Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1039. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2015, stran 3627.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 101/13) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 11. redni seji dne 24. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Metlika za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2015 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR brez centov
Skupina/Podskupina kontov
Leto 2015
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.653,663
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.445.544
70
DAVČNI PRIHODKI
4.708.206
700 Davki na dohodek in dobiček
4.158.109
703 Davki na premoženje
421.218
704 Domači davki na blago in storitve 
128.879
706 Drugi davki
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
737.338
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
642.822
711 Takse in pristojbine 
9.948
712 Denarne kazni 
7.379
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
77.189
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
24.607 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
24.607
73 
PREJETE DONACIJE
134.395
730 Prejete donacije iz domačih virov 
561
731 Prejete donacije iz domačih virov 
133.834
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
9.049.117
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
3.486.875 
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sredstev prorač. EU
5.562.242
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.528.619
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.683.828
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
380.726
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.452
402 Izdatki za blago in storitve 
1.174.018
403 Plačila domačih obresti 
34.058
409 Rezerve
35.574
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.522.833
410 Subvencije 
276.936
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.411.364
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
325.057
413 Drugi tekoči domači transferi
509.476
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
10.082.534
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
10.082.534
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
239.424
431 Investicijski transferi 
126.143
432 Investicijski transferi PU 
113.281
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
125.044
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102) – (II. 403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
255.321
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.238.882
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 
Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
700.000
50
ZADOLŽEVANJE 
700.000
500 Domače zadolževanje
700.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.201.037
55
ODPLAČILA DOLGA
1.201.037
550 Odplačila domačega dolga
1.201.037
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–375.993
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–501.037
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–125.044
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.545.567
D. Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2015 znaša 99.752 EUR.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen 
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2016
Metlika, dne 24. marca 2016
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost