Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

960. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela, stran 3322.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela 
Št. 600-13/2007
Koper, dne 18. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.)), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter v skladu s Sklepom o potrditvi sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran št. 410-63/2016 je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 17. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela 
1. člen 
V prvem odstavku 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela (Uradne objave št. 24/98, 24/00, Uradni list RS, št. 40/07 in 39/10) se peta alineja črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Enota Ankaran, ki se s 1. členom tega odloka izloči iz vrtca, se organizira z aktom Občine Ankaran o ustanovitvi javnega zavoda s področja predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja.
3. člen 
Na javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga bo ustanovila Občina Ankaran, se po stanju na dan 31. 8. 2016 prenesejo dejavnosti, pravice, obveznosti, oprema in sredstva Vrtca Semedela, ki jih je za svoje delovanje uporabljala oziroma so nastale in bile pridobljene v zvezi z delovanjem enote Ankaran.
4. člen 
Vsa morebitna odprta vprašanja uredita župana Mestne občine Koper in Občine Ankaran s posebnim aktom.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2016 dalje.
Št. 600-13/2007
Koper, dne 17. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Peter Bolčič l.r.
In base all'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O C L A M O  I L  D E C R E T O 
sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell'Ente pubblico di educazione ed istruzione »Vrtec Semedela« 
N. 600-13/2007
Capodistria, 18 marzo 2016
 
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
sotto l’autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
In base all'articolo 41 della Legge sull'organizzazione e finanziamento dell'educazione e istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 (64/09 corr., 65/09 corr.)), all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e in conformità con la Delibera sulla conferma dell'Accordo tra il Comune città di Capodistria e Ancarano n. 410-63/2016, il consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 17 marzo 2016 ha approvato il
D E C R E T O 
sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell'Ente pubblico di educazione ed istruzione »Vrtec Semedela« 
Articolo 1 
Il quinto punto del primo paragrafo dell'articolo 5 del Decreto sulla fondazione dell'Ente pubblico di educazione ed istruzione »Vrtec Semedela« (Bollettino ufficiale n. 24/98, 24/00, Gazzetta ufficiale della RS, n. 40/07 e 39/10) viene eliminato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 2 
L'unità di Ancarano che con l'articolo 1 di questo decreto viene separata dall'asilo, viene organizzata in conformità con l'atto del Comune di Ancarano sulla fondazione dell'ente pubblico nel campo dell'educazione prescolare e dell'istruzione elementare.
Articolo 3 
In base allo stato del giorno 31 agosto 2016 vengono trasferite, al costituendo ente pubblico di educazione ed istruzione del Comune di Ancarano, le attività, i diritti, gli obblighi, l'arredamento e i mezzi dell’asilo “Vrtec Semedela”, che venivano usati, sono stati realizzati o stati acquisiti in relazione al funzionamento della succursale di Ancarano.
Articolo 4 
Tutte le eventuali problematiche vengono regolate dai Sindaci del Comune città di Capodistria e del Comune di Ancarano con un apposito atto.
Articolo 5 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicato a decorrere dal 1° settembre 2016.
N. 600-13/2007
Capodistria, 17 marzo 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
sotto l’autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost