Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1038. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje, stran 3627.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Pobudnik Mizarstvo Igor Jamnik, Spodnja Senica 10a, 1215 Medvode želi na zemljiščih parc. št. 204/1, 204/2, 205 in 203 k.o. Senica odstraniti obstoječ stanovanjski objekt in obstoječa gospodarska objekta ter zgraditi nov stanovanjski objekt in dva objekta za opravljanje mizarske dejavnosti – delavnico in skladišče s pisarnami.
Zemljišča se nahajajo v območju urejanja S 12/2 Senica, v morfološki enoti 2D/1, kjer veljavni občinski Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode v splošnih določbah, ki veljajo za vse planske celote, dovoljuje maksimalno 30 % pozidanost gradbene parcele.
Zaradi opravljanja dejavnosti bi investitor želel na zemljiščih zgraditi nov stanovanjski objekt in objekta za opravljanje mizarske dejavnosti, pri čemer pa ga omejuje faktor maksimalne pozidanosti zemljišča za morfološko enoto 2D/1, ki je 30 %.
Investitor želi, da se dovoljeni faktor pozidanosti za zemljišča parc. št. 204/1, 204/2, 205 in 203 k.o. Senica poveča na 40 %.
S spremembo posebnih določil veljavnega prostorskega akta bo investitor na zemljiščih lahko zgradil primerne objekte za opravljanje svoje dejavnosti.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na naslednjo plansko in morfološko enoto:
– planska celota 12 Zbilje, območje urejanja S 12/2 Senica, morfološka enota 2D/1.
3. člen 
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje se nanaša na 6. člen odloka, ki določa posebna in dodatna merila in pogoje glede gradnje v območju urejanja S 12/2 Senica. Osnovna in podrobnejša namenska raba se ne spreminja.
4. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 12 Zbilje bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto 12 Zbilje, občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev odloka.
Osnutek odloka se po obravnavi na občinskem svetu Občine Medvode in po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka PUP.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka o PUP in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Za predlagano spremembo in dopolnitev PUP ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem) 
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2007-32
Medvode, dne 4. aprila 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost