Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1154. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2015, stran 3990.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je svet Občine Vipava na 14. redni seji dne 7. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Vipava za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2015.
Proračun Občine Vipava za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Realizacija 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
7.488.214
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.211.763
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.407.204
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.977.734
703 Davki na premoženje 
319.050
704 Domači davki na blago in storitve 
110.420
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
744.802
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
676.429
711 Takse in pristojbine
6.336
712 Denarne kazni 
5.917
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
19.161
714 Drugi nedavčni prihodki 
36.959
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE 
35.850
730 Prejete donacije iz domačih virov 
35.850
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.300.358
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
849.177
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. 
iz sredstev proračuna EU 
2.451.181
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
8.284.546
40
TEKOČI ODHODKI 
1.334.986
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
210.777
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
49.014
402 Izdatki za blago in storitve 
1.017.493
403 Plačila domačih obresti 
12.702
409 Rezerve 
45.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.902.027
410 Subvencije 
29.549
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.112.578
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
175.708
413 Drugi tekoči domači transferi 
584.192
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.957.736
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.957.736
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
89.797
431 Investicijski transferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. por. 
66.073
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
23.724
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
796.332
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
856.089
50
ZADOLŽEVANJE 
856.089
500 Domače zadolževanje 
856.089
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
59.757
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
856.089
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2015
9009 Splošni sklad za drugo 
1.039.912,84
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0001/2016-1
Vipava, dne 7. aprila 2016
Župan 
Občine Vipava 
mag.Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti