Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1055. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, stran 3647.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Rogaška Slatina dne 30. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, dne 22. oktobra 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/07 z dne 9. 11. 2007.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.
Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61.a členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.
Pripravljavec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Pobudnik: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica
Naročnik: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica
Načrtovalec: Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., Teharska 40, 3000 Celje.
2. člen 
(ocena stanja, območje obdelave in razlogi za spremembo in dopolnitev LN) 
Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev LN
Občina Rogaška Slatina je v letu 2007 sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini s katerim je bila takrat določena prostorska ureditev območja LN na v katastrski občini Negonje. Velikost OLN je bila cca 115.872 m2.
Celotno območje LN je bilo členjeno na posamezna območja urejanja glede na namembnost, in sicer na:
– F1 funkcionalna enota obstoječe trgovsko servisne dejavnosti.
– F2 funkcionalna enota obstoječe trgovske in obrtno proizvodne dejavnosti.
– F3 funkcionalna enota obstoječe trgovske in obrtno poslovne dejavnosti, kjer so predvidene razširitve dejavnosti.
– F4 funkcionalna enota, kjer se obstoječa dejavnost betonarne ukine, poslovna dejavnost se ohrani in lahko razširi. Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe funkcionalne enote F4 in F3. Preko funkcionalne enote je mogoče podaljšati cesto C2 preko potoka Negonjščice do stanovanjskih hiš na severnem robu območja urejanja OLN.
– F5 funkcionalna enota predvidene trgovske dejavnosti.
– F6 funkcionalna enota obstoječe trgovsko servisne dejavnosti in nove dejavnosti tehnološkega parka.
– F7 funkcionalna enota predvidene dejavnosti tehnološkega parka, mogoča je tudi rekonstrukcija obstoječe cestne povezave do objektov izven območja urejanja OLN na severu.
– F8 funkcionalna enota predvidene dejavnosti tehnološkega parka.
– F9 funkcionalna enota obstoječe stanovanjske gradnje, novogradnje stanovanjskih objektov niso dovoljene.
– F10 funkcionalna enota obstoječe dejavnosti betonarne.
– F11 funkcionalna enota obstoječe stanovanjske gradnje. Ob vzhodni meji območja urejanja je proti severu dovoljeno v eni vrsti zgraditi nove enodružinske stanovanjske objekte, ki so z dovozom povezani s cesto C5. Zahodna polovica funkcionalne enote služi kot zeleni pas med stanovanjsko gradnjo in obstoječo betonarno v funkcionalni enoti F10.
– C1 obstoječa državna cesta GII – 107/1276 Podplat–Rogatec, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za pešce in novim cestnim priključkom (cesta C4).
– C2 obstoječa cesta, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za pešce in novimi priključki. Mogoče je podaljšanje proti severu izven območja urejanja OLN preko funkcionalne enote F4 in potoka Negonjščica za potrebe dovoza do obstoječih stanovanjskih hiš severno od območja urejanja OLN.
– C3 obstoječa cesta, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za pešce, novimi priključki in novim mostom preko potoka Negonjščica.
– C4 nova cesta z novimi priključki in navezavo na državno cesto GII – 107/1276 Podplat–Rogatec (C1) in rekonstruirano obstoječo cesto C3 ter mostom preko potoka Negonjščica.
– C5 obstoječa cesta, ki se po potrebi rekonstruira za zagotavljanje prometne varnosti.
– P1 območje potoka Negonjščica. Preko tega območja je mogoče podaljšanje ceste C2 proti severu izven območja urejanja OLN za potrebe dovoza do obstoječih stanovanjskih hiš severno od območja urejanja OLN.
– P2, P3 in P4 območje potoka Negonjščica.
Na območju funkcionalne enote F2, kjer je že izvedena gradnja trgovskega objekta Hofer s pripadajočo zunanjo ureditvijo želi investitor (naročnik in pobudnik sprememb in dopolnitev) spremeniti ureditev, ki je določena z veljavnim odlokom. Podana je pobuda št. 01/16-H_rogaška z dne 12. 1. 2016, da se na parceli št. 289/16, 289/17, 289/23, vse k.o. Negonje izvede dozidava k obstoječemu objektu v enakem rastru kot je to izvedeno pri obstoječem trgovskem objektu Hofer.
Iz zgoraj navedenih razlogov želi pobudnik spremeniti obstoječi občinski lokacijski načrt za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, funkcionalna enota F2, tako da bo ta omogočal dozidavo k obstoječemu objektu – Trgovini Hofer s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
3. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev LN – območje funkcionalne enote F2)
Predmet sprememb je širitev (dozidava) k obstoječemu objektu v enakem rastru kot je to izvedeno pri obstoječem trgovskem objektu Hofer na parceli št. 289/16, 289/17, 289/23, vse k.o. Negonje. Želena širitev (podaljšanje objekta) se izvede na severni strani, kjer se objekt poveča za 11,34 x 26,05 m.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Rešitev prostorske ureditve se pripravi na podlagi izdelanih strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik oziroma investitor.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
– OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina – promet
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za CPVO).
Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim udeležencem posreduje pripravljavec oziroma načrtovalec po pooblastilu pripravljavca.
Načrtovalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta skupaj s pozivom za pridobitev smernic nosilcem urejanja prostora. Šteje se, da nosilci urejanja prostora nimajo smernic, v kolikor jih ne podajo v 30 dneh od prejetja osnutka lokacijskega načrta.
Načrtovalec pošlje predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta skupaj s pozivom za pridobitev mnenj nosilcem urejanja prostora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja ne podajo, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen 
(postopek in terminski plan sprejemanja sprememb in dopolnitev LN) 
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma trajanje aktivnosti
priprava in sprejem Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev LN in objava v uradnem glasilu
občinska uprava, župan
Izvedeno *
izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev LN
prostorski načrtovalec
2 tedna od objave sklepa o začetku priprave
pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
prostorski načrtovalec
30 dni
priprava dopolnjenega osnutka LN v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
prostorski načrtovalec
10 dni
javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
občinska uprava
objavi pripravljavec najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve
javna razgrnitev in javna obravnava
občinska uprava
javna razgrnitev traja 15 dni, javna obravnava se izvede v tem času
ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave po zaključeni javni razgrnitvi
občinska uprava
3 dni po končani javni razgrnitvi
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave 
prostorski načrtovalec
7 dni po končani javni razgrnitvi in prejemu pripomb
sprejem stališč do pripomb
občinska uprava, župan
7 dni po uskladitvi stališč
izdelava predloga sprememb in dopolnitev LN
prostorski načrtovalec
1 teden po sprejemu stališč
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
prostorski načrtovalec
30 dni
izdelava usklajenega predloga
prostorski načrtovalec
10 dni
sprejem sprememb in dopolnitev LN
občinski svet
prva redna seja občinskega sveta
objava v uradnem glasilu
občinska uprava
prva številka medobčinskega uradnega vestnika
izdelava končnih elaboratov 
prostorski načrtovalec
7 dni po objavi v uradnem glasilu
posredovanje elaboratov upravni enoti, inšpekciji
občinska uprava
3 dni po prejemu končnih elaboratov
Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.
Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Rogaška Slatina, so odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.
7. člen 
(obveznosti naročnika in načrtovalca) 
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov, strokovnih podlag in gradiv, potrebnih za izdelavo sprememb in dopolnitev LN, nosi naročnik.
Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrtovalcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z veljavno zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.
Spremembe in dopolnitve LN se izdelajo v digitalni in analogni obliki.
Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih načrtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.
Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost predpisanih geodetskih podatkov.
Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki, in sicer:
– teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office programskimi orodji,
– karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional programskimi orodji,
– karte morajo biti ločene od legend,
– karte morajo biti orientirane proti severu,
– v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
– sheme v formatih .tif ali .jpg ali .pdf,
– meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski obliki v formatu .tab ali .shp ali .dwg,
– tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf ali .doc.
Gradiva morajo biti oddana:
– v dveh analognih kopijah za obravnave na občinskem svetu,
– v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v šestih izvodih v analogni obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.
Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, sejah Oddelka za okolje in prostor ter na sejah občinskega sveta kolikor je to potrebno – kot poročevalca.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 320-0003/2016
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost