Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Št. 604-0001/2016 Ob-1920/16, Stran 864
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa:
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne na Koroškem za leto 2016 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine Ravne na Koroškem
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze za tretje življenjsko obdobje – 40 točk,
– Obseg posameznega programa je 40 ur in več – 10 točk,
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 udeležencev – 10 točk,
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov (nadgradnja) za isto skupino udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk,
– nad 3 leta – 30 točk,
– Vključene so različne oblike učenja (skupaj možnih 40 točk):
– tečaji / delavnice – 10 točk,
– študijski krožki – 10 točk,
– razstave – 10 točk,
– ekskurzije – 10 točk,
– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenjskega učenja:
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja – 30 točk,
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andragoškega centra RS – 20 točk,
– prireditve so občinskega pomena – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 5 let – 5 točk,
– od 6 do vključno 10 let – 10 točk,
– nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.096 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 1.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izobraževanje odraslih 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno 9. 5. 2016.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 10. 5. 2016 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov izobraževanja odraslih v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 15. 4. 2016 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas (02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih za leto 2016.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti