Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

955. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici, stran 3316.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. seji dne 22. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Ta odlok ureja med občinami Bovec, Kobarid in Tolmin sporazumno določen plovbni režim na reki Soči od vstopnega mesta Velika Korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski most in na reki Koritnici od vstopnega mesta Kluže do izliva v reko Sočo v skladu z določbami drugega in tretjega odstavka 4. člena ter s 13. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: ZPCV).
(2) Ta odlok ureja na podlagi devete alineje prvega odstavka 13. člena ZPCV tudi druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.
(3) S tem odlokom se določa tudi pristojbina za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo.
(4) Občina Kobarid s tem odlokom ureja oziroma določa zadeve, ki so predmet sporazumnega dogovora med občinami Bovec, Kobarid in Tolmin, v okviru svoje oblastne in teritorialne pristojnosti.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot pojmi, uporabljeni v ZPCV.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. plovba je skupni izraz za izvajanje plovbe za gospodarske, turistične, športne ali rekreacijske namene;
2. kopalno območje je območje kopalne vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi, in kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, s pripadajočim priobalnim zemljiščem;
3. kopalne vode so vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi, pa kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, in jih kot take določi vlada s sklepom;
4. plačnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja vstopno izstopno mesto za izvajanje plovbe;
5. uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na plovbnem območju izvaja plovbo;
6. dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine;
7. registrirano plovilo je plovilo, ki je vpisano v vpisnik čolnov v skladu s predpisi;
8. pripomočki za plovbo so …
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(plovbno območje na reki Soči) 
(1) Plovbno območje na reki Soči obsega reko Sočo od vstopnega mesta Velika Korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski most.
(2) Orisni prikaz plovbnega območja iz prejšnjega odstavka je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen 
(plovbno območje na reki Koritnici) 
(1) Plovbno območje na reki Koritnici obsega reko Koritnico od vstopnega mesta Kluže do izliva v reko Sočo.
(2) Orisni prikaz plovbnega območja iz prejšnjega odstavka je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen 
(kopalna območja) 
(1) Prikaz kopalnih območij na plovbnem območju iz prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena, določenih ob sprejemu tega odloka, je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Uporabniki plovbnega območja so dolžni na kopalnih območjih iz prejšnjega odstavka izvajati svoje dejavnosti tako, da ni ogrožena varnost plovbe in obiskovalcev kopalnih območij.
6. člen 
(vstopno izstopna mesta) 
(1) Dostop do plovbnega območja iz 3. in 4. člena (v nadaljnjem besedilu: plovbno območje) za plovbo je dovoljen le na za to določenih vstopno izstopnih mestih. Orisni prikaz vstopno izstopnih mest je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Vstopno izstopna mesta iz prejšnjega odstavka so predstavljena tudi v pregledni karti.
(3) Vstopno izstopna mesta za plovbo so:
1. v Občini Bovec:
– Velika Korita (namenjeno le za vplutje plovil in vkrcanje oseb),
– Bunkerji,
– Kršovec,
– Zmuklica,
– Kluže (namenjeno le za vplutje plovil in vkrcanje oseb),
– Sotočje – Vodenca,
– Čezsoča,
– Boka,
– Srpenica 1,
2. v Občini Kobarid:
– Srpenica 2,
– Trnovo 1,
– Trnovo 2 (namenjeno le za izplutje plovil in izkrcanje oseb),
– Otona (namenjeno le za vplutje plovil in vkrcanje oseb),
– Napoleonov most,
3. v Občini Tolmin:
– Kamno,
– Volarje,
– Gabrje,
– Volčanski most (na podlagi tega odloka namenjeno le za izplutje plovil in izkrcanje oseb).
(4) Vsaka občina uredi lastniška oziroma najemniška razmerja za vstopno izstopna mesta na svojem območju in stroške teh razmerij krije iz svojega proračuna.
7. člen 
(vrste plovil) 
(1) Na plovbnem območju je dovoljena plovba s športnimi veslaškimi čolni.
(2) Na plovbnem območju je dovoljena tudi uporaba pripomočkov za plovbo (rečni bob ipd.).
(3) V skladu s prejšnjima odstavkoma je na plovbnem območju dovoljena naslednja plovba:
1. s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe:
– na reki Soči od vstopnega mesta Velika Korita do vstopno izstopnega mesta Trnovo 1 ter od vstopno izstopnega mesta Napoleonov most do izstopnega mesta Volčanski most;
2. s plovili, ki lahko prevažajo več kot eno in največ tri osebe:
– na reki Soči od vstopnega mesta Velika Korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski most;
– na reki Koritnici od vstopnega mesta Kluže do izliva v Sočo;
3. s plovili, ki lahko prevažajo največ eno osebo, in s pripomočki za plovbo:
– na reki Soči od vstopnega mesta Velika Korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski most;
– na reki Koritnici od vstopnega mesta Kluže do izliva v Sočo.
8. člen 
(čas, v katerem je dovoljena plovba) 
Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra v dnevnem času, z vstopom na reko od 9. ure dalje in izstopom iz reke:
– na vstopno izstopnih mestih Srpenica 1, Srpenica 2 in Trnovo 1 ter izstopnem mestu Trnovo 2 do 20. ure;
– na drugih vstopno izstopnih mestih in izstopnem mestu Volčanski most do 18. ure.
9. člen 
(odgovornost uporabnikov plovbnega območja) 
(1) Uporabniki morajo pri uporabi plovbnega območja upoštevati določbe ZPCV in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, določbe drugih predpisov, ki urejajo izvajanje plovbe na plovbnem območju in določbe tega odloka.
(2) Nakup dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo s plovili iz tretjega odstavka 19. člena tega odloka (raft) je možen le, če kupec prodajalcu predloži uradno listino, da ima opravljen izpit za reševalca iz vode na divjih vodah v Republiki Sloveniji ali priznano ustrezno poklicno kvalifikacijo. Prodajalec mora kopijo uradne listine zadržati in jo hraniti v svojih evidencah.
(3) Uporabniki uporabljajo plovbno območje glede na predpisan plovbni režim na lastno odgovornost.
(4) Uporabniki morajo pri uporabi plovbnega območja ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega. Upoštevati morajo naravne danosti in trenutne razmere na plovbnem območju ter svoje psihofizične sposobnosti.
(5) Z določbami prejšnjih odstavkov se ne posega v odgovornost fizičnih in pravnih oseb, ki izvajajo plovbo kot gospodarsko dejavnost.
10. člen 
(prepovedi) 
(1) Na plovbnem območju je prepovedano vsako dejanje, ki:
– bi ogrožalo varnost ljudi ali plovil;
– je v nasprotju s predpisi s področja varovanja naravne in kulturne dediščine;
– bi onesnažilo vode, obale in obrežja oziroma s katerim bi se poškodovalo obalo in obrežje;
– je v nasprotju s predpisanim redom na vstopno izstopnih mestih in drugih infrastrukturnih objektih.
(2) Prepovedano je zlasti:
– ovirati plovbo ali dostop do vstopno izstopnih mest;
– dostopati do plovbnega območja za plovbo ter izstopati iz plovbnega območja izven določenih vstopno izstopnih mest, razen v nujnih primerih;
– pluti izven določenega časa plovbe ali v vremenskih oziroma drugih razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe;
– pluti s plovili v nasprotju s 7. členom;
– pri plovbi na kopalnih območjih ravnati v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena;
– odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete v vodo;
– prevažati snovi ali predmete, ki bi lahko povzročili onesnaženje vode;
– vnašati v vodo plovila, ki pred splavitvijo niso ustrezno očiščena;
– upravljati plovila pod vplivom psihotropnih snovi ali v drugačnem psihofizičnem stanju, ki ne omogoča varne plovbe.
11. člen 
(izjeme) 
Omejitve glede plovbnega območja in vstopno izstopnih mest ter določitve plovil in časa plovbe ne veljajo za plovila za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda in druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje pristojnosti.
12. člen 
(skrbnik plovbnega območja) 
(1) Skrbnik plovbnega območja po tem odloku je Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: Medobčinska uprava).
(2) Skrbnik plovbnega območja izvaja redne preglede plovbnega območja.
(3) V primeru ugotovitve ovire, ki onemogoča plovbo, mora skrbnik plovbnega območja poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko skrbnik plovbnega območja omeji ali prepove plovbo.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primeru ugotovitve ovire, ki ogroža življenje ali zdravje ljudi, lahko skrbnik plovbnega območja angažira pristojne službe zaščite in reševanja.
13. člen 
(upravljanje vstopno izstopnih mest) 
(1) Upravljanje vstopno izstopnih mest je gospodarska javna služba.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka je Medobčinska uprava.
(3) Upravljavec vstopno izstopnih mest mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil ter vkrcanje in izkrcanje oseb.
(4) Dolžnost upravljavca je, da na območju vstopno izstopnih mest zbira odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
(5) Upravljavec vstopno izstopnih mest podrobneje določi red na vstopno izstopnih mestih.
14. člen 
(izvajanje tehničnih nalog) 
Medobčinska uprava lahko izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest s pogodbo prepusti ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
15. člen 
(pravilnik) 
(1) Način in pogoji vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest se podrobneje določijo s pravilnikom, ki ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin.
(2) S pravilnikom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi pogoji, način, obseg, trajanje, financiranje in druge vsebine v zvezi s prenosom izvajanja tehničnih nalog v skladu s prejšnjim členom.
16. člen 
(parkiranje in zbiranje odpadkov) 
(1) Parkiranje za namen dostopa do plovbnega območja za plovbo je dovoljeno le na označenih parkiriščih pri vstopno izstopnih mestih iz 6. člena tega odloka.
(2) Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na za to urejenih mestih.
(3) Na drugih mestih je parkiranje in odlaganje odpadkov prepovedano.
17. člen 
(financiranje vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest) 
(1) Vzdrževanje plovbnega območja in upravljanje vstopno izstopnih mest se financira s pristojbino, ki se pobira za uporabo vstopno izstopnih mest.
(2) Medobčinska uprava kot izvajalec gospodarske javne službe, ob koncu plovbne sezone, najkasneje do 30. novembra, pripravi finančno in vsebinsko poročilo.
(3) Za presojo ustreznega in pravilnega pogodbenega izvajanja tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest iz 13. člena tega odloka, se imenuje komisija, v katero poleg predstavnika Medobčinske uprave, župani občin Bovec, Kobarid in Tolmin imenujejo vsak po dva predstavnika občine. Član komisije ne more biti hkrati izvajalec monitoringa na reki Soči.
(4) Komisija ima pristojnost tudi za odločanje o deležu sredstev, ki se od viška prihodkov nad odhodki nameni investicijskemu vzdrževanju plovbnega režima in deležu, ki se razdeli med vse tri občine.
18. člen 
(dovolilnica) 
(1) Potrdilo o plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest je dovolilnica, ki jo prejme plačnik.
(2) Na dovolilnici mora biti navedeno:
– zaporedna številka;
– namen plačila;
– veljavnost;
– navodilo za uporabo;
– številka, pod katero je plovilo vpisano v vpisnik čolnov.
(3) Dovolilnico mora plačnik oziroma drug uporabnik uporabljati v skladu z navodili in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati. Dovolilnica mora biti nalepljena na plovilu oziroma jo mora uporabnik imeti pri sebi od vstopa na vstopno mesto do izstopa na izstopnem mestu. Brez dovolilnice se ne sme uporabljati vstopno izstopnih mest. Izguba dovolilnice gre v breme uporabnika in je ni mogoče brezplačno nadomestiti.
19. člen 
(tarifa) 
(1) Višina pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo se določi glede na predpisano število točk (tretji, četrti in peti odstavek tega člena), vrednost točke pa v isti višini določijo občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin.
(2) Ob sprejemu tega odloka znaša vrednost ene točke 1,00 EUR. Morebitna sprememba vrednosti točke mora biti sprejeta najpozneje do 31. 10. za naslednje koledarsko leto. Sklep o spremembi vrednosti točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega odloka za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, se višina pristojbine določi po plovilu in glede na naslednje število točk:
– 50 točk na dan,
– 500 točk na sezono.
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na plovilu.
(4) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega odloka za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, in s pripomočki za plovbo, se višina pristojbine določi po osebi in glede na naslednje število točk:
– 3 točke na dan,
– 16 točk na teden,
– 30 točk na sezono (poimenska).
Dovolilnico mora imeti plačnik oziroma drug uporabnik pri sebi ves čas uporabe vstopno izstopnih mest in plovbe.
(5) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega odloka za plovbo lahko fizične ali pravne osebe, ki izvajajo plovbo na plovbnem območju kot gospodarsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gospodarski subjekti), plačajo sezonsko pristojbino v pavšalnem znesku, ki se določi v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena na 2.500 točk. Plačilo pavšalnega zneska iz tega odstavka zajema uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega odloka za plovbo z lastnimi registriranimi plovili iz 7. člena tega odloka, ki jih posamezni gospodarski subjekt prijavi Medobčinski upravi pred plačilom pavšalnega zneska. V primeru menjave, poškodovanja, nabave novega plovila ipd. mora uporabnik iz tega odstavka pri Medobčinski upravi prijaviti novo plovilo pred pričetkom uporabe plovila oziroma odjaviti plovilo iz uporabe.
(6) Sezonska pristojbina iz prejšnjega odstavka je omejena le za plovila v lasti gospodarskega subjekta. Pri prijavi pred plačilom pavšalnega zneska mora gospodarski subjekt predložiti A in B vložek glavne knjige Vpisnika čolnov celinske plovbe, ki se vodi pri krajevno pristojni upravni enoti. Lastništvo plovila se dokazuje na podlagi B vložka.
(7) Sezonska pristojbina iz petega odstavka tega člena mora biti plačana pred uporabo plovbnega območja oziroma v roku zapadlosti računa za sezonsko pristojbino v pavšalnem znesku. Medobčinska uprava lahko na podlagi utemeljene vloge odobri obročno plačevanje sezonske pristojbine iz petega odstavka tega člena. V primeru neplačila v roku zapadlosti se potrdilo o plačilu sezonske pristojbine iz petega odstavka tega člena prekliče in šteje, da je gospodarski subjekt uporabljal plovbno območje brez plačila pristojbine.
20. člen 
(posebni plovbni režim) 
(1) Določbe 19. člena tega odloka ne veljajo za registrirane člane kajakaških društev. V tem primeru plačilo pristojbine nadomešča veljavna izkaznica Kajakaške zveze Slovenije.
(2) Fizičnim in pravnim osebam, ki sodelujejo pri organiziranih prostovoljnih aktivnostih za zagotavljanje čistega okolja na plovbnem območju in na vstopno izstopnih mestih, se lahko pri plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za dostop do plovbnega območja za plovbo prizna popust. Višina popusta se določi s sklepom občinskih svetov občin Bovec, Kobarid in Tolmin.
(3) Ne glede na določbe 8. člena tega odloka lahko Medobčinska uprava v primeru treningov kajakaških klubov, na podlagi vloge izjemoma razširi čas, v katerem je dovoljena plovba na plovbnem območju. V smislu tega odstavka je trening organizirana oblika športne dejavnosti članov kajakaških klubov, ki se izvaja z namenom dopolnjevanja, širjenja in izboljševanja njihovih sposobnosti zaradi doseganja čim boljših rezultatov na tekmovanjih.
(4) Ne glede na določbe 6., tretjega odstavka 7., 8., 10., 16. in 19. člena tega odloka lahko Medobčinska uprava v primeru javnih prireditev, organiziranih v skladu s predpisi o varstvu pred utopitvami, na podlagi vloge izjemoma:
1. določi dodatna vstopno izstopna mesta za dostop do plovbnega območja za plovbo;
2. določi druge vrste plovil, s katerimi je dovoljena plovba na plovbnem območju;
3. razširi čas, v katerem je dovoljena plovba na plovbnem območju;
4. določi izjeme od prepovedi plovbe po tem odloku;
5. določi dodatna mesta za parkiranje za namen dostopa od plovbnega območja za plovbo in za namen odlaganja odpadkov, in
6. določi oprostitve ali popuste pri plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo.
(5) Odločba iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se izda v obliki soglasja. Tudi za to soglasje veljajo določbe tretjega odstavka 18. člena tega odloka.
(6) Pri določitvi posebnega plovbnega režima v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena je potrebno upoštevati določbe ZPCV in drugih predpisov ter druge določbe tega odloka.
21. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinska uprava.
22. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki parkira vozilo izven za to določenih mest (tretji odstavek 16. člena), razen izjem iz 20. člena;
– ki odlaga odpadke na mestih, kjer odlaganje odpadkov ni dovoljeno (tretji odstavek 16. člena), razen izjem iz 20. člena;
– ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice (tretji odstavek 18. člena);
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest (četrti in sedmi odstavek 19. člena).
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki za dostop do plovbnega območja za plovbo uporabi mesto, ki temu ni namenjeno (6. člen), razen izjem iz 20. člena;
– ki izvaja plovbo na plovbnem območju v nasprotju z določbami 7., 8. in 10. člena, razen izjem iz 20. člena;
– ki izvaja plovbo na plovbnem območju v nasprotju z določbami drugega odstavka 5. in 9. člena;
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest (tretji odstavek 19. člena).
(3) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena, ki ga stori sam ali storilec v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 500,00 EUR.
(4) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz drugega odstavka tega člena, ki ga stori sam ali storilec v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 1.000,00 EUR.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje z globo 100,00 EUR.
23. člen 
(prehodna določba) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici (Uradni list RS, št. 71/14) na območju Občine Kobarid.
(2) Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 71/14) je potrebno uskladiti z določbami tega odloka v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(3) Pogodba o izvajanju tehničnih nalog, tj. Pogodba o izvedbi javnega naročila št. JN11614/2014 z dne 16. marca 2015, sklenjena na podlagi 14. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici (Uradni list RS, št. 71/14), ostane v veljavi do izteka pogodbeno dogovorjenega roka.
24. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/14
Kobarid, dne 22. marca 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost