Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1088. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015, stran 3780.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15 – ZIPRS1617) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 12. seji dne 30. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Laško za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015.
2. člen 
Proračun Občine Laško za leto 2015 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.189.602,61
70
DAVČNI PRIHODKI
8.743.410,65
700 Davki na dohodek in dobiček
7.337.207,00
703 Davki na premoženje
956.431,86
704 Domači davki na blago in storitve
449.771,79
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.825.342,39
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja
1.616.159,29
711 Takse in pristojbine
10.997,48
712 Denarne kazni
25.519,09
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
119.792,75
714 Drugi nedavčni prihodki
1.055.893,78
72
KAPITALSKI PRIHODKI
55.065,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
22.230,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
32.835,00
73
PREJETE DONACIJE
1.670,00
730 Donacije iz domačih virov
1.670,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.564.114,57
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.385.628,35
741 Prejeta sredstva iz sred. drugih evropskih institucij
178.486,19
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.611.150,01
40
TEKOČI ODHODKI
5.112.781,18
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
789.490,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
115.919,29
402 Izdatki za blago in storitve
3.592.895,63
403 Plačila domačih obresti
71.085,76
409 Rezerve
543.389,70
41
TEKOČI TRANSFERI
5.593.345,21
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.025.396,47
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
457.922,23
413 Drugi domači transferi
2.110.026,51
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.665.493,56
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.665.493,56
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
239.530,06
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki
113.543,92
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
125.986,14
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–421.547,40
III/1.
PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (I.-7102)-(II.-403-404)
–357.831,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
862.626,65
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. D.
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
343.104,58
55
ODPLAČILA DOLGA
343.104,58
550 Odplačila domačega dolga
343.104,58
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–764.651,98
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–343.104,58
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
421.547,40
XII.
SREDSTVA NA RAČUNIH 
– Stanje 31. 12. 2014
– Stanje 31. 12. 2015
2.404.983,62 
1.640.331,64
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Laško za leto 2015.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2014
Laško, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.