Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Ob-1881/16, Stran 843
Svet zavoda Osnovne šole Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s sprememb.), 48., 53. 53.a, 58, in 107.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB s sprememb.) in sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Prule z dne 31. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 – ZOFVI-J).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 8. 11. 2016.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda in kratek življenjepis.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v roku enega leta od pričetka mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter izpisom dejstev iz kazenske evidence), pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj« in naslovijo na naslov Svet zavoda Osnovne šole Prule, Prule 13, Ljubljana, v roku 8 dni od dneva po dnevu objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Svet zavoda Osnovne šole Prule 

AAA Zlata odličnost