Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

976. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek, stran 3370.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/13 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je župan Občine Sevnica dne 23. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN) 
Ocena stanja:
V skladu z veljavnim Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13) (v nadaljevanju OPN), je območje urejanja po podrobni namenski rabi prostora opredeljeno kot območje osrednjih centralnih dejavnosti z oznako CU, za katerega je določena izdelava OPPN 14-02. Celotna površina območja gospodarske cone Dolenji Boštanj (OPPN 14-02) znaša 5,72 ha.
Po veljavnem OPN se za potrebe centralnih dejavnosti z bivanjem ter proizvodnje zagotavljajo prostorske možnosti za širitev obstoječe gospodarske cone in aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč poslovno trgovskega in storitvenega dela Boštanja.
Vzpostavi se nova mreža javnega prostora, uvozov in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo na osnovno notranjo strukturno os, ki naj bo orientirana v smeri SZ–JZ. Vzdolž obstoječe dovozne ceste naj se umesti kakovostna urbana struktura s prepletom dejavnosti (vsebine terciarnega sektorja – storitve, trgovina …). V zalednem delu naj se umestijo objekti za proizvodnjo, delavnice, skladišča ipd.
V skladu s 34. členom OPN se bo OPPN izdelal le za del gospodarske cone Dolenji Boštanj v površini 0,51 ha. Pred pričetkom pa se ločeno izdelajo dopolnilne strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN, kar je skladno s šestim odstavkom citiranega člena.
Namen priprave in izdelave OPPN je določitev pogojev za umestitev in gradnjo stanovanjskega objekta s poslovnimi prostori, delavnice za vzdrževanje lastnega voznega parka, parkirišča za avtobuse, ter določitev pogojev za priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.
Območje, ki je predmet podrobnega prostorskega načrta, je del nepozidanega stavbnega zemljišča, ki na severni in južni strani meji z obstoječo stanovanjsko pozidavo, na vzhodni strani meji na nasip ob reki Mirni, na zahodni strani pa območje omejujeta občinski lokalni cesti LC 372342 Boštanj–Dolenji Boštanj in LC 372481 ter železniška proga Sevnica–Trebnje. Območje je nepozidano in je v naravi travnik oziroma kmetijske površine.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda pravne osebe oziroma občana,
– pravna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
Pravna podlaga:
Občinski podrobni prostorski načrt mora biti izdelan v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/13 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13).
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN obsega površino v izmeri cca 0,51 ha in vključuje zemljišča s parc. štev: 223/1, 229, 230, 231, 226, 227, 228, ter del zemljišča s parc. štev. 1028, vse k.o. Boštanj.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje.
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave OPPN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki postopka priprave in sprejemanja OPPN:
Objava sklepa o začetku priprave OPPN 
marec 2016 – 
pripravljavec 
Izdelava strokovnega gradiva za pripravo OPPN
15 dni – 
izdelovalec 
Izdelava osnutka
15 dni – 
izdelovalec 
Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora iz 6. člena in odločitev o potrebi izdelave CPVO. Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči Občini Sevnica, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje
30 dni – 
pripravljavec ali izdelovalec po pooblastilu Občine Sevnica 
Analiza prejetih smernic in izdelava 
dopolnjenega osnutka
15 dni – 
izdelovalec 
Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način; 
30 dnevna javna razgrnitev in v tem času javna obravnava
40 dni – 
pripravljavec 
Priprava stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave
10 dni – 
pripravljavec 
1. obravnava ter obravnava in potrditev stališč do pripomb in predlogov na prvi seji občinskega sveta. 
Sledi objava stališč na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Občina Sevnica pisno seznani s svojimi stališči do podanih pripomb in predlogov vse, ki so jih podali v okviru javne razgrnitve in obravnave.
občinski svet na prvi seji
Objava stališč v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
7 dni – 
pripravljalec
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog OPPN oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe, ter se ga s pozivom za izdajo mnenj posreduje nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa.
15 dni – 
izdelovalec
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora
30 dni – 
pripravljavec ali izdelovalec po pooblastilu Občine Sevnica
Po uskladitvi predloga s prejetimi mnenji, se izdela usklajen predlog za 2. obravnavo in sprejem na seji občinskega sveta.
10 dni – 
izdelovalec
Občinski svet sprejme odlok OPPN na naslednji seji
občinski svet na prvi seji
Objava odloka OPPN v Uradnem listu RS
7 dni – 
pripravljavec
Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih. Od tega štiri izvode prejme Občina Sevnica, dva izvoda prejme investitor.
15 dni – 
izdelovalec
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec OPPN na to ne more vplivati.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
8. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
9. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana;
10. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
11. Eles d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana;
12. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
13. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana;
14. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
15. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj in
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor se v postopku priprave OPPN za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: Jamšek d.o.o., Razbor 46, 1434 Loka pri Zidanem Mostu;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec OPPN: DEMIDA ARHITEKTURA, d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Izdelavo OPPN, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, bo financiral Jamšek d.o.o., Razbor 46, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-0006/2016
Sevnica, dne 23. marca 2016
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost