Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1162. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2015, stran 3997.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415 in 14/15 – ZUUJFO), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13); v skladu z 18. členom Statuta občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09, 14/11, 29/14 in 65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 13. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Trebnje za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2015, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del.
Splošni del vsebuje prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trebnje za leto 2015 po proračunskih uporabnikih.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2015 obsega:
SKUPINA/PODSK. KONTOV  OPIS
LETO 2015 v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.809.005,16
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.692.437,53
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 
7.589.472,98
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
6.482.293,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
819.047,07
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
288.132,91
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.102.964,55
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
543.144,49
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
13.645,83
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
43.160,11
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
43.339,36
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
459.674,76
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
220.891,80
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
126.800,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
94.091,80
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
95,40
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
95,40
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
895.580,43
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
716.185,50
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
179.394,93
78
PREJETEA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.559.133,96
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.337.001,48
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
496.187,93
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
74.139,07
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.614.073,32
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
97.601,16
409 REZERVE
55.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.332.637,21
410 SUBVENCIJE
34.368,51
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.883.792,43
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
495.799,44
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
918.676,83
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.071.790,85
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.071.790,85
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
817.704,42
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
503.743,41
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
313.961,01
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
249.871,20
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE 
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
474.024,51
55
ODPLAČILA DOLGA 
474.024,51
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
474.024,51
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–224.153,31
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–474.024,51
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.=-III.)
–249.871,20
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
822.623,28
4. člen 
Presežek izdatkov nad prejemki za leto 2015 znaša 224.153,31 EUR in se je pokrival iz splošnega sklada Občine Trebnje iz presežkov preteklih let.
5. člen 
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto 2015, ki obsega
v EUR
Prihodki
55.402,78
Odhodki
57.899,55
Primanjkljaj
–2.496,77
Presežek
Presežek odhodkov nad prihodki Rezervnega sklada za leto 2015 znaša –2.496,77 EUR in se je pokrival iz sklada proračunske rezerve iz preteklih let.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu sklepu pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-8/2016-58
Trebnje, dne 14. aprila 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti