Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1017. Odlok o ustanovitvi Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad, stran 3603.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP; v nadaljevanju: ZZ), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, z dne 13. 7. 1999) je Občinski svet Občine Grad na 11. redni seji dne 24. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, uskladi delovanje Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom, ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja zavoda. Ustanovitelj zavoda je Občina Grad. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Grad izvaja Občinski svet Občine Grad.
2. člen 
Občinski svet Občine Grad je 6. 9. 2002 sprejel Odlok o ustanovitvi Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad (Uradni list RS, št. 44/03, z dne 12. 5. 2003).
3. člen
Namen in poslanstvo zavoda je upravljanje, promocija in vzdrževanje objektov kulturne dediščine, in sicer Doživljajskega parka Vulkanija, Lednarjeve usnjarne, Pütarovega mlina, kamnoloma bazaltnega tufa pri Gradu in turističnega vlaka Oli, ter učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje turistične in kulturne dejavnosti v okviru objektov kulturne dediščine s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Grad.
Zavod opravlja primarno dejavnost v zvezi z upravljanjem, promocijo in vzdrževanjem objektov kulturne dediščine v občini, vse ostale dejavnosti pa so namenjene opravljanju te dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Grad kot ustanoviteljica zavoda.
4. člen 
Ime zavoda: Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad
Skrajšano ime zavoda: ZUKD Grad
Sedež zavoda: Grad 174, 9264 Grad.
Zavod je pravna oseba javnega prava in je posredni uporabnik proračuna Občine Grad v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih zavodov.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. Sprememba imena ali sedeža se mora vpisati v sodni register.
5. člen 
Pečat zavoda je pravokotne oblike velikosti 47 mm x 18 mm, na njem je logotip (bruhajoč vulkan) ter izpisano krajše ime zavoda ZUKD GRAD in v dveh vrsticah izpisan sedež zavoda Grad 174, 9264 Grad.
Pečat uporablja zavod v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam ter drugim pravnim in fizičnim osebam.
Zavod ima tudi druge pečate. Njihovo število, uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda.
6. člen 
Premoženje, ki je dano v upravljanje zavodu, je last Občine Grad.
V upravljanje zavoda sodijo naslednji objekti, zemljišča in naprave:
– Doživljajski park Vulkanija,
– Lednarjeva usnjarna,
– Pütarov mlin,
– kamnolom bazaltnega tufa pri Gradu in
– turistični vlak Oli.
Ustanoviteljica Občina Grad sklene z zavodom pogodbo o upravljanju, s katero se opredeli obseg prenosa objektov, zemljišč in naprav ter uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
Zavod lahko upravlja z novim objektom ali pa izloči obstoječega iz njegove sestave na podlagi soglasja ustanovitelja.
Zavod navedene objekte uporablja za opravljanje svoje dejavnosti.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA 
7. člen 
Zavod izvaja naslednje dejavnosti:
– upravljanje Doživljajskega parka Vulkanija, njegovo vzdrževanje in promocijo,
– upravljanje Lednarjeve usnjarne, njeno vzdrževanje in promocijo,
– upravljanje Pütarovega mlina, njegovo vzdrževanje in promocijo,
– upravljanje kamnoloma bazaltnega tufa pri Gradu, njegovo vzdrževanje in promocijo,
– upravljanje turističnega vlaka Oli, ki obsega tudi vožnjo obiskovalcev oziroma potnikov z vlakom, njegovo vzdrževanje in promocijo,
– spremljanje, spodbujanje, posredovanje, organiziranje in izvajanje dejavnosti na področju turizma v okviru doživljajskega parka,
– organiziranje kulturnih in drugih prireditev v okviru doživljajskega parka,
– izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del na področju kulture in turizma v doživljajskem parku,
– organiziranje in izvajanje skupinskih ogledov in prireditev za obiskovalce doživljajskega parka, mlina, kamnoloma in gradu s turističnim vlakom Oli,
– vključevanje kulturnih in turističnih programov ter projektov v druge dejavnosti z namenom celovite promocije doživljajskega parka, Občine Grad in Krajinskega parka Goričko,
– razstavno in muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande ter dejavnosti, povezane s kulturo in turizmom,
– prireja tečaje, predavanja, posvetovanje in druge prireditve,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja,
– izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi organizatorji,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki,
– svetuje pri načrtovanju, izgradnji, obnovi in upravljanju kulturnih in turističnih objektov ter objektov, namenjenih za dejavnost v doživljajskem parku,
– upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo in akti zavoda,
– sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture in turizma,
– pridobiva sredstva iz državnih in mednarodnih virov za posamezne projekte,
– izvaja državne in evropske projekte na področju kulture in turizma,
– izvaja spremljajoče dejavnosti, ki zagotavljajo celovito izvajanje temeljnih dejavnosti zavoda.
Dejavnosti zavoda se štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
S soglasjem ustanoviteljice lahko opravlja zavod tudi druge dejavnosti, ki so v skladu z namenom ustanovitve in ki dopolnjujejo osnovno dejavnost.
8. člen 
Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
02.400
Storitve za gozdarstvo
08.990
Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
32.120
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.120
Popravila strojev in naprav
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.490
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti in internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201
Počitniški domovi in letovišča
55.202
Turistične kmetije s sobami
55.203
Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101
Restavracije in gostilne
56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.104
Začasni gostinski obrati
56.105
Turistične kmetije brez sob
56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290
Druga oskrba z jedmi
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
58.210
Izdajanje računalniških iger
58.290
Drugo izdajanje programja
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140
Kinematografska dejavnost
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100
Radijska dejavnost
60.200
Televizijska dejavnost
62.010
Računalniško programiranje
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami.
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
87.900
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine
91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.002
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
9. člen 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ne pridobi soglasja ustanoviteljice.
Za nove dejavnosti se ne štejejo dejavnosti, ki jih zavod opravlja v manjšem obsegu in pomenijo izvrševanje glavnih dejavnosti iz 7. in 8. člena tega odloka, katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo izobraževalnega, kulturnega in turističnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje opisanih registriranih dejavnosti.
III. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
Organi zavoda so:
– direktor zavoda in
– svet zavoda.
Direktor 
11. člen
Direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
12. člen 
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– strokovno poznavanje področja dela zavoda,
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika, ki se dokazuje z ustreznimi dokazili.
Mandat direktorja traja štiri leta, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
13. člen 
Direktorja zavoda razreši ustanovitelj po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, zaradi razlogov, ki jih določata ZZ in ZUJIK. Ustanovitelj mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da soglaša z razrešitvijo.
14. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
15. člen 
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega načrtovanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poročanje ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– skrbi za strokovnost in zakonitost dela zavoda,
– skrbi za namenskost porabe sredstev zavoda, določene s finančnim planom zavoda,
– skrbi za pravilen odnos do uporabnikov zavoda,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah sveta zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi zavodi in organizacijami,
– opravlja druge z zakonom, s tem aktom, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge, ki so potrebne za delo zavoda.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste in sedme alinee daje soglasje svet zavoda.
16. člen 
Pooblastila direktorja:
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pri prometu z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom, s tem aktom o ustanovitvi in statutom, prenese opravljanje posameznih zadev, podpisovanje pogodb in listin na posamezne delavce zavoda ali druge osebe, s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest.
Svet zavoda 
17. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Tri predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje občinski svet Občine Grad izmed članov občinskega sveta, ki imajo izkušnje s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci izmed vseh delavcev zavoda neposredno in s tajnimi volitvami na zboru delavcev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujejo društva, ki delujejo in imajo sedež v Občini Grad. Postopek izpelje Društvo za razvoj in promocijo turizma Občine Grad »Skouriš«, Grad 172, 9264 Grad.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
18. člen 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in se lahko ponovi. Člani sveta zavoda so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda se določi s poslovnikom.
19. člen 
Naloge sveta zavoda so:
– opravlja naloge sveta in strokovnega sveta,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu in k načrtu nabav ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja dela in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje soglasje k predlogu direktorja o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice in druge splošne akte zavoda in
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda.
20. člen 
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 15 dni po imenovanju oziroma po prejemu predlogov.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
21. člen 
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– mu preneha delovno razmerje, ki je podlaga za članstvo v svetu,
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda, in
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Če je član razrešen pol leta pred iztekom mandata, se ne imenuje novega, razen v primeru, da se razreši več kot polovica članov sveta.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
22. člen 
Zavod upravlja z objekti, zemljišči in napravami, ki so v lasti ustanovitelja.
Ustanoviteljica Občina Grad sklene z zavodom pogodbo o upravljanju, s katero se opredeli obseg prenosa objektov, zemljišč in naprav ter uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
23. člen 
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. Za izvajanje svoje osnovne dejavnosti – javne službe pridobiva sredstva iz proračuna ustanovitelja na podlagi pogodbe in na podlagi sprejetega finančnega načrta zavoda.
Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški obratovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– programski materialni stroški javne službe in
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javne infrastrukture na področju kulture, s katero zavod upravlja.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih javnih in nejavnih virov:
– iz državnega proračuna (razpisi),
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– s pobiranjem najemnine za oddane prostore v najem zainteresiranim najemnikom,
– z donacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter sponzorstva, določenimi z zakonom in statutom zavoda,
– na javnih domačih in mednarodnih razpisih,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
24. člen 
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, pokrije primanjkljaj ustanovitelj, primanjkljaj pri izvajanju drugih programov pa pokrije zavod sam znotraj tržnih programov.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
25. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
26. člen 
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost in odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
27. člen 
Premoženje, s katerimi zavod upravlja, je last ustanovitelja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja in ne more z njim samostojno razpolagati in jih obremenjevati.
28. člen 
Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, ob predhodnem soglasju ustanoviteljice.
Pravice in obveznosti zavoda ter lastnika nepremičnine in opreme, ki ni v lasti ustanoviteljice, se določijo s pogodbo. Te nepremičnine in oprema se štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture in turizma.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
29. člen 
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
30. člen 
Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem zavoda še naslednje pristojnosti in obveznosti:
– ima pravico nadzirati zakonitost dela zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– odloča o dodatnih sredstvih za osnovno dejavnost zavoda,
– spremlja finančno poslovanje zavoda, od katerega vsaj enkrat letno pridobi ustrezne podatke,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statutarnim spremembam in spremembam dejavnosti.
Zavod ima do ustanovitelja še naslednje pravice in obveznosti:
– enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega programa zavoda,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, ki jih potrebuje za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in turizma.
VIII. PRENEHANJE ZAVODA 
31. člen 
Zavod preneha:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
– če se organizira kot podjetje,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
32. člen 
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda,
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
Poleg statuta ima zavod še naslednje splošne akte:
– akt o sistemizaciji delovnih mest,
– splošni akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– poslovnik o delu sveta zavoda,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno-finančnega poslovanja,
– druge splošne akte v skladu z veljavno zakonodajo, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata biti sprejeta najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do sprejema novega akta velja obstoječi pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v vseh določbah, ki niso v nasprotju s tem odlokom.
34. člen
Dosedanji člani sveta zavoda, to je predstavnik ustanovitelja, delavcev in uporabnikov, opravljajo svojo funkcijo do izteka svojega mandata. Mandat novoizvoljenih članov sveta zavoda, to je dveh predstavnikov ustanovitelja, traja do izteka mandata dosedanjih članov sveta zavoda.
Ustanovitelj je dolžan uskladiti sestavo sveta zavoda v skladu z določbami 17. člena tega odloka najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
35. člen 
Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
36. člen 
Na podlagi tega odloka direktor zavoda poskrbi za vse potrebne vpise v sodni register.
37. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad (Uradni list RS, št. 44/03, z dne 12. 5. 2003).
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Statuta Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad z dne 30. 9. 2014 in določbe vseh splošnih aktov zavoda, ki so v nasprotju s tem odlokom.
38. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2016-1
Grad, dne 24. marca 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.

AAA Zlata odličnost