Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1086. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2015, stran 3779.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 12. seji dne 31. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2015, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2015 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.400.126,63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.915.864,45
70
DAVČNI PRIHODKI
12.352.195,11
700 Davki na dohodek in dobiček
9.289.863,00
703 Davki na premoženje
2.098.130,18
704 Domači davki na blago in storitve
964.020,80
706 Drugi davki
181,13
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.563.669,34
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.980.192,71
711 Takse in pristojbine
11.653,18
712 Globe in druge denarne kazni
79.265,36
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.549,92
714 Drugi nedavčni prihodki
458.008,17
72
KAPITALSKI PRIHODKI
110.906,67
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
65.870,48
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
45.036,19
73
PREJETE DONACIJE
3.500,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.369.855,51
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.665.423,09
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
4.704.432,42
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.142.693,13
40
TEKOČI ODHODKI
4.860.064,66
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.274.729,65
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
189.435,05
402 Izdatki za blago in storitve
3.186.195,12
403 Plačila domačih obresti
109.704,84
409 Rezerve
100.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.512.067,05
410 Subvencije
283.611,74
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.588.703,89
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
613.583,84
413 Drugi tekoči domači transferi
3.026.167,58
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.808.617,88
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
7.808.617,88
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
961.943,54
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pr. up.
146.362,30
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
815.581,24
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
257.433,50
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
360.033,04
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
2.543.732,74
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4,70
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
4,70
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
4,70
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
239.860,41
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
239.860,41
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–239.855,71
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
835.768,62
55
ODPLAČILA DOLGA
835.768,62
550 Odplačila domačega dolga
835.768,62
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–818.190,83
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–835.768,62
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–257.433,50
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
2.992.425,75
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
2.174.234,92
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 2.174.234,92 €.
3. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2015, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2016 v naslednji višini:
– KS Plavž – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4094, konto 402009 (Krajevni praznik),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 330,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Hrušica – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 320,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 390,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Podmežakla – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 510,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 150,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev).
4. člen 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2014
310.426,61 €
2. Pripis obresti v letu 2015
780,82 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna
100.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada
9.315,17 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2015
401.892,26 €.
5. člen 
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 140.495,575 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2015 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-18/2014
Jesenice, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost