Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

944. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, stran 3306.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) ter v povezavi s 30. členom Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je župan Občine Cerkno sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
1. člen 
Uvodne določbe 
S tem sklepom se prične postopek Sprememb in dopolnitev 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 28/13, v nadaljevanju SID 02 OPN).
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta 
Občinski svet Občine Cerkno je dne 14. 3. 2013 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno. V času njegove veljave so se pokazale določene potrebe po spremembi namenske rabe, ki jih bo Občina Cerkno postopoma presojala in predlagala za spremembo.
S pričetim postopkom SID 02 OPN bo občina sprejela spremembo grafičnega dela izvedbenega dela akta.
Strateški del OPN in tekstualni del izvedbenega dela OPN se s SID 02 OPN ne spreminjata.
3. člen 
Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja in vrsta postopka 
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na eno širitev stavbne namenske rabe. Gre za individualno pobudo širitve stavbnega zemljišča na enoti KE 06/ A 212.
Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju po rednem postopku.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
Roki za pripravo prostorskega načrta 
Faza
Roki
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPN 
30 dni
Pridobitev prvih mnenj na spremembe in dopolnitve OPN in pridobitev odločbe o CPVO
30 dni po oddaji vloge
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN
10 dni po pridobitvi vseh mnenj
Prva obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN na seji OS
prva naslednja seja OS
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN 
8 dni po objavi javnega naznanila, traja 30 dni
Izdelava in sprejem stališč do pripomb ter predlogov z javne razgrnitve in obravnave 
20 dni
Izdelava predloga SD OPN na osnovi potrjenih stališč do pripomb
10 dni od potrditve stališč
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni po oddaji vloge
Izdelava dopolnjenega predloga OPN 
7 dni po prejemu vseh mnenj
Druga obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev odloka OPN
Prva naslednja seja OS
Objava odloka o spremembah in dopolnitvah OPN v uradnem glasilu
Takoj po sprejemu na seji
V rokih za pripravo OPN niso zajete aktivnosti v zvezi s pripravo in vodenjem postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo; Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE; Večna pot 2, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode; Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE; Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino; Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo; Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.; Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet; Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo (področje rudarstva); Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo (področje energetike); Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje; Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko; Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin
– Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno
– ELEKTRO PRIMORSKA, Erjavčeva 22, Nova Gorica
– ELES, Elektro Slovenija d.o.o.
– Geoplin plinovodi d.o.o.
– TELEKOM SLOVENIJE, PE Nova Gorica, C. 25. junija 1, Nova Gorica
– KOMUNALA IDRIJA, Carl Jakoba 4, Idrija
– OBČINA CERKNO.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju oziroma da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Stroške priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta in postopka nosi pobudnik spremembe.
8. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Cerkno.
Št. 350-0005/2016-1
Cerkno, dne 22. marca 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost