Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

995. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda, stran 3393.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda 
1. člen 
V Uredbi o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10 in 96/13) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa merila za ugotavljanje stanja površinskih voda, okoljske standarde kakovosti za ugotavljanje kemijskega stanja ter merila in okoljske standarde kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja površinskih voda ter vrste monitoringa stanja površinskih voda v skladu z:
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 32),
– Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24. 12. 2008, str. 84), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike (UL L št. 226 z dne 24. 8. 2013, str. 1), in
– Direktivo Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 36).«.
2. člen 
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za vodna telesa teritorialnega morja ne uporabljajo določbe te uredbe, ki se nanašajo na ekološko stanje obalnih voda.«.
3. člen 
V 3. členu se v 1. točki besedilo »živih organizmih« nadomesti z besedo »organizmih«.
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. medij je del vodnega okolja, in sicer voda, sediment ali organizem;
9. takson je posamezni vodni takson na taksonomski ravni ‚poddeblo‘, ‚razred‘ ali drugi ustrezni ravni.«.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(ugotavljanje kemijskega stanja) 
(1) Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se ugotavlja na podlagi rezultatov kemijske analize vzorcev površinskih voda in organizmov, ki se pridobijo z monitoringom stanja površinskih voda.
(2) Parametri kemijskega stanja površinskih voda so določeni v prilogi 1 te uredbe.
(3) Okoljski standardi kakovosti (v nadaljnjem besedilu: OSK) za parametre kemijskega stanja v vodi in organizmih so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, in so določeni kot:
– letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja v vodi (v nadaljnjem besedilu: LP-OSK),
– največja dovoljena koncentracija parametra kemijskega stanja v vodi (v nadaljnjem besedilu: NDK-OSK) in
– okoljski standardi za organizme (v nadaljnjem besedilu: OSK organizmi).
(4) Za snovi, navedene pod številkami 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 in 44 v prilogi 1 te uredbe, se uporabljajo OSK organizmi iz priloge 2 te uredbe. Za ostale snovi iz priloge 1 te uredbe se uporabljajo OSK za parametre kemijskega stanja v vodi iz priloge 2 te uredbe.
(5) Kemijsko stanje ene ali več vrst površinskih voda se lahko ugotavlja na podlagi OSK za medij, ki ni določen v prejšnjem odstavku, ali na podlagi taksona.
(6) Če se kemijsko stanje površinskih voda ugotavlja na podlagi izjeme iz prejšnjega odstavka, se uporabi ustrezen OSK iz priloge 2 te uredbe ali, če ni naveden noben OSK za medij ali takson, se določi OSK, ki zagotavlja vsaj enakovredno raven varstva kot OSK iz priloge 2 te uredbe.
(7) Izjema iz petega odstavka tega člena se lahko uporabi, če analitska metoda za izbrani medij ali takson izpolnjuje minimalna izvedbena merila za analizne metode iz 16. člena Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09 in 81/11). Če ta merila niso izpolnjena za noben medij, se monitoring izvaja z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ki ne povzročajo nesorazmerno visokih stroškov, pri čemer mora biti ta analizna metoda enakovredna metodi, ki je na voljo za medij iz četrtega odstavka tega člena za ustrezno snov.
(8) Kadar se na podlagi izmerjenih ali ocenjenih koncentracij ali emisij v okolju ugotovi, da zaradi akutne izpostavljenosti obstaja potencialno tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju, in kadar se uporabljajo OSK organizmi ali OSK za sedimente, je treba zagotoviti tudi spremljanje koncentracij v površinski vodi in za ugotavljanje kemijskega stanja uporabiti tudi NDK-OSK iz priloge 2 te uredbe, kadar so taki OSK določeni.«.
5. člen 
Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se izračunana srednja vrednost rezultatov, dobljenih z uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki ne povzroča nesorazmerno visokih stroškov, označi z izrazom „pod mejo določljivosti“ in meja določljivosti, dobljena s to tehniko, presega OSK, se rezultat za snov, ki se meri, ne upošteva pri ocenjevanju splošnega kemijskega stanja tega vodnega telesa.«.
6. člen 
V prvem odstavku 8. člena se na koncu prve alineje črta beseda »in«, na koncu druge alineje se pika nadomesti z vejico in doda beseda »in« ter doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– vrednost parametra kemijskega stanja v organizmih na nobenem od mest vzorčenja za nobenega od parametrov kemijskega stanja ni večja od OSK organizmi, ki je za ta parameter določena v prilogi 2 te uredbe.«.
7. člen 
V 9.a členu se povsod besedilo »živih organizmih« nadomesti z besedo »organizmih«.
8. člen 
Za tretjim odstavkom 17. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo zagotavlja monitoring snovi z nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni seznam) iz priloge 11, ki je sestavni del te uredbe.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen 
V prvem odstavku 18. člena se v tretji alineji besedilo »živih organizmih« nadomesti z besedo »organizmih«.
10. člen 
Za drugim odstavkom 19. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo pošlje Evropski komisiji poročilo o rezultatih spremljanja v zvezi z nadzornim seznamom vsakih 12 mesecev v času, ko je snov uvrščena na seznam. Za vsako snov, vključeno v nadaljnje sezname, ministrstvo o rezultatih spremljanja poroča Evropski komisiji v 21 mesecih od uvrstitve snovi na nadzorni seznam in nato vsakih 12 mesecev v času, ko je snov uvrščena na seznam.«.
11. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Za prilogo 10 se doda nova priloga 11, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ministrstvo pošlje Evropski komisiji prvo poročilo o rezultatih iz novega tretjega odstavka 19. člena uredbe do 20. decembra 2016.
13. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-12/2016
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EVA 2015-2550-0129
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost