Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1081. Pravilnik o plačilu za delo obsojencev, stran 3764.

  
Na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 54/15) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o plačilu za delo obsojencev 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja plačilo za delo obsojenk in obsojencev (v nadaljnjem besedilu: obsojenec), določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta pravilnik določa količnike za določitev osnovnih plačil za delo, kriterije in merila za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev v zavodih za prestajanje kazni zapora (v nadaljnjem besedilu: zavod), način odmerjanja in obračunavanja plačila za delo, dodatke k plačilu, obračunavanje nadomestil in drugih prejemkov obsojencev ter nagrade mladoletnikov, ki prestajajo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom (v nadaljnjem besedilu: mladoletnik).
2. člen 
(1) Ta pravilnik velja za obsojence, ki delajo v gospodarskih dejavnostih zavoda, obsojence, ki delajo na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: hišno delo), in za obsojence, ki delajo pri pravnih ali fizičnih osebah zunaj zavoda (v nadaljnjem besedilu: zunanji delodajalec).
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za pripornike.
3. člen 
Obsojencem in mladoletnikom v skladu z 51. členom zakona ne pripada plačilo za dela, ki so potrebna, da se ohrani čistoča in red za normalno življenje v zavodu.
4. člen 
(1) Obsojencu se odsotnost z dela zaradi odziva na vabilo sodišča ali drugega državnega organa ter odsotnost z dela zaradi dejavnosti, ki so v skladu z 10. členom zakona opredeljene v osebnem načrtu obsojenca, štejejo kot neplačana odsotnost z dela.
(2) Odsotnost iz prejšnjega odstavka se šteje v čas delovne obveznosti.
5. člen 
Mladoletniku, ki se mu v skladu s tretjim odstavkom 115. člena zakona skrajša čas, predviden za delo, se čas izobraževanja šteje v čas delovne obveznosti.
6. člen 
Če so obsojencu na podlagi 49. člena zakona priznane pravice iz študija ob delu, se čas njihovega koriščenja šteje v čas delovne obveznosti.
7. člen 
Obsojenka, ki je bila zaradi nosečnosti razporejena na drugo delovno mesto, ima pravico do plačila za delo, kot bi ga prejemala na prejšnjem delovnem mestu, razen če je plačilo na delovnem mestu, na katero je bila razporejena, ugodnejše.
8. člen 
(1) Obsojenec ima v skladu s 85. členom zakona pravico pritožiti se zaradi kršitev svojih pravic ali drugih nepravilnosti po tem pravilniku.
(2) Obsojenec vloži pritožbo v zavodu. Zavod pritožbo skupaj s poročilom in osebnim spisom obsojenca pošlje Generalnemu uradu Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v osmih dneh od prejema pritožbe.
II. KRITERIJI IN MERILA ZA ODMERJANJE PLAČILA ZA DELO 
9. člen 
(1) Plačilo za delo obsojenca se odmerja in obračunava po rezultatih dela. Rezultati dela se merijo glede na kakovost in količino opravljenega dela oziroma po enoti proizvoda.
(2) Za dela, ki jih ni mogoče meriti v skladu s prejšnjim odstavkom, se plačilo odmerja in obračunava po urah dejansko opravljenega dela.
10. člen 
(1) Plačilo za delo obsojenca je sestavljeno iz osnovnega plačila in dodatkov.
(2) Osnovno plačilo se določi na podlagi števila dejansko opravljenih delovnih ur, osnove za izračun plačila za delo obsojencev in količnikov, določenih s tem pravilnikom.
(3) Osnova za izračun plačila za delo obsojenca je 25 odstotkov osnove za obračun plače orientacijskega delovnega mesta kuhar IV, določenega s Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15), ki je v 14. plačnem razredu.
(4) Količniki za določitev osnovnega plačila se razvrščajo v tarifne skupine glede na zahtevnost dela.
(5) Tarifne skupine so:
Tarifna skupina
Količnik
najnižji 
najvišji
I. 
enostavna dela 
0,317
0,348
II. 
manj zahtevna dela 
0,349
0,389
III. 
srednje zahtevna dela 
0,390
0,433
IV. 
zahtevna dela 
0,434
0,490
V. 
bolj zahtevna dela 
0,491
0,585
VI. 
zelo zahtevna dela 
0,586
0,664
VII.
visoko zahtevna dela 
0,665
0,791
VIII. 
najbolj zahtevna dela 
0,792
0,949
IX. 
izjemno zahtevna dela 
0,950
1,266
11. člen 
Na podlagi tarifnih skupin iz prejšnjega člena se za potrebe obračuna plačila obsojenca ugotovi urna postavka tako, da se zmnožek količnika posamezne tarifne skupine in osnove za izračun plačila za delo obsojenca deli z mesečnim številom rednih delovnih ur (174 ur).
12. člen 
Izračun plačila za delo iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika se izračuna na podlagi evidence dela tako, da se mesečno število opravljenih delovnih ur poveča ali zmanjša sorazmerno z rezultati dela in pomnoži s pripadajočo urno postavko iz prejšnjega člena.
13. člen 
Za dela, kjer se delo ne more meriti, se plačilo za delo izračuna tako, da se mesečno število dejansko opravljenih delovnih ur pomnoži s pripadajočo urno postavko iz 11. člena tega pravilnika.
14. člen 
(1) Za nadpovprečni oziroma podpovprečni uspeh pri delu se obsojencu plačilo za delo poveča oziroma zmanjša v odstotkih po naslednjih merilih in kriterijih:
Uspeh/kriterij
Nadpovprečen
Povprečen
Podpovprečen
Obseg 
opravljenega dela
+ 1 do + 20
0
– 1 do – 10
Kakovost 
opravljenega dela
+ 1 do + 20
0
– 1 do – 10
Gospodarnost
+ 1 do + 10
0
– 1 do – 5
Delovna disciplina
+ 1 do + 10
0
– 1 do – 5
(2) Plačilo za nadpovprečen uspeh pri delu se lahko poveča za največ 60 odstotkov, za podpovprečen uspeh pri delu pa zmanjša za največ 30 odstotkov osnovnega plačila iz 10. člena tega pravilnika.
(3) Oceno mesečnega uspeha pri delu pripravi inštruktor.
III. DODATKI K PLAČILU, REGRES ZA LETNI DOPUST IN POSEBNA DENARNA NAGRADA 
1. Dodatki za delo v manj ugodnem času
15. člen 
(1) Za delo v delovnem času, ki je za obsojenca manj ugoden, pripadajo obsojencu dodatki v naslednjih odstotkih od osnovnega plačila za polni delovni čas:
Dodatek
 %
– za nočno delo
30
– za delo preko polnega delovnega časa
30
– za delo na dela prost dan
50
(2) Za dela proste dneve se štejejo dnevi, določeni z zakonom, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji.
(3) Dodatki se obračunavajo in izplačujejo le za čas, ko je obsojenec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času se med seboj ne izključujejo.
16. člen 
Osnova za obračun dodatka za delo preko polnega delovnega časa je višina osnovnega plačila, ki obsojencu pripada za delo v rednem delovnem času.
2. Stimulativni dodatek za stalnost pri delu
17. člen 
(1) Če obsojenec dosega najmanj povprečen uspeh pri delu in redno dela poln delovni čas, mu pripada dodatek za stalnost pri delu, in sicer v višini:
– 4 odstotke osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje v obračunskem mesecu;
– 8 odstotkov osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje najmanj 3 mesece zaporedoma;
– 12 odstotkov osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje najmanj 5 mesecev zaporedoma.
(2) Obsojencu pripada odstotek za stalnost pri delu tudi, če mu v javnem gospodarskem zavodu ali na hišnih delih ni omogočeno redno delo, potem ko je bil že razporejen na delo, ali če se mu delo zagotavlja v krajšem delovnem času od polnega.
(3) Osnova za obračun dodatka za stalnost je osnovno plačilo iz 10. člena tega pravilnika.
(4) Inštruktor oziroma drug pooblaščen uslužbenec zavoda za vsakega obsojenca beleži izpolnjevanje obveznosti in pogojev iz tega člena.
(5) Če obsojenec izgubi pravico do stimulativnega dodatka za stalnost, začne doba za njegovo pridobitev teči znova.
3. Dodatek za delo v posebno težkih delovnih razmerah
18. člen 
Za delo v posebno težkih delovnih razmerah pripada obsojencu dodatek v višini 20 odstotkov od osnovnega plačila za delo. Dela v posebno težkih delovnih razmerah se določijo v sistemizaciji del in nalog obsojencev.
4. Regres za letni dopust
19. člen 
(1) Regres za letni dopust pripada obsojencu enkrat letno v višini 10 odstotkov regresa, ki pripada uslužbencem v javnem sektorju, če izpolnjuje pogoje iz 56. člena zakona.
(2) Če obsojenec v koledarskem letu pridobi sorazmerni del letnega dopusta, mu pripada sorazmerni del regresa.
(3) Regres za letni dopust se obsojencu izplača do konca marca, pri sorazmernem delu dopusta pa ob koncu leta oziroma ob odpustu s prestajanja kazni zapora.
5. Posebna denarna nagrada
20. člen 
(1) Obsojenec, ki dela pri zunanjem delodajalcu, lahko prejme posebno denarno nagrado.
(2) Obsojencu se posebna denarna nagrada izplača, če presega pričakovan obseg dela, če delo opravlja zelo kakovostno, vestno in z maksimalnim izkoristkom delovnega časa ter ima vzorno delovno disciplino.
(3) Posebna denarna nagrada se lahko izplača obsojencu na vsaka dva meseca dela in znaša največ eno povprečno mesečno plačilo za njegovo delo, izplačano za pretekle tri mesece, brez upoštevanja posebne denarne nagrade.
(4) Obvestilo o dodelitvi posebne denarne nagrade pošlje zunanji delodajalec direktorju zavoda.
(5) Znesek posebne denarne nagrade je razviden v obračunu plačila.
(6) Sredstva za izplačilo posebne denarne nagrade zagotovi zunanji delodajalec.
(7) Posebna denarna nagrada ni del obveznega prihranka iz 57. člena zakona.
IV. NADOMESTILA PLAČILA 
21. člen 
(1) Nadomestilo plačila za delo v času odsotnosti z dela zaradi letnega dopusta znaša 100 odstotkov povprečnega mesečnega plačila, ki ga je obsojenec dobival za delo v rednem delovnem času v zadnjih šestih mesecih. Če je delal manj kot šest mesecev, je obsojenec upravičen do nadomestila v višini 100 odstotkov povprečnega plačila za čas, ko je delal.
(2) Pri izračunu povprečja iz prejšnjega odstavka se ne upošteva posebna denarna nagrada.
22. člen 
Obsojenka, ki zaradi varstva in nege otroka v zavodu dela polovico polnega delovnega časa na dan, ima pravico do plačila za delo po dejansko opravljenem delu.
V. SREDSTVA ZA PLAČILO ZA DELO OBSOJENCEV IN POSTOPEK OBRAČUNAVANJA PLAČILA 
23. člen 
(1) Sredstva za plačilo za delo obsojencev, ki delajo v okviru javnega gospodarskega zavoda, zagotavlja javni gospodarski zavod.
(2) Sredstva za plačilo za delo obsojencev na hišnih delih se zagotavljajo iz sredstev zavoda, namenjenih za materialne stroške.
24. člen 
Plačilo za delo obsojenca se obračunava mesečno za nazaj. Obračun plačila za delo se izroči obsojencu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in vsebuje naslednje podatke: ime in priimek obsojenca, mesec obračuna, urno postavko, število ur in znesek plačil po vrstah dela, dodatke, nadomestila, po potrebi pa tudi druge podatke.
25. člen 
(1) Če se obsojenec z obračunom plačila ne strinja, lahko od direktorja javnega gospodarskega zavoda ali direktorja zavoda zahteva pojasnila.
(2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka obsojenec vloži pisno v treh dneh po prejemu obračuna.
(3) Direktor javnega gospodarskega zavoda oziroma direktor zavoda obsojencu pisno odgovori v petih delovnih dneh po prejemu zahteve.
VI. NAGRADE ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE MLADOLETNIKOV 
26. člen 
Za mladoletnike, ki delajo, se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na plačilo za delo obsojencev.
27. člen 
(1) Mladoletnik, ki se izobražuje po verificiranih programih za pridobitev stopnje izobrazbe, prejema denarno nagrado, ki je odvisna od letnika in uspešnosti izobraževanja.
(2) Osnova za nagrado je 50 odstotkov vrednosti povprečne plače v Republiki Sloveniji. Ta osnova se obračunava po posameznih letnikih in po uspešnosti izobraževanja, in sicer:
Letnik 
izobraževanja
 % 
osnove
 % na uspešnost
nezad.
zad.
dober
prav dober
odličen
I. letnik
10
+ 0
+ 10
+ 20
+ 30
+ 40
II. letnik
15
+ 0
+ 10
+ 20
+ 30
+ 40
III. letnik
20
+ 0
+ 10
+ 20
+ 30
+ 40
IV. letnik
20
+ 0
+ 10
+ 20
+ 30
+ 40
(3) Osnova oziroma odstotek osnove za posamezno stopnjo izobraževanja velja za izpolnjeno mesečno učno obvezo.
(4) Za mladoletnike, ki se izobražujejo, se denarne nagrade zagotavljajo iz sredstev prevzgojnega doma, namenjenih za materialne stroške.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
Sistemizacijo del in nalog obsojencev sprejme generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
29. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov (Uradni list RS, št. 52/02 in 86/09).
30. člen 
Do uveljavitve pravilnika, ki bo urejal plačilo za delo obsojencev pri delovni terapiji, se uporabljajo določbe 25.a člena Pravilnika o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov (Uradni list RS, št. 52/02 in 86/09).
31. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-432/2015
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EVA 2016-2030-0014
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje