Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Št. 160010/2016/2 Ob-1914/16, Stran 857
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2016, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2016, št. 3330-16-064001 z dne 18. 12. 2015, objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis 
za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
Pogoji
a) Nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez),
b) organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo,
c) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
Koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri in/ali ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost na področju športa.
Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti:
– podatke o koordinatorju, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi,
– izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obrazce,
– razpis šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica), na bostjan.vintar@sport.si do datuma, ki je določen za oddajo vloge. (Za posamezno športno panogo se lahko razpiše samo en sistem tekmovanja, ki je lahko ločen za fante in dekleta).
4. Merila
Sredstva za strokovno pripravo in koordinacijo programa Šolska športna tekmovanja in prireditve, se med prijavitelje razdeli po naslednjih merilih oziroma doseženih točkah glede na:
1. Pomembnost panoge
Max. število točk – 60 točk
Panoge razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina C – 15 točk, skupina D – 0 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka na mivki, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), smučarski skoki.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki.
Strokovna priprava in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev, za Osnovno šolo s prilagojenim programom ali šport invalidov, se sofinancira le za Osnovno šolo. Panoge so uvrščene v skupino B. Vlogo se pri tem merilu ovrednoti z 20 točkami ne glede na število panog.
Skupina C
V skupini C so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na čas), lokostrelstvo, planinstvo (MIG), orientacijski tek, streljanje z zračno puško, šah in športno plezanje.
Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, orientacijski tek, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), šah, streljanje z zračno puško in športno plezanje.
Skupina D
V skupini D so vse preostale panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C. Prijavljenim panogam v skupini D se ne sofinancira delo koordinatorja, bodo pa pripravljeni razpisi za osnovne in srednje šole objavljeni v letni publikaciji Informator Športa mladih (za šolsko leto 2016/2017). V šolskem letu 2017/2018 imajo panoge iz skupine D možnost napredovanja v skupino C, če po pozitivnem odzivu vključenih šol v panogo to potrdi tudi Odbor za področje ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica.
V primeru, da tekmovanje v šolskem letu 2015/2016 ni bilo izvedeno, se panoga premakne skupino nižje, glede na pomembnost panoge, kot je predvideno v zgornji razdelitvi skupin.
2. Število nivojev tekmovanj
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to na katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na državnem nivoju.
4 nivoji – 15 točk, 3 nivoji – 13 točk, 2 nivoja – 10 točk, 1 nivo – 8 točk
Vloge, katerih panoge so uvrščene v skupino D, se vrednotijo z 0 točkami.
3. Število udeležencev
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih v šolskem letu 2014/15 (podatke pridobi Zavod na podlagi zaključnih poročil panoge):
0 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 1000 udeležencev – 25 točk.
Vloge, katerih panoge so uvrščene v skupino D, se vrednotijo z 0 točkami.
5. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017:
Vrednost posamezne točke se izračuna na način, da se število 29.000 (vrednost razpisanih sredstev) deli z vsoto števila prejetih točk vseh vlog, ki jih je strokovna komisija uvrstila v postopek vrednotenja.
Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017, je zmnožek izračunane vrednosti točke in števila doseženih točk posamezne vloge.
6. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 29.000,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini 29.000 EUR (8.700 EUR v obdobju avgust–oktober 2016 in drugi del sredstev 20.300 EUR v obdobju april–junij 2017). Izbrani izvajalci (koordinatorji) jih bodo prejeli v dveh delih. Prvi trideset odstotni del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, panožna zveza, organizacija oziroma subjekt in koordinator) ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija) celotnih razpisov posamezne panoge, ki bodo objavljeni v letni publikaciji Informator Športa mladih (za šolsko leto 2016/2017) v mesecu avgustu 2016, drugi sedemdeset odstotni del sredstev pa na podlagi zaključnega poročila, ki ga morajo koordinatorji panog (z žigom prijavitelja) poslati na Zavod za šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma najkasneje do 10. 6. 2017.
7. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim planom.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 6. 5. 2016. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – ŠŠT 2016/2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
9. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
10. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 9. 5. 2016. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo.
11. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.sportmladih.net in www.zsrs-planica.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica (Boštjan Vintar, tel. 01/434-23-91 ali 051/648-051, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 8. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti