Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah«, stran 3310.

  
Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZPNačrt) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 16. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah« 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN) 
(1) Za območje pozidave severovzhodnega dela naselja Dolenjske Toplice je bil leta 2009 izdelan Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/09; v nadaljevanju besedila OPPN). V območje urejanja so zajete obsežne, večinoma nepozidane površine, namenjene stanovanjski gradnji s spremljajočimi dejavnostmi ter s pripadajočo cestno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
(2) Po sprejetju OPPN se je izkazalo, da kljub velikemu interesu posameznih lastnikov po gradnji do danes ni prišlo do večje realizacije pozidave na tem območju, saj urbanistične rešitve ne omogočajo pozidave na zaključenih manjših območjih, ki bi hkrati zagotavljale tudi racionalnejšo opremljenost s prometno in ostalo infrastrukturo. Pri rešitvah se kaže tudi pomanjkljivost predvsem v slabi prometni povezanosti celotnega območja ter nezmožnosti fazne gradnje. Gradnje so bile namreč v tem času izvedene le na območjih, ki so omogočile priključitve na obstoječo infrastrukturo.
(3) Namen priprave sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju besedila: SD OPPN) je zasnovati prometno omrežje z navezavami na širše območje s pripadajočo ostalo infrastrukturo, ki jo bo možno izvajati fazno glede na interes gradnje, pri umeščanju in zasnovi objektov pa upoštevati predvsem zahtevnost terena ter na osnovi tega definirati ustrezne pogoje za oblikovanje različnih tipov stanovanjskih in drugih objektov.
(4) V SD OPPN se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov o urejanju prostora in graditvi v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave strokovnih podlag.
2. člen 
(okvirno območje SD OPPN) 
(1) Območje SD OPPN je velikosti 19,43 ha in zajema zemljišča, ki so bila vključena v območje OPPN, in sicer zemljišča s parc. št.: 250, 251, 254, 255, 256, 261/3, 262, 273/2, 425/1, 508/1, 508/2, 508/4, 508/9, 508/10, 511/17, 511/22, 511/23, 511/24, 511/25, 511/26, 513/1, 513/6, 515/1, 518, 519/3, 519/5, 522, 524, 527, 529, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 531/8, 534/2, 535/1, 555/1, 556, 558, 560/1, 560/3, 560/4, 560/9, 560/10, 563/7, 563/8, 564/1, 564/2, 568/1, 568/2, 568/3, 568/4, 569, 570, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 573/1, 573/2, 574, 636, 639, 641, 642, 64 651, 652, 660, 662/1, 665, 666/4, 669/1, 669/2, 679/2, 679/3, 680/1, 680/2, 681, 682, 683, 686, 688/1, 688/2, 689/4, 689/5, 691, 693/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/5, 695, 697, 698/2, 699, 702/1, 948/1, 963/7, 963/13, 964/1, 964/2, 964/3, 966/1, 967, 968, 969, 971/1, vse k.o. Toplice.
(2) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ter ob upoštevanju določil Prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: OPN) razširi tudi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve oziroma se po potrebi lahko zmanjša.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev SD OPPN) 
(1) Za pripravo SD OPPN se izdelajo strokovne podlage z vsaj dvema urbanistično-arhitekturnima rešitvama, s katerimi se preveri zmogljivost prostora in sprejemljivost rešitev ob upoštevanju prometne zasnove širšega območja.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine SD OPPN, skladno s predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
4. člen 
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Priprava SD OPPN bo potekala v naslednjih fazah:
– strokovne podlage: 45 dni od objave sklepa v uradnem glasilu in pridobitve geodetskega načrta,
– osnutek: 20 dni od potrditve variantne rešitve,
– pridobitev smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP): 30 dni od posredovanja vloge,
– dopolnjen osnutek: 30 dni od pridobitev smernic NUP,
– predlog stališč do pripomb: 15 dni od prejetja vseh pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– predlog: 20 dni od sprejetja stališč,
– pridobitev mnenj NUP: 30 dni od posredovanja vloge,
– usklajen predlog: 15 dni od prejetja mnenj NUP,
– kompletacija dokumenta: 10 dni po sprejetju na občinskem svetu in objavi odloka v uradnem glasilu.
(2) V primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
– Občina Dolenjske Toplice (za področje cestne in komunalne infrastrukture), Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice.
(2) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Osnutek SD OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetne SD OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD OPPN.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD OPPN) 
Izdelavo SD OPPN financira Občina Dolenjske Toplice.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Dolenjske Toplice.
Št. 032-2/2016
Dolenjske Toplice, dne 16. marca 2016
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost