Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1100. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015, stran 3865.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09 in spremembe) in 19. ter 99. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Šentrupert za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentrupert za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2016
Šentrupert, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.