Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1103. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Šentrupert, stran 3866.

  
Na podlagi 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11-ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Šentrupert 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije: za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Šentrupert, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine in nagrade za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih ustanovi oziroma imenuje Občinski svet Občine Šentrupert ali župan.
2. člen 
(1) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen 
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
(2) Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
4. člen 
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči.
5. člen 
(1) Za opravljanje funkcije župana, ki sodi v VI. skupino občin (od 2001 do 5000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Osnovna plača je določena z uvrstitvijo župana v plačni razred v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
6. člen 
(1) Za opravljanje funkcije podžupana, je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za opravljanje funkcije podžupana v Občini Šentrupert, ki glede na število prebivalcev sodi v VI. skupino občin (občine od 2001 do 5000 prebivalcev), določen razpon med 34. in 41. plačnim razredom.
(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(3) Podžupanu, ki bi opravljal funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
(4) Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(5) Višino plačila iz prejšnjega odstavka tega člena določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(6) V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA SEJNIN 
7. člen 
Osnova za izračun sejnin je plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
8. člen 
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, razen podžupana, je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnih teles, katerih član je.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določene omejitve glede na letno plačo župana, ki v času uveljavitve tega pravilnika znaša 7,5 % letne plače župana.
9. člen 
(1) Na podlagi sklepa o potrditvi mandata je član občinskega sveta, razen podžupan, upravičen do sejnine, ki znaša:
– za vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja župana po zakonu), dodatno 1,13 % plače župana,
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta 2,7 % plače župana,
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,8 % plače župana,
– za predsedovanje oziroma vodenje seje odbora (delovnega telesa) 1,8 % plače župana,
– za udeležbo na seji odbora (član delovnega telesa) 1,13 % plače župana.
(2) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se izplača le ena sejnina. Za dopisno sejo in slavnostno sejo se sejnine ne izplačuje.
(3) V primeru, da se član občinskega sveta udeleži več sej odborov (delovnih teles), katerih član je in potekajo te seje odborov (delovnih teles) na isti dan, se mu izplača le ena sejnina za vodenje oziroma za udeležbo na seji odbora (delovnega telesa).
10. člen 
Izplačilo plačila za opravljanje funkcije oziroma sejnine se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti članov občinskega sveta na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD 
11. člen 
Višina in način določanja sejnin in drugih plačil nadzornemu odboru 
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine so za opravljanje dela upravičeni do sejnine za vodenje oziroma za udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela nadzornega odbora ali po sklepu nadzornega odbora.
(2) Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju ter evidence o prisotnosti članov nadzornega odbora na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
(3) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine, in sicer za:
– vodenje seje nadzornega odbora 2,25 % plače župana,
– udeležbo na seji nadzornega odbora 1,13 % plače župana,
– udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta (z nalogo poročanja občinskemu svetu) 1,13 % plače župana.
(4) Plačilo za izvedbo posameznega nadzora se izplača na podlagi evidence opravljenega dela (izdelano končno poročilo o opravljenem nadzoru), ki jo vodi občinska uprava. Plačilo za izvedbo posameznega nadzora se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– če nadzor opravi en član nadzornega odbora, pripada plačilo v višini 4 % plače župana,
– če nadzor opravita skupaj dva člana nadzornega odbora, pripada plačilo vsakemu v višini 3 % plače župana,
– če nadzor opravijo skupaj trije člani nadzornega odbora, pripada plačilo vsakemu v višini 2 % plače župana.
(5) Letni znesek izplačil (sejnine in plačila za opravljene nadzore skupaj) posameznemu članu nadzornega odbora ne sme presegati zakonsko določene omejitve glede na letno plačo župana, ki v času uveljavitve tega pravilnika znaša 7,5 % letne plače župana.
12. člen 
Višina in način določanja sejnin drugim organom 
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer v višini 1,13 % plače župana.
(2) Izplačilo iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi na podlagi akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti članov delovnih teles na sejah komisij ali odborov, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen 
(1) Članom občasnih delovnih teles, komisij ali drugih strokovnih organov občine, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se za opravljanje dela v delovnem telesu, komisiji ali v drugem strokovnem organu občine določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer v višini 1,13 % plače župana.
(2) Izplačilo iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi na podlagi akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
14. člen 
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila ŠENTRUPERT določijo izplačila s posebnim pravilnikom, ki podrobneje ureja to področje.
15. člen 
(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne, predčasne, nadomestne, ponovne volitve v občinski svet ter redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbami zakona, ki ureja lokalne volitve.
(2) Višina izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo lokalnega referenduma znaša 50 % zneska, ki jim pripada ob izvedbi splošnih volitev iz prvega odstavka tega člena.
(3) Nadomestila se članom volilnih organov izplačujejo na podlagi akta o imenovanju.
(4) V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom in njihovim namestnikom sejnina, kot je določena v 9. členu tega pravilnika za predsedovanje oziroma vodenje seje odbora (delovnega telesa) oziroma za udeležbo na seji odbora (delovnega telesa).
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
16. člen 
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice, če za to predložijo ustrezna dokazila.
(2) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje, stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, v kolikor ti stroški nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila teh stroškov, ki nastanejo na službeni poti, lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za odobreno službeno potovanje izven območja Občine Šentrupert. Službeno potovanje je odobreno z izdajo naloga za službeno potovanje.
(3) Stroški prevoza na službeni poti se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(4) Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Stroški prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
(6) Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.
17. člen 
(1) Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar oziroma član nadzornega odbora na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog za službeno potovanje podžupan ali direktor občinske uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA 
18. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu s tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
19. člen 
Za neudeležbo in za manj kot 50 % časovno prisotnost na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora občine in občasnih delovnih teles, komisij ali drugih strokovnih organov občine, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se sejnine ne izplačujejo.
20. člen 
(1) Plače in nagrade se izplačujejo v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna in na podlagi izdanih podzakonskih predpisov.
(2) Prejemki, določeni v V. poglavju tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
21. člen 
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska osnovne plače plačnega razreda župana, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
22. člen 
Plača županu, podžupanu in plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, člana delovnih teles, člana nadzornega odbora občine ter člana drugih strokovnih organov občine, ki jih imenuje občinski svet ali župan se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v organ občine oziroma delovno telo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 47/07, 108/08, 3/12).
24. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016
Šentrupert, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.