Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., stran 3320.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. 
Št. 014-14/2012
Koper, dne 18. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Peter Bolčič l.r.
 
Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 458.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 17. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. 
1. člen 
V Odloku o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. (Uradne objave, št. 53/02 in Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12, 17/13 in 40/15) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»Firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja 
2. člen 
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje – Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
(2) Skrajšana firma je: MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
(3) Sedež javnega podjetja je: Koper-Capodistria, Ulica 15. maja-Via 15. maggio 4.«
2. člen 
V naslovu in celotnem besedilu odloka se beseda »Komunala« nadomesti z besedo »Marjetica«, razen v 1. in 28. členu.
3. člen 
25. člen se spremeni, tako da se glasi:
»25. člen 
(1) Dobiček javnega podjetja se ugotavlja in razporeja skladno z zakonom, sprejeto poslovno politiko in odločitvami ustanovitelja. Izguba javnega podjetja se krije skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Poleg obveznih zakonskih rezerv se oblikujejo tudi statutarne rezerve za razvoj podjetja in javnih služb do višine 15 % osnovnega kapitala. Za oblikovanje statutarnih rezerv se v posameznem poslovnem letu nameni 50 % čistega dobička, zmanjšanega za oblikovanje zakonskih rezerv.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-14/2012
Koper, dne 17. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. 
N. 014-14/2012
Capodistria, 18 marzo 2016
 
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
sotto l’autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
Visto l’articolo 20 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’articolo 25 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11 – ORZGJS40), per effetto dell’articolo 458a della Legge sulle società commerciali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 65/09 – testo unico ufficiale, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – delibera della CC, 82/13 e 55/15) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 17 marzo 2016, ha accolto il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. 
Articolo 1 
Nel Decreto sulla regolamentazione dello status dell’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/02 e Gazzetta ufficiale RS, n. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12, 17/13 e 40/15) l'articolo 2 viene modificato come segue:
»Ragione sociale, ragione sociale abbreviata e sede dell'azienda pubblica 
Articolo 2 
(1) La ragione sociale dell'azienda pubblica è: Javno podjetje – Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
(2) La ragione sociale abbreviata è: MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
(3) La sede dell'azienda pubblica è: Koper-Capodistria, Ulica 15. maja-Via 15. maggio 4.«
Articolo 2 
Nel titolo e in tutto il testo del Decreto la parola »Komunala« viene modificata con la parola »Marjetica«, tranne negli articolo 1 e 28.
Articolo 3 
L'articolo 25 viene modificato come segue:
»Articolo 25 
(1) L'utile di bilancio dell'azienda pubblica viene rilevato e distribuito in conformità alle disposizioni di legge, alla gestione economica accolta e alle decisioni del fondatore. Il disavanzo dell'azienda pubblica viene coperto in conformità alle disposizioni di legge.
(2) Oltre alle riserve definite per legge, vengono stabilite le riserve statutarie per lo sviluppo dell'azienda e dei servizi pubblici, fino al 15 % del capitale sociale. Per la definizione delle riserve statutarie, in ogni singolo anno commerciale, viene destinato il 50 % dell'utile di bilancio, diminuito dalle riserve definite per legge.«
Articolo 4 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-14/2012
Capodistria, 17 marzo 2016
 
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
sotto l’autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost