razvojne in strokovne naloge v športu
10.1. Delovanje športnih društev in športne zveze
Na ravni občine se sofinancira delovanje športnih društev in športne zveze.
Sofinancira se: osnovni materialni stroški, tekoče vzdrževanje društvenih prostorov, najem telovadnice.
10.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni občine se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka praviloma preko fakultete za šport, OKS-ZŠZ, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij.
10.3. Informatika in založniška dejavnost
Občina sofinancira izdelavo in vzdrževanje spletnih strani na internetu ter izdelavo informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti. Občina sofinancira tudi dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva.
Sredstva za sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu predvidoma znašajo 5.690,00 EUR.
Sofinanciranje najema telovadnice in drugih športnih površin
Višina sofinanciranja:
– za skupine vadečih otrok od 1–15 leta se sofinancira 75 % stroškov najema telovadnice in drugih športnih površin,
– vsem ostalim se sofinancira 50 % stroškov najema telovadnice in drugih športnih površin.
Praviloma se izvajalcem programov športa sofinancira najem telovadnice pri OŠ Beltinci.
Izjemoma se po dogovoru z občinsko upravo izvajalcem lahko sofinancira najem telovadnice in drugih športnih površin izven Občine Beltinci, vendar samo za potrebe redne vadbe, ne pa tudi za organizacijo tekem in turnirjev. V tem primeru je izvajalec-najemnik dolžan pridobiti najmanj 3 ponudbe za koriščenje, občinska uprava pa poda soglasje k najugodnejši ponudbi.
Sredstva za sofinanciranje najema telovadnice in drugih športnih površin se predvidijo v višini 8.000,00 EUR za stroške koriščenja za zimsko sezono 2015/2016 in stroške koriščenja za celo leto 2016 za društva, ki so tekmovalno celoletno vezana na telovadnico.
Sredstva za sezono 2016/2017 se predvidijo v proračunu za leto 2017.
Skupna višina sredstev
Skupna višina sredstev občinskega proračuna za leto 2016, namenjena za programe športa (brez investicij) znaša 66.000,00 EUR.
Investicije in investicijsko vzdrževanje
10.4. Investicije in investicijsko vzdrževanje
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov občina predvidi v proračunu v skladu z razvojnim načrtom oziroma načrtom investicij na področju športa.
Sredstva namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju športnih objektov niso predmet vsakoletnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci.
II. DRUGE DOLOČBE 
Sredstva za sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa in vrednotenja programov po Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci, razen sredstev, namenjenih sofinanciranju najema telovadnice in drugih športnih površin.
Št. 032-01/2016-14-142/VI
Beltinci, dne 7. aprila 2016
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti