Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

940. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2015, stran 3299.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 9. redni seji dne 24. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2015 
1. člen 
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje:
(v €)
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74 + 78)
4.952.931
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
3.940.081
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.405.175
700 Davki na dohodek in dobiček
3.058.846
703 Davki na premoženje
206.523
704 Domači davki na blago in storitve
139.806
71
NEDAVČNI PRIHODKI
534.906
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
384.612
711 Takse in pristojbine
3.954
712 Denarne kazni 
9.656
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
82.183
714 Drugi nedavčni prihodki
54.501
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
2.072
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
178
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
1.894
73 
PREJETE DONACIJE
1.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.600
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.009.178
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
937.697
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
71.481
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.804.219
40
TEKOČI ODHODKI 
1.589.564
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
276.737
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.848
402 Izdatki za blago in storitve
1.100.806
403 Plačila domačih obresti
21.834
409 Rezerve
148.339
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.736.326
410 Subvencije
40.540
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.073.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
204.162
413 Drugi tekoči domači transferi
418.574
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.028.342
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.028.342
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
449.987
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
425.922
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
24.065
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) I.-II.
148.712
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
8.359
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
8.359
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
8.359
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
99.047
55 
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
99.047
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
58.024
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
–99.047
XI. 
NETO FINANCIRANJE
–148.712
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
362.574
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2015-3
Cerkno, dne 24. marca 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost