Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1070. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2015, stran 3722.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 10. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žiri za leto 2015 
1. člen
Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žiri za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2015 znašajo:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.681.583,85
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.715.303,84
70
DAVČNI PRIHODKI
2.992.166,73
700 Davki na dohodek in dobiček
2.566.300,00
703 Davki na premoženje
372.428,59
704 Domači davki na blago in storitve
53.437,50
706 Drugi davki
0,64
71
NEDAVČNI PRIHODKI
723.137,11
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
63.084,14
711 Takse in pristojbine
3.481,48
712 Globe in druge denarne kazni
1.701,70
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
576.477,02
714 Drugi nedavčni prihodki
78.392,77
72
KAPITALSKI PRIHODKI
26.975,41
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
26.975,41
74
TRANSFERNI PRIHODKI
939.304,60
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
571.829,03
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz evropskih sredstev
367.475,57
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.499.221,02
40
TEKOČI ODHODKI
1.368.066,69
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
319.245,27
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.991,45
402 Izdatki za blago in storitve
946.563,56
403 Plačila domačih obresti
7.266,41
409 Rezerve
45.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.409.694,52
410 Subvencije
23.824,63
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
785.873,17
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
148.445,05
413 Drugi tekoči domači transferi
451.551,67
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.617.153,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.617.153,08
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
104.306,73
431 Investicijski transferi prav., fiz. os., ki niso prorač. upor.
65.346,66
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
38.960,07
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
182.362,83
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
37.542,47
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
37.542,47
750 Prejeta vračila danih posojil
37.542,47
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
5.000,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
5.000,00
440 Dana posojila
5.000,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
32.542,47
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
36.465,00
55
ODPLAČILA DOLGA
36.465,00
550 Odplačila domačega dolga
36.465,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
178.440,30
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–36.465,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
–182.362,83
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
663.482,29
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
663.482,29
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2016-1
Žiri, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost