Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1112. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2015, stran 3915.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in na podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16) je Občinski svet Občine Beltinci na 14. redni seji dne 7. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
Občine Beltinci za leto 2015 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2015, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Beltinci.
2. člen 
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2015 je realiziran v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija: 2015 [1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.469.326
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.178.610
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.486.905
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.047.495
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
393.986
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
45.387
706
DRUGI DAVKI
36
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
691.705
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
372.198
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.325
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
8.060
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.513
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
299.610
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
47.979
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
120
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
47.859
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.730
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
3.730
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.239.007
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
642.607
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
596.401
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.368.219
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.452.356
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
326.326
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
48.637
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.036.836
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
37.028
409
REZERVE
3.529
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.064.860
410
SUBVENCIJE
358.156
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.749.573
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
193.573
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
763.558
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.578.943
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.578.943
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
272.061
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
223.474
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
48.587
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
101.107
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.293
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
318.293
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–217.186
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–318.293
XI
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–101.107
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
500.268
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA
283.082
3. člen
Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni del, posebni del in realizacija načrta razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov za leto 2015 in obrazložitve.
4. člen 
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si).
Št. 032-01/2016-14-144/VI
Beltinci, dne 7. aprila 2016
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti