Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1157. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015, stran 3994.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je občinski svet na 13. redni seji dne 11. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 izkazuje:
V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, PODSK. 
ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.156.296,59
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.722.455,63
70
DAVČNI PRIHODKI 
9.030.855,15
700 Davki na dohodek in dobiček
8.447.864,00
703 Davki na premoženje
285.401,25
704 Domači davki na blago in storitve
297.582,43
706 Drugi davki
7,47
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.691.600,48
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
882.983,29
711 Takse in pristojbine
20.304,10
712 Globe in denarne kazni
18.353,79
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
87.820,94
714 Drugi nedavčni prihodki
682.138,36
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
305.310,11
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
238.770,77
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sred.
66.539,34
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.128.530,85
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
1.418.141,36
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna 
Evropske unije
710.389,49
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
14.172.469,80
40
TEKOČI ODHODKI 
2.848.690,07
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
572.031,57
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varstvo
86.848,24
402 Izdatki za blago in storitve
2.169.810,26
403 Plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
4.761.474,46
410 Subvencije
98.669,05
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.095.848,88
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam
579.249,13
413 Drugi tekoči domači transferi
987.707,40
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
6.326.629,12
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
6.326.629,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
235.676,15
431 Invest. transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki
169.599,17
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom
66.076,98
III. PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.)
–1.016.173,21
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.016.173,21
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.016.173,21
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.667.080,18
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2016-1
Ivančna Gorica, dne 11. aprila 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti