Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1011. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB3), stran 3596.

  
Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 83/13 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 12. redni seji dne 17. 3. 2016, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o., ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 22/15),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o., sprejet na 12. seji Občinskega sveta Občine Dravograd dne 17. 3. 2016.
Št. 007-0023/2011
Dravograd, dne 17. marca 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Občinski svet Občine Dravograd je na seji dne 27. junija 1995 sprejel Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Dravograd v Javno komunalno podjetje Dravograd, družba z omejeno odgovornostjo (MUV, št. 20/95).
(2) Javno podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu z matično številko: 5213258.
(3) Javno podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo.
(4) Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd (v nadaljevanju: ustanovitelj).
(5) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Dravograd.
2. člen 
(1) S tem odlokom ustanoviteljica usklajuje akt o ustanovitvi javnega podjetja z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o gospodarskih družbah ter hkrati sprejema čistopis tega akta.
(2) Naziv in sedež ustanovitelja je: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
(3) V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
(1) S tem odlokom Občina Dravograd s sedežem Trg 4. julija 7, Dravograd (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o. (v nadaljevanju besedila: javno podjetje).
(2) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
II. STATUSNE DOLOČBE 
4. člen 
(1) Ime (firma) javnega podjetja je: Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o.
(2) Sedež javnega podjetja je: Meža 143, 2370 Dravograd.
(3) Skrajšano ime (skrajšana firma) je: JKP Dravograd d.o.o.
5. člen 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga, razen z infrastrukturnimi objekti in napravami, ki so v celoti last ustanoviteljice.
(2) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 602.855,00 EUR kar pomeni 100 % delež.
(3) Osnovni kapital je sestavljen iz dveh osnovnih vložkov, in sicer:
– osnovnega vložka v višini 474.855,00 EUR, kar predstavlja poslovni delež v višini 78,77 %
– osnovnega vložka v višini 128.000,00 EUR, kar predstavlja poslovni delež v višini 21,23 %.
(4) Osnovni kapital se lahko poveča le s sklepom ustanovitelja, ki mora vsebovati tudi način povečanja.
(5) Osnovni kapital podjetja se lahko zmanjša le s sklepom ustanovitelja in praviloma samo zaradi izgube ali zmanjšanja obsega dejavnosti.
(6) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanoviteljic, niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.
(7) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 
6. člen 
(1) Javno podjetje izvaja naslednje obvezne gospodarske javne službe v Občini Dravograd:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalno odpadnih in padavinskih voda,
3. zbiranje, prevažanje, nadzorovano odlaganje in druge oblike ravnanja s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. javna higiena, čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
8. izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč.
Javno podjetje izvaja tudi izbirno javno službo oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije.
(2) Javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
A. DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB:
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030
Pogrebna dejavnost
B. OSTALE DEJAVNOSTI:
08.120
Pridobivanje gramoza, peska, gline
23.630
Proizvodnja sveže betonske mešanice
35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
38.310
Demontaža odpadnih naprav
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110
Gradnja cest
42.130
Gradnja mostov in predorov
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, ogrevalnih napeljav in naprav
43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
47.761
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410
Cestni tovorni promet
49.420
Selitvena dejavnost
52.100
Skladiščenje
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.129
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
D. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO:
35.300
Oskrba s paro in vročo vodo.
(3) Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po občinskih odlokih, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (npr. naloge na področju javnih pooblastil, vodenja katastra infrastrukture, evidenc …) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb. Opravljati sme tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Lahko opravlja tudi dejavnosti, ki so združljive z njegovo temeljno dejavnostjo, če ustanovitelj s tem soglaša ter razvojne, strokovno tehnične in druge naloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, če ga ustanovitelj za to pooblasti.
(4) Javno podjetje mora dejavnosti opravljati tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.
(5) Poleg predpisov, ki urejajo poslovanje in opravljanje dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi splošnimi in pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine Dravograd.
(6) Dejavnost javnega podjetja se lahko spremeni s spremembo tega odloka. Občinski svet lahko izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe. Občinski svet lahko kot javno pooblastilo prenese izvajanje posameznih dejavnosti (ekonomskih, strokovno-tehničnih, organizacijskih oziroma razvojnih) na javno podjetje v skladu s predpisi.
7. člen 
(1) Javno podjetje ima svoj pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, d.o.o. in zaščitni znak podjetja.
(2) Zaščitni znak podjetja je velikosti 50 mm x 18 mm, v treh barvah in sicer veliki črki K in D modre barve, prva kot pozitiv druga kot negativ, v zelenem polju pa je v beli barvi napis JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, v spodnji vrsti pa DRAVOGRAD d.o.o. v modri barvi.
IV. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI 
8. člen 
Infrastrukturni objekti so objekti, naprave oziroma omrežja ter mobilna in druga sredstva, namenjena opravljanju gospodarskih javnih služb, ki so v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah postala last Občine Dravograd. Javnemu podjetju so dana v poslovni najem na podlagi Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, št. 478-0036/2009-3 z dne 15. 12. 2009 in Aneksa št. 1 z dne 31. 12. 2010 in so namenjena za izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalno odpadnih in padavinskih voda,
– zbiranje, prevažanje, nadzorovano odlaganje in druge oblike ravnanja s komunalnimi odpadki,
– odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– javna higiena, čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
– izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč.
V. PRAVICE USTANOVITELJA 
9. člen 
(1) Ustanovitelj, v skladu z zakonom, samostojno odloča o:
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
– sprejetju letnega poročila, razdelitvi dobička in pokrivanju izgube ter uporabi bilančnega dobička,
– na predlog nadzornega sveta daje soglasje k razvojnemu planu, letnemu planu in programom izvajanja javnih služb ter temeljem poslovne politike podjetja,
– sprejetju programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga izdela javno podjetje,
– spremembah in dopolnitvah tega odloka,
– statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja,
– daje soglasje k statutu javnega podjetja,
– imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta, razen tistega, ki je imenovan s strani zbora delavcev,
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela in finančnih načrtih javnega podjetja,
– odloča o investicijah v javnem podjetju, ki se nanašajo na razširjeno reprodukcijo,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista, poslovnega pooblaščenca,
– zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– višini nagrad članov nadzornega sveta,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali članom nadzornega sveta javnega podjetja v zvezi s povračilom škode, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog poslovodenja,
– zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– sprejetju ukrepov, s katerimi začasno uredi vprašanja, od katerih je odvisno opravljanje storitev podjetja, če teh ne uredi podjetje,
– nakupu in prodaji osnovnih sredstev in nepremičnin javnega podjetja nad vrednostjo 30.000,00 EUR,
– drugih zadevah, za katere tako določata Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih družbah.
(2) Odločitve ustanovitelja se vpisujejo v knjigo sklepov, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA 
10. člen 
Podjetje predstavlja in zastopa direktor neomejeno, razen v zadevah, za katere je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
11. člen 
V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja opravlja njegove naloge in izvaja njegova pooblastila oseba, ki jo za to pisno pooblasti direktor, v okviru danih pooblastil.
12. člen 
V okviru svojih pristojnosti lahko direktor s pisnim pooblastilom določi osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, ter določi poslovna pooblastila, ki jim jih dodeli.
VII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA, UPRAVLJANJE IN NAČIN ODLOČANJA 
13. člen 
Organa upravljanja javnega podjetja sta:
– nadzorni svet in
– direktor.
1. Nadzorni svet
14. člen 
(1) Poslovanje podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ima šest članov.
Nadzorni svet sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: štirje člani,
– delavcev javnega podjetja: dva člana.
(2) Člane, predstavnike ustanovitelja, imenuje in odpokliče ustanovitelj, člana predstavnika delavcev pa zbor delavcev javnega podjetja, ki način imenovanja in odpoklica predstavnika delavcev podrobneje določi v statutu javnega podjetja.
(3) Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom.
(4) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funkcijo, ki jo kot nezdružljivo določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ter zakon, ki ureja gospodarske družbe.
(5) Nadzorni svet na konstitutivni seji izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do direktorja javnega podjetja in ustanovitelja, če za posamezen primer ni določeno drugače.
(6) Predsednik sklicuje in vodi seje ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe.
(7) Prvo sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvolitve predsednika direktor podjetja. Prvo sejo je direktor dolžan sklicati najpozneje v roku 30 dni od prejema obvestila ustanovitelja o imenovanju članov nadzornega sveta.
(8) Mandat članov nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, traja štiri leta. Po poteku mandata opravlja nadzorni svet javnega podjetja svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta. Mandat članov nadzornega sveta, imenovanih s strani ustanovitelja, začne teči s prvo konstitutivno sejo nadzornega sveta. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.
(9) Člani nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, so za svoje delo odgovorni ustanovitelju. Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.
15. člen 
(1) Nadzorni svet opravlja dela in naloge določene z zakonom, tem odlokom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
Temeljne naloge in pristojnosti nadzornega sveta so:
– nadzira vodenje poslov javnega podjetja,
– pregleduje in preverja letna poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, periodična poročila, poslovne knjige in dokumentacijo, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– sprejema poslovni načrt javnega podjetja,
– sprejema statut javnega podjetja po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– sprejme poslovnik o svojem delu, pravilnike in pravila za delo javnega podjetja, razen tistih, za katere je določeno, da jih sprejme direktor,
– pripravlja pisne predloge za ustanovitelja,
– izvršuje sklepe ustanovitelja,
– imenuje in odpokliče direktorja javnega podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorju in od njega zahteva poročila o vseh vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja.
Nadalje nadzorni svet tudi:
– obravnava načelna vprašanja o poslovanju javnega podjetja in o poteku poslov v okviru sprejetih načrtov poslovanja,
– daje mnenja na zahtevo ustanovitelja in mu poroča o svojih mnenjih in ugotovitvah,
– vodi postopek javnega razpisa za imenovanje direktorja javnega podjetja,
– oblikuje in daje smernice za delo direktorju javnega podjetja,
– daje predhodno soglasje za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe,
– daje soglasje direktorju za sklepanje poslov pri prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi nad vrednostjo 3.000,00 EUR, nad vrednostjo 30.000,00 EUR pa odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev in nepremičnin javnega podjetja ustanovitelj,
– obravnava predloge sindikata podjetja, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic delavcev, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo,
– ustanovitelju predlaga način pokrivanja izgube podjetja,
– obravnava poročila revizijskih in inšpekcijskih organov ter na osnovi ugotovitev daje mnenje na predlagane ukrepe s strani direktorja,
– obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev in obveznosti,
– potrjuje cene javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene v tarifnih pravilnikih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti ustanovitelja.
(2) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča občinski svet in župana. Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži občinski svet.
(3) O svojem delu predloži nadzorni svet ustanovitelju letno poročilo, ki vsebuje predvsem ugotovitve in stališča o delu direktorja, revizijskem in kontrolnem poročilu in poslovanju javnega podjetja.
(4) S statutom javnega podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
16. člen 
(1) Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v treh mesecih.
(2) Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik.
(3) Vsak član nadzornega sveta ali direktor, ki navede namen in razlog za sklic seje lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta. Seja mora biti sklicana takoj, izvesti pa jo je treba najkasneje v sedmih oziroma desetih dneh po sklicu. Če zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja ni sprejeta, lahko dva člana sveta sama skličeta nadzorni svet in predlagata dnevni red.
(4) Predsednik je dolžan sklicati sejo nadzornega sveta tudi na predlog ustanovitelja ali zbora delavcev podjetja. Veljajo zgoraj navedena določila glede rokov sklica.
(5) Nadzorni svet lahko veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov, razen v zadevah, za katere je v statutu določeno, da se sprejemajo z večino glasov vseh članov nadzornega sveta javnega podjetja. V primeru neodločenega izida, odloča glas predsedujočega.
(6) Na seje nadzornega sveta se vabi direktor podjetja. Pri obravnavi posameznih točk dnevnega reda so lahko povabljeni tudi strokovni delavci javnega podjetja ali zunanji poročevalci.
(7) Nadzorni svet sprejme svoj poslovnik.
17. člen 
(1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah in njihovo delo zagotovi plačilo – sejnina, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Višino plačila določi ustanovitelj enkrat letno s posebnim sklepom občinskega sveta.
(2) Članom nadzornega sveta pripada tudi dnevnica in povračilo stroškov prevoza v primerih, ko opravljajo delo člana nadzornega sveta izven kraja sedeža javnega podjetja.
(3) Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.
18. člen 
(1) Članom nadzornega sveta lahko predčasno preneha mandat z odpoklicem ustanovitelja, kolikor gre za člana imenovanega s strani ustanovitelja, in sicer kadarkoli pred potekom mandatne dobe brez utemeljenega razloga. V primeru, da gre za člana, imenovanega s strani zbora delavcev, mu lahko mandat predčasno preneha z odpoklicem zbora delavcev, pri čemer je za sklep o odpoklicu potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.
(2) Podrobna določila o odpoklicu člana nadzornega sveta, ki je bil imenovan s strani zbora delavcev, se določijo v statutu javnega podjetja. O tem odpoklicu zbor delavcev seznani ustanovitelja javnega podjetja.
(3) Članom nadzornega sveta lahko mandat preneha tudi z odstopom, pri čemer se kot dan odstopa šteje dan, ko je član nadzornega sveta, ki odstopa, o odstopu pisno obvestil direktorja ali ustanovitelja.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta (z odpoklicem ali v primeru odstopa), ustanovitelj ali zbor delavcev imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta, za preostali del mandata.
2. Direktor
19. člen 
(1) Javno podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja, zastopa javno podjetje in je odgovoren za zakonito delo javnega podjetja.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in tem odlokom.
(3) Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev, razen v zadevah, za katere je v skladu z 9. In 15. členom tega odloka potrebna odločitev ali predhodno soglasje ustanovitelja ali nadzornega sveta.
(4) Če direktor ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, je podan razlog za njegovo krivdno razrešitev oziroma odpoklic.
20. člen 
(1) Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje tri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
(2) Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega podjetja objavi in vodi nadzorni svet skladno z določili zakona, ki ureja delovna razmerja. Delovno mesto mora biti objavljeno tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen 
(1) Nadzorni svet imenuje direktorja za pet let in o tem obvesti ustanovitelja. Po poteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana.
(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja, v drugih primerih, ko direktor preneha z delom ali v primeru, da po poteku mandata ni izbran nov direktor, nadzorni svet največ za dobo dveh let imenuje direktorja brez razpisa.
(3) Direktor iz drugega odstavka tega člena opravlja funkcijo do rednega imenovanja direktorja, vendar največ za dobo dveh let, pri čemer pa ista oseba ne more biti imenovana več kot enkrat zaporedoma.
22. člen 
Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let izkušenj z vodenjem in upravljanjem na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži program strokovnega dela in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.
23. člen 
O imenovanju in odpoklicu direktorja odloča nadzorni svet, ki z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo o zaposlitvi podpiše predsednik nadzornega sveta in z njo seznani ustanovitelja. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
24. člen 
(1) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja skladno z določili zakona, predvsem pa v naslednjih primerih:
– če huje krši svoje obveznosti,
– če ni sposoben voditi poslov,
– če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonih, splošnih aktih ustanovitelja in javnega podjetja ali krši določbe teh predpisov,
– če mu občinski svet izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekel iz očitno neutemeljenih razlogov,
– če s svojim nevestnim ali nezakonitim ravnanjem povzroči javnemu podjetju večjo škodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri izvrševanju gospodarske javne službe.
(2) Nadzorni svet mora direktorja odpoklicati, če to sam zahteva.
(3) V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga pripada direktorju pravica do odpravnine v skladu z zakonom. Direktor ni upravičen do odpravnine v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena ali če se po prekinitvi pogodbe zaposli v javnem podjetju.
25. člen 
(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja. Direktor vodi poslovanje in delo družbe – javnega podjetja samostojno in na lastno odgovornost v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in tega odloka.
(2) Direktor mora, ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, v celoti upoštevati omejitve, ki izhajajo iz 9., 15. in 19. člena tega odloka.
(3) Direktor ima poleg pristojnosti določenimi z zakonom še predvsem naslednje pristojnosti:
1. odgovarja za zakonitost dela in za poslovni uspeh podjetja,
2. sprejema ukrepe za izboljšanje poslovanja,
3. izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
4. predlaga letne programe dela in programe za obvladovanje kakovosti poslovanja podjetja,
5. ustanovitelju in nadzornemu svetu daje poročila o rezultatih poslovanja,
6. ustanovitelju in nadzornemu svetu predlaga odpravo motenj v zvezi s poslovanjem podjetja,
7. v skladu z zakonodajo predlaga sprejem cen nadzornemu svetu, ustanovitelju in državnim organom,
8. imenuje člane strokovnih komisij in delovnih skupin,
9. sprejema notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih mest ter druge splošne akte podjetja,
10. odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami, statutom in drugimi splošnimi akti podjetja,
11. izdaja navodila in posamične akte, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
12. odloča o razporeditvi oziroma o prerazporeditvi delovnega časa in o nadurnem delu,
13. je odredbodajalec in v mejah svojih pooblastil podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
14. sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil,
15. v skladu z zakonom izreka delavcem disciplinske ukrepe,
16. odloča o cenah pogodbenih storitev, vrstah popustov in njihovi višini,
17. odloča o odpisih materiala ter sredstev do vrednosti, za katero ga pooblasti nadzorni svet,
18. s sindikatom podjetja sklepa dogovor o pogojih za njegovo delovanje,
19. po predhodnem soglasju nadzornega sveta sklepa podjetniško kolektivno pogodbo s sindikatom podjetja,
20. skrbi za izvajanje Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter izjave o varnosti z oceno tveganja,
21. samostojno odloča o sklepanju poslov pri prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi do vrednosti 3.000,00 EUR,
22. opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, sklepi ustanovitelja in nadzornega sveta, tem statutom in drugimi splošnimi akti podjetja.
(4) O svojem delu in delu podjetja poroča direktor ustanovitelju in nadzornemu svetu. Direktor je na zahtevo občinskega sveta ali nadzornega sveta dolžan pripraviti pisno poročilo in predložiti vse potrebne ali zahtevane podatke v roku, ki je določen v pisni zahtevi. V primeru, da naloge ni mogoče izvršiti v postavljenem roku, mora direktor pred potekom tega roka, poslati pisni predlog za podaljšanje roka, v katerem morajo biti navedeni razlogi za predlagano podaljšanje. V primeru, da organ, ki je zahtevo postavil ugotovi, da je predlog za podaljšanje roka utemeljen, predlogu ugodi in določi nov rok. Če postavi zahtevo občinski svet, v obdobju med sejami občinskega sveta, o predlogu za podaljšanje roka odloči nadzorni svet.
VIII. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 
26. člen 
Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti javnega podjetja.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA, IZGUBA IN DOBIČEK 
27. člen 
(1) Viri financiranja dejavnosti gospodarskih javnih služb javnega podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru financiranja javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti.
(2) Storitve javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene s tarifnimi pravilniki, se financirajo z njihovo prodajo na trgu po tržnih načelih.
28. člen 
(1) Uporabniki gospodarskih javnih služb plačujejo storitve po ceni, ki se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa zakon ali predpis lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
(2) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin (tarifni sistem).
(3) Cene se lahko subvencionirajo. S predpisom, s katerim se določi subvencioniranje, se določi tudi višina in vir subvencij.
29. člen 
(1) Ustanovitelj odloča o uporabi dobička, ki nastane iz dejavnosti gospodarskih javnih služb in po predhodni proučitvi poslovanja pokriva morebitno izgubo, ki nastaja pri izvajanju teh dejavnosti. Dobiček javnega podjetja iz drugih dejavnosti se deli tako, da 75 % dobička prejme ustanovitelj, 25 % pa gre podjetju za razvoj.
(2) V primeru neprofitnega poslovanja podjetja, ustanovitelj subvencionira izgubo na javnih službah podjetja.
(3) V primeru izgube v podjetju je potrebno analizirati in prikazati, koliko so poslovni rezultati posledica intervencij državne oziroma lokalne skupnosti in koliko od neustreznega vodenja podjetja. V primeru izgube v podjetju direktor predlaga sanacijski program, potrdi pa ga nadzorni svet.
30. člen 
Javno podjetje vodi računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
X. JAVNOST DELA 
31. člen 
(1) Delo javnega podjetja je javno. Javnost dela javnega podjetja se zagotavlja z objavo rezultatov poslovanja, predlogov izvajanja dejavnosti in organizacije dela ter z objavo sklepov nadzornega sveta, ugotovitvami nadzornih organov ter z objavo splošnih aktov.
(2) O delu javnega podjetja obvešča javnost direktor podjetja ali oseba, ki jo pooblasti.
(3) Javno podjetje v statutu opredeli listine in podatke, ki jih šteje za poslovno skrivnost.
XI. SPLOŠNI AKTI, POSLOVNE KNJIGE 
32. člen 
(1) Javno podjetje ima statut, ki ga sprejme nadzorni svet javnega podjetja s soglasjem ustanovitelja.
(2) Nadzorni svet javnega podjetja sprejme poslovnik o svojem delu.
(3) Direktor lahko sprejme v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok in statut javnega podjetja ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno podrobneje urediti – pravilnike in pravila.
(4) Javno podjetje ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Druge splošne akte javnega podjetja sprejema nadzorni svet javnega podjetja ali direktor, če je tako določeno s statutom.
(5) Statut, poslovnik, pravila in drugi splošni akti javnega podjetja ne smejo biti v nasprotju z določili tega odloka.
(6) Javno podjetje vodi poslovne knjige, sestavlja poslovno in letno poročilo ter pripravlja gospodarske načrte v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in ostalimi predpisi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(1) Javno podjetje mora uskladiti svoje akte najkasneje v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Sedanji člani nadzornega sveta javnega podjetja in zaposleni, vezani na mandatno obdobje, opravljajo svojo funkcijo do izteka veljavnega mandata.
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Dravograd v Javno komunalno podjetje Dravograd, družba z omejeno odgovornostjo (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/95).
35. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o., sprejet na 12. seji Občinskega sveta Občine Dravograd dne 17. 3. 2016, vsebuje naslednjo končno odločbo:
3. člen 
Nadzorni svet mora uskladiti statut javnega podjetja s temi spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. v roku petinštirideset dni po njihovi uveljavitvi.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost