Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1140. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2016, stran 3949.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 9. seji dne 5. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 97/14) se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.451.049,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.918.549,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.496.239,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.227.939,00
7000 Dohodnina 
2.227.939,00
703 Davki na premoženje 
181.300,00
7030 Davki na nepremičnine 
134.400,00
7031 Davki na premičnine 
400,00
7032 Davki na dediščine in darila 
5.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 
41.500,00
704 Domači davki na blago in storitve 
86.000,00
7044 Davki na posebne storitve 
1.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 
85.000,00
706 Drugi davki 
1.000,00
7060 Drugi davki 
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
422.310,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
140.800,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
300,00
7102 Prihodki od obresti 
500,00
7103 Prihodki od premoženja 
140.000,00
711 Takse in pristojbine 
2.200,00
7111 Upravne takse in pristojbine 
2.200,00
712 Globe in druge denarne kazni 
8.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni 
8.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
350,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
350,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
270.960,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 
270.960,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
145.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
40.000,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 
40.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
105.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
105.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
30.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
30.000,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 
30.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
357.500,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
357.500,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
330.500,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
27.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.234.606,00
40
TEKOČI ODHODKI 
1.016.240,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
252.110,00
4000 Plače in dodatki 
209.246,00
4001 Regres za letni dopust 
7.314,00
4002 Povračila in nadomestila 
14.850,00
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 
11.100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim 
9.600,00
401 Prispevki delodajalčev za socialno varnost 
37.419,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
19.660,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
15.910,00
4012 Prispevek za zaposlovanje 
138,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo 
231,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
1.480,00
402 Izdatki za blago in storitve 
622.291,00
4020 Pisarniški in splošni material 
in storitve 
83.010,00
4021 Posebni material in storitve 
3.200,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
122.100,00
4023 Prevozni stroški in storitve 
3.000,00
4024 Izdatki za službena potovanja 
3.100,00
4025 Tekoče vzdrževanje 
303.110,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 
24.101,00
4027 Kazni in odškodnine 
6.000,00
4029 Drugi operativni odhodki 
74.670,00
403 Plačila domačih obresti 
53.150,00
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam 
38.000,00
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam 
3.500,00
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem 
11.650,00
409 Rezerve 
51.270,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 
15.000,00
4091 Proračunska rezerva 
35.970,00
4093 Sredstva za posebne namene 
300,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.128.425,00
410 Subvencije 
37.235,00
4100 Subvencije javnim podjetjem 
7.235,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
30.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
266.001,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
6.600,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
3.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom 
256.401,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
95.440,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
95.440,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
729.749,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
35.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 
694.749,00
42
INVESTIČIJSKI ODHODKI 
999.304,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
999.304,00
4200 Nakup zgradb in prostorov 
20.000,00
4202 Nakup opreme 
8.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
374.679,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
489.200,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
5.001,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 
102.424,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
90.637,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
75.200,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
61.000,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 
11.200,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 
3.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
15.437,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
15.437,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
216.443,00
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
269.093,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
773.884,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
76.523,00
50
ZADOLŽEVANJE 
76.523,00
500 Domače zadolževanje 
76.523,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 
76.523,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) 
265.301,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
265.301,00
550 Odplačila domačega dolga 
265.301,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
217.101,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
48.200,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
27.665,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–188.778,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–216.443,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
0,00
« 
2. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2016
Mozirje, dne 5. aprila 2016
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti