Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1155. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015, stran 3991.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP) in 104. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 11. redni seji dne 11. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 obsega v evrih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
I
SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74
18.623.657
TEKOČI PRIHODKI
70+71
11.031.596
70
DAVČNI PRIHODKI
10.034.589
700
Davki na dohodek in dobiček
8.706.358
703
Davki na premoženje
905.058
704
Domači davki na blago in storitve
422.810
706
Drugi davki
363
71
NEDAVČNI PRIHODKI
997.007
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
789.362
711
Takse in pristojbine
7.304
712
Denarne kazni
9.571
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.690
714
Drugi nedavčni prihodki
176.081
72
KAPITALSKI PRIHODKI
75.733
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.691
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
74.042
73
PREJETE DONACIJE
2.230
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.230
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.514.098
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.544.696
741
Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
5.969.402
II
SKUPAJ ODHODKI
40+41+42+43
21.143.255
40
TEKOČI ODHODKI
2.756.447
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
666.364
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
109.772
402
Izdatki za blago in storitve
1.452.593
403
Plačila domačih obresti
59.349
409
Sredstva, izločena v rezerve
468.369
41
TEKOČI TRANSFERI
6.903.730
410
Subvencije
74.361
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.302.423
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
641.660
413
Drugi tekoči domači transferi
2.885.285
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.217.436
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.217.436
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
265.643
431
Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
178.068
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
87.576
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
I – II
– 2.519.599
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
750+751
82.559
750
Prejeta vračila danih posojil
82.559
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
IV – V
+82.559
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
2.050.000
500
Domače zadolževanje
2.050.000
VIII
ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
401.412
550
Odplačila domačega dolga
401.412
IX
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
I+IV+VII-II-V-VIII
–788.452
X
NETO ZADOLŽEVANJE
VII-VIII
+1.648.588
XI
NETO FINANCIRANJE
VI+X-IX
+2.519.599
XII
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta
2.404.396
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
Št. 410-55/2015
Zagorje ob Savi, dne 11. aprila 2016
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti