Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 900-1/2016-13 Ob-1806/16, Stran 793
Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer, Reška c. 6, 1330 Kočevje, razpisuje na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J) prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja -ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, domu za učence ali dijaškem domu, v katerem bo opravljal funkcijo,
– izpolnjuje pogoje z 99. členom ZOFVI, ki določa pogoje o izobrazbi za strokovne delavce v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami,
– izpolnjuje pogoje s 100. členom ZOFVI, ki govori o ustrezni pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialnopedagoški izobrazbi.
Drugi pogoji, ki so zaželeni pri kandidatu so:
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik, svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit (kolikor ga nima, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati pogoje za učitelja (specialnopedagoška izobrazba za duševno prizadete otroke) ali svetovalnega delavca v zavodu in imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016 (skladno s sklepom o imenovanju).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi, doseženem nazivu, dosedanjih izkušnjah, izpis dejstev iz kazenske evidence – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter program vodenja zavoda pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis ravnatelja/-ice« na naslov: Svet zavoda OŠ Ljubo Šercer, Reška cesta 6 1330 Kočevje v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer 

AAA Zlata odličnost