Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

929. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2015, stran 3258.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 11. redni seji dne 22. 3. 2106 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ankaran za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2015.
2. člen 
Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija od 1–12/2015
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.962.124
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.961.974
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.724.124
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.420.320
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
135.183
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
167.400
706
DRUGI DAVKI
1.221
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.237.850
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.234.473
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.648
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
821
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
908
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
150
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
150
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
0
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
0
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.536.265
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
648.622
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
116.037
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
17.684
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
512.165
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
2.736
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.433.559
410
SUBVENCIJE
65.675
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
545.796
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
114.528
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
707.560
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
179.642
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
179.642
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
274.442
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
274.442
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
425.859
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
425.859
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–425.859
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ankaran za leto 2015.
4. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2015 naslednje stanje:
1. Stanje na dan 1. 1. 2015
0 EUR
2. Prilivi v letu 2015
2.736 EUR
3. Odlivi v letu 2015
0 EUR
4. Stanje na dan 31. 12. 2015
2.736 EUR
Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se vodijo denarna sredstva in njih poraba na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran.
Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2015 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2015.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 078
Ankaran, dne 22. marca 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale e modifiche), gli articoli 96, 97 e 98 della Legge sulle finanze pubbliche – UPB4 (Gazzetta ufficiale RS, n. 11/11) e dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nell’XI seduta ordinaria del 22 marzo 2016 ha approvato il
C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2015 
Articolo 1 
È approvato il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2015.
Articolo 2 
Il bilancio di previsione del Comune di Ancarano è stato realizzato nei seguenti importi:
CONTO
DESCRIZIONE
Realizzazione dal 1–12/2015
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
2.962.124
ENTRATE CORRENTI (70+71)
2.961.974
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
1.724.124
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
1.420.320
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
135.183
704
IMPOSTE LOCALI SUI BENI E SERVIZI
167.400
706
ALTRE IMPOSTE
1.221
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.237.850
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
1.234.473
711
TASSE E CONTRIBUTI
1.648
712
SANZIONI PECUNIARIE
821
713
ENTRATE DA VENDITE E SERVIZI
0
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
908
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+721+722)
0
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
0
721
ENTRATE RICAVATE DA VENDITA DI GIACENZE
0
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
0
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
150
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
150
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DALL’ESTERO
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
0
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
0
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL’UE
0
78
FONDI ACQUISITI DALL’UE (786+787)
0
786
ALTRI FONDI DAL BILANCIO UE
0
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE
0
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
2.536.265
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
648.622
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE
116.037
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
17.684
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
512.165
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
0
409
FONDI DI ACCANTONAMENTO
2.736
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
1.433.559
410
SOVVENZIONI
65.675
411
SOVVENZIONI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
545.796
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
114.528
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
707.560
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
179.642
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
179.642
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
274.442
431
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO
0
432
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO A FRUITORI DI BILANCIO
274.442
III. AVANZO (DISAVANZO) (I.-II.)
425.859
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0
750
RIMBORSO DI CREDITI
0
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVATO IN SEGUITO A PRIVATIZZAZIONE
0
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
440
CONCESSIONE DI CREDITI
0
441
AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE
0
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.-V.)
0
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0
55
VIII. RIMBORSI DEI DEBITI (550)
0
550
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
0
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
425.859
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
0
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
–425.859
SALDO CONTO ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
0
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE
0
Articolo 3 
Compongono il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2015 la parte generale e la parte specifica. La parte generale contiene prospetti dettagliati dei ricavi e dei costi di bilancio previsti e realizzati ovvero delle entrate e delle spese di cui al bilancio delle entrate e delle spese, al conto dei crediti e dei depositi finanziari ed al conto di finanziamento. La parte specifica invece presenta i prospetti dei costi previsti e realizzati ed altre spese di bilancio del Comune di Ancarano per l’anno 2015.
Articolo 4 
Gli importi del Fondo di riserva del Comune di Ancarano, secondo il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2015, presentano la seguente situazione:
1. Situazione al 01/01/2015
0 EUR
2. Entrate nell’anno 2015
2.736 EUR
3. Uscite nell’anno 2015
0 EUR
4. Situazione al 31/12/2015
2.736 EUR
Il fondo di riserva non ha un proprio sottoconto apposito, pertanto gli importi e il loro utilizzo vengono gestiti su un apposito conto nell’ambito del conto corrente del bilancio di previsione del Comune di Ancarano.
Gli importi non utilizzati del Fondo di riserva al 31/12/2015 vengono trasferiti nel Fondo di riserva del Comune di Ancarano per l’anno 2015.
Articolo 5 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2015 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua publicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 078
Ancarano, 22 marzo 2016
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost