Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

945. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016, stran 3307.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 12. redni seji dne 24. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016 
1. člen 
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15) v 2., 4. in 10. členu.
2. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
1. rebalans proračuna leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.306.325
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.759.939
70
DAVČNI PRIHODKI
1.388.091
700 Davki na dohodek in dobiček
1.247.641
703 Davki na premoženje
63.150
704 Domači davki na blago in storitve
77.300
71
NEDAVČNI PRIHODKI
371.848
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
251.500
711 Takse in pristojbine
800
712 Denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.200
714 Drugi nedavčni prihodki
103.848
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
110.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
406.386
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
386.386
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
20.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračune EU 
za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.427.164
40
TEKOČI ODHODKI
988.495
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
296.174
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.012
402 Izdatki za blago in storitve
587.594
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
28.715
41
TEKOČI TRANSFERI
854.615
410 Subvencije
19.680
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
525.271
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
45.996
413 Drugi tekoči domači transferi
263.668
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
578.234
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
578.234
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
5.820
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.820
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–120.839
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
1.500
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.500
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
53.988
50
ZADOLŽEVANJE
53.988
500 Domače zadolževanje 53.988
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
152.884
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
152.884
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–218.235
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–98.896
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
120.839
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
218.235
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15) se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se uporablja za namene, določene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– turistična taksa, ki se uporablja v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom občine,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, za vlaganje v novo infrastrukturo,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, za vlaganje v novo infrastrukturo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se uporablja v skladu s 5. členom Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo komunalne opreme,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore, ki se nameni za vlaganja v stanovanja in poslovne prostore,
– najemnina, ki jo občina zaračuna javnemu podjetju, ki se nameni za vlaganje v komunalno infrastrukturo,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namensko porabi v skladu z Odlokom o koncesijski dajatvi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene, za katere so opredeljeni.«
4. člen 
10. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15) se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
Občina Dobrna lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Dobrna za leto 2016 (investicije, predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 53.988 €. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1617 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.a člena ZFO-1.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2016-1(5)
Dobrna, dne 24. marca 2016
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost