Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1082. Dogovor za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi z uporabo avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih med ZKOS ter ZSODT na eni strani ter ZAMP na drugi strani, stran 3767.

  
Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije,
Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik, mag. Tone Frelih
(v nadaljevanju ZAMP)
in
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije, gospodarsko interesno združenje,
Celovška 150, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik uprave Janez Smolkovič
(v nadaljevanju ZKOS)
ter
Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, gospodarsko interesno združenje,
Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Jernej Tovornik
(v nadaljevanju ZSODT)
(ZAMP, ZKOS in ZSODT so skupaj poimenovani tudi kot stranke dogovora)
sklenejo naslednji
D O G O V O R 
za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi z uporabo avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih med ZKOS ter ZSODT na eni strani ter ZAMP na drugi strani 
1. UVODNE DOLOČBE 
1.1. Stranke dogovora uvodoma ugotavljajo in se strinjajo da:
1.1.1. je ZAMP kolektivna organizacija, ki na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami, v nadaljevanju ZASP) in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 800-9/96 z dne 14. 11. 1997 upravlja oziroma uveljavlja avtorsko pravico na avtorskih delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih, kot je to določeno v omenjenem dovoljenju;
1.1.2. ZKOS združuje kabelske operaterje, ki so zavezanci za plačilo avtorskega nadomestila za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jo upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, pri čemer ZKOS predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov v smislu določil prvega odstavka 157. člena ZASP;
1.1.3. ZSODT združuje operaterje digitalnih televizijskih storitev (IP operaterje), ki so zavezanci za plačilo avtorskega nadomestila za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jo upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, pri čemer ZSODT predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov v smislu določil prvega odstavka 157. člena ZASP;
1.1.4. se dogovor sklepa za področje uporabe avtorskih vsebin, ki jih ZAMP kolektivno uveljavlja na podlagi dovoljenja št. 800-9/96 z dne 14. 11. 1997, in sicer glede uporabe takšnih avtorskih vsebin s strani operaterjev, ki jih zastopata reprezentativni združenji ZKOS in ZSODT;
1.1.5. stranke dogovora sklepajo predmetni dogovor z namenom, da se za obdobje od 11. 10. 2010 do uveljavitve skupnega sporazuma ali nove tarife, določene z odločbo pristojnega organa, določijo pogoji, –vključno z višino nadomestila za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jih upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, in da se s tem do uveljavitve skupnega sporazuma, s katerim se na novo določi tarifo za uporabo avtorske pravice na teh avtorskih delih, oziroma do uveljavitve nove tarife za tovrstno uporabo zadevnih avtorskih del, ki bi jo z odločbo določil pristojni organ, na sporazumen način in dokončno uredijo medsebojna razmerja med ZAMP in operaterji, ki so člani ZKOS ali ZSODT.
2. PREDMET TEGA DOGOVORA 
2.1. S podpisom tega dogovora stranke dogovora za obdobje od 11. 10. 2010 do uveljavitve skupnega sporazuma, s katerim se na novo določi tarifo za uporabo avtorske pravice na teh avtorskih delih, oziroma do uveljavitve nove tarife za tovrstno uporabo zadevnih avtorskih del, ki bi jo z odločbo določil pristojni organ, dogovorijo pogoje za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jo na podlagi dovoljenja št. 800-9/96 z dne 14. 11. 1997 upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, pri dejavnosti operaterjev iz tega dogovora.
3. POJMI, UPORABLJENI V TEM DOGOVORU 
3.1. Za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jo upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, se šteje uporaba avtorske pravice na avtorskih delih iz repertoarja ZAMP v televizijskih in radijskih programih s strani operaterja, ki je član ZKOS ali ZSODT. ZAMP upravlja oziroma uveljavlja avtorsko pravico, ki je predmet tega dogovora na podlagi zakona (obvezno kolektivno upravljanje) in njegov repertoar zajema vsa domača in tuja avtorska dela s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih, ki jih uporablja operater, ki je član ZKOS ali ZSODT (t.j. ves svetovni repertoar).
3.2. V okviru aktivnega uporabniškega razmerja po tej pogodbi so stranke dogovora sporazumne, da operater, ki je član ZKOS ali ZSODT, omogoča končnemu uporabniku uporabo storitve na podlagi sklenjenega naročniškega razmerja na klasični infrastrukturi (npr. kabelska TV, IP TV platformi, MMDS …) ter še na največ do treh dodatnih napravah (npr. mobilni telefon, računalnik, tablica ipd.).
3.3. Aktivno uporabniško razmerje je razmerje (AUR), v katerem operaterji, ki so člani ZKOS ali ZSODT, na podlagi pogodbenega razmerja z naročnikom omogočajo naročniku oziroma končnemu uporabniku uporabo storitev TV, ki vključuje individualno izbiranje TV in/ali radijskih programov v aktivnem programskem paketu.
4. POGOJI ZA UPORABO AVTORSKE PRAVICE NA AVTORSKIH DELIH, KI JO UPRAVLJA OZIROMA UVELJAVLJA ZAMP 
4.1. Avtorsko nadomestilo po tem dogovoru znaša 0,0093 EUR brez DDV za vsako posamično aktivno uporabniško razmerje posamičnega operaterja, ki je član ZKOS ali ZSODT.
4.2. Zneske plačil avtorskega nadomestila po tem dogovoru se vsak koledarski mesec obračuna kot zmnožek zneska nadomestila iz predhodne točke 4.1. in povprečnega števila aktivnih uporabniških razmerij pri posameznem operaterju v posameznem koledarskem mesecu. Avtorsko nadomestilo je izraženo v neto vrednosti, kateri se doda pripadajoči DDV.
4.3. Po uveljavitvi tega dogovora, stranke dogovora nemudoma pristopijo k izpolnitvi točk 4.1. in 4.2. tega dogovora, in sicer tako, da ZKOS in ZSODT pozoveta svoje člane, da s podpisom licenčne pogodbe, katere vzorčna vsebina je priloga k temu dogovoru, pristopijo k poravnavanju obveznosti kolektivni organizaciji ZAMP po tem dogovoru in da sporočijo ZAMP podatke o povprečnem številu aktivnih uporabniških razmerij za vsak posamezni koledarski mesec za obdobje od 11. 10. 2010 dalje. Posamezni operater razmerja z ZAMP ureja s sklenitvijo licenčne pogodbe, katere vzorčna vsebina je priloga k temu dogovoru. Podpisana licenčna pogodba in podatek o številu aktivnih uporabniških razmerij je podlaga, da ZAMP vsakemu posamičnemu operaterju v skladu s tem dogovorom in licenčno pogodbo izstavi račun za plačilo nadomestil za preteklo obdobje od 11. 10. 2010 dalje in nadalje tudi za obračun plačil nadomestil za tekoče obdobje. Rok za plačilo računa je 45 dni od njegove izdaje.
4.4. Pod pogojem, da operater podpiše licenčno pogodbo in ZAMP-u v roku enega meseca od dneva sklenitve tega dogovora sporoči vse potrebne podatke za pripravo obračuna, kot so opredeljeni v prilogi k licenčni pogodbi, na prošnjo operaterja ZAMP operaterju izda račune za plačilo obveznosti za preteklo obdobje (torej za obdobje od 11. 10. 2010 dalje do vključno zadnjega dopolnjenega koledarskega meseca pred datumom podpisa licenčne pogodbe) v 6 enakih mesečnih obrokih. Operaterji, ki tovrstne prošnje ne bodo podali in bodo zato na podlagi računa, ki ga izda ZAMP, vse obveznosti za preteklo obdobje poravnali z enkratnim plačilom, so upravičeni do 10 % popusta na celotno takšno plačilo.
4.5. Stranke dogovora so soglasne, da v primeru, da operater, ki je član ZKOS ali ZSODT, ne posreduje potrebnih podatkov za obračun mesečnega avtorskega nadomestila v roku 30 dni od pisnega poziva ZAMP, se bo nadomestilo za takšno obdobje obračunalo glede na javne oziroma uradne ali zadnje dostopne podatke glede števila aktivnih uporabniških razmerij in po ceni, ki je za 10 % višja od cene iz točke 4.1. tega dogovora.
4.6. Stranke dogovora so soglasne, da operaterji, ki so tudi v obdobju po 11. 10. 2010 za pravice, ki jih upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, plačali nadomestila Združenju SAZAS kot zastopniku ZAMP, za takšno obdobje niso zavezani plačati nadomestil po tem dogovoru in licenčni pogodbi, če ustrezno izkažejo izvedbo plačil Združenju Sazas (bodisi neposredno ali preko posrednika) in če teh plačil niso naknadno prejeli vrnjenih s strani Združenja Sazas. V primeru usklajevanja podatkov iz tega odstavka (potrdila o plačilu SAZAS, potrdila o vračilu s strani SAZAS in podobno) to ne more vplivati na nesporne obveznosti do ZAMP, ki se nanašajo na obdobje, za katerega operater nesporno ni več izvajal plačil Združenju SAZAS, in jih je operater dolžan poravnati skladno z določili tega dogovora in licenčno pogodbo, ne glede na usklajevanje podatkov iz tega odstavka.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5.1. Dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo vse stranke.
5.2. ZAMP se zavezuje v roku 45 dni od uveljavitve tega dogovora dati v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poziv k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma in o tem nemudoma obvestiti ZKOS in ZSODT.
5.3. Stranke dogovora so sporazumne, da ta dogovor velja in se uporablja do uveljavitve skupnega sporazuma, s katerim se določijo novi pogoji in tarifa za uporabo avtorske pravice na teh avtorskih delih,, oziroma do uveljavitve nove tarife za tovrstno uporabo zadevnih avtorskih del, ki bi jo z odločbo določil pristojni organ. Vsaka stranka tega dogovora lahko od dogovora odstopi z učinkovanjem za naprej in z dvomesečnim odpovednim rokom. Če od dogovora odstopi ZAMP, dogovor preneha veljati, vendar pa se vsak operater sam odloči, ali bo na podlagi tega dejstva odstopil tudi od licenčne pogodbe, sklenjene z ZAMP. Če od dogovora odstopi ZKOS ali ZSODT, preneha veljati ta dogovor le med ZAMP in odstopajočo stranko dogovora, vendar pa se vsak operater, član odstopajoče stranke dogovora, sam odloči, ali bo na podlagi tega dejstva odstopil tudi od licenčne pogodbe, sklenjene z ZAMP.
5.4. Pogodbene stranke so sporazumne, da predmetni dogovor v ničemer ne prejudicira vsebine bodočega dogovora, ki bo predmet skupnega sporazuma med strankami.
5.5. Spremembe dogovora so mogoče le pod pogojem, da nanje pristanejo vse stranke dogovora, pri čemer spremembe lahko učinkujejo le za naprej.
5.6. Pogodbene stranke so soglasne, da bo ZAMP ureditev odnosa po določilih tega dogovora in torej sklenitev licenčne pogodbe omogočil tudi vsem ostalim operaterjem, ki delujejo na območju Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. septembra 2015
ZAMP 
Predsednik 
mag. Tone Frelih l.r.
 
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije 
Predsednik uprave 
Janez Smolkovič l.r.
 
Združenje slovenskih operaterjev 
digitalnih televizijskih storitev 
Predsednik poslovodstva 
Jernej Tovornik l.r.