Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Št. 430-14/2016 Ob-1868/16, Stran 833
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) objavlja Občina Sežana
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2016 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2014, postavka 102001 »Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije« namenjena za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2016.
3. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list RS, 101/15).
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež oziroma enoto v Občini Sežana oziroma delujejo na območju upravne enote Sežana,
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja,
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2016,
– da imajo prijavitelji večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa,
– da imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
6. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 7.207,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.
7. Prijavitelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2016« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji pri Bojani Kermolj, v sobi št. 66 ali na tel. 05/73-10-127. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi spletnih straneh Občine Sežana: http://www.sezana.si.
8. Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, Vloga za javni razpis – Programi negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane zadnji dan roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni ali oddane priporočeno po pošti.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge in pripravila predlog izbora programov prijaviteljev in višine sofinanciranja. Pri pripravi predloga bo komisija upoštevala naslednja merila, in sicer da:
– prijavitelj organizira prireditve občinskega pomena (proslave, žalne/spominske svečanosti …),
– prijavitelj organizira ali soorganizira družabne in druge oblike društvenih dejavnosti (npr. pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice …),
– je prijavljeni program pomemben za Občino Sežana, pripomore k večji prepoznavnosti Občine Sežana v širšem prostoru, je dostopen širši javnosti,
– ima program jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, je ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo.
Predlog izbora programov in višine sofinanciranja bo komisija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo na podlagi predloga komisije izdal/a sklepe o izboru. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
11. O Izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije, ki se bo predvidoma sestala v roku 20 dni od poteka roka za predložitev prijav na razpis. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost