Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

931. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, stran 3266.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 11. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Ankaran, s sedežem Jadranska cesta 66, Ankaran (v nadaljnjem besedilu ustanoviteljica) ustanavlja vzgojno-izobraževalni zavod Osnova šola in vrtec Ankaran (v nadaljnjem besedilu zavod) za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje.
V zavod iz prvega odstavka tega člena se pripojita izločena podružnica vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini v Ankaranu in izločena enota javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela v Ankaranu ter se preoblikujeta in organizirata skladno z določili tega odloka.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti zavoda izvršuje Občinski svet Občine Ankaran.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen 
Ime zavoda:
Osnovna šola in vrtec Ankaran
Scuola elementare e giardino d'infanzia Ancarano.
Skrajšano ime zavoda: OŠV Ankaran.
Sedež zavoda: Regentova ulica 4, 6280 Ankaran.
V sestavo OŠV Ankaran sodijo:
– osnovna šola v Ankaranu na naslovu Regentova ulica 4, 6280 Ankaran in
– enota vrtca v Ankaranu na naslovu Regentova 4c, 6280 Ankaran.
3. člen 
Zavod je organiziran kot devet razredna osnovna šola v okviru katere je za izvajanje programa za predšolske otroke organiziran vrtec, kot enota zavoda (v nadaljnjem besedilu: vrtec).
Vrtec ni pravna oseba.
4. člen 
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen 
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
6. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
7. člen 
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime in sedež zavoda v slovenskem in italijanskem jeziku.
Ravnatelj sprejme akt o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen 
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen 
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in upravo za javna plačila podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem aktu.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb
10. člen 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok na področju celotne Občine Ankaran, v okviru enega šolskega okoliša, ki zajema celotno območje Občine Ankaran.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
11. člen 
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu in v tem okviru opravlja naslednje dejavnosti:
– P 85.100
Predšolska vzgoja
– P 85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
– C 18.120
Drugo tiskanje
– C 18.130
Priprava za tisk in objavo
– C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H 49.391
Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– H 49.39
Drug kopenski potniški promet
– I 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
– I 56. 210
Priložnostna priprava in dostava jedi
– I 56.290
Druga oskrba z jedmi
– J 58.110
Izdajanje knjig
– J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190
Drugo založništvo
– J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
– J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J 63.990
Drugo informiranje
– L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
– N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
– N 77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
– N 77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
– N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P 85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R 90.010
Umetniško uprizarjanje
– R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R 91.011
Dejavnost knjižnic
– R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R/90.030
Umetniško ustvarjanje
– R 93.110
Obratovanje športnih objektov
– R 93.190
Druge športne dejavnosti
– R 93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
– R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
12. člen 
Zavod izvaja javno veljavni vzgojno-izobraževalni program za predšolske otoke in šoloobvezne otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Zavod načrtuje dejavnosti in naloge iz prejšnjega člena za vsako šolsko leto v letnem delovnem načrtu. Letni delovni načrt sprejema svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in tem odlokom.
Zavod poleg z zakonom določenih sestavin letnega delovnega načrta v njem določi tudi obseg in izvedbo dodatnega oziroma nadstandardnega programa vzgojno-izobraževalnega dela ter tiste družbene aktivnosti in dejavnosti, ki so v interesu same lokalne skupnosti, in ki se financirajo s prispevki staršev oziroma iz sredstev ustanoviteljice. K delu letnega delovnega načrta, ki se nanaša na izvedbo dodatnega oziroma nadstandardnega programa, za katerega je predvideno financiranje lokalne skupnosti, si mora svet zavoda pred sprejemom pridobiti predhodno mnenje ustanoviteljice. K delu letnega delovnega načrta, ki se nanaša na izvedbo dodatnega oziroma nadstandardnega programa, za katerega je predvideno financiranje s prispevki staršev, si mora svet zavoda pred sprejemom pridobiti predhodno mnenje sveta staršev.
Za mnenje iz prejšnjega odstavka, ki se mora nanašati na vsebino dela, kakor tudi na višino sredstev, ki bo potrebna za izvedbo posameznih aktivnosti iz programa, mora zavod zaprositi najkasneje do 1. 10. za tekoče šolsko leto.
V primeru, da ustanoviteljici oziroma svet staršev ne soglašajo s predlogom letnega delovnega načrta iz prejšnjega odstavka v 15 dneh od dneva zaprosila za mnenje, zavod in ustanoviteljici oziroma svet staršev v 15 dneh uskladijo predlog tega dela letnega delovnega načrta.
13. člen 
Zavod opravlja svojo dejavnost tako, da zagotavlja vzgojo in varstvo predšolskih otrok in devet razredno osnovno šolo, in sicer tako, da:
– na sedežu zavoda izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v devet razredni osnovni šoli, ki opravlja vzgojno- izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole ter
– v enoti vrtec na naslovu Regentova 4c, Ankaran izvaja program za predšolske otroke.
Zavod za področje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudba vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA 
15. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
17. člen 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Ankaran.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, in sicer:
– dva predstavnika izmed delavcev enote vrtca,
– dva predstavnike izmed strokovnih delavcev šole in
– enega predstavnika izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer:
– dva predstavnika izmed staršev, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo,
– enega predstavnika izmed staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec.
Delavci zavoda ne morejo biti v svetu zavoda istočasno predstavniki ustanoviteljice, delavcev in staršev.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja ali pomočnika ravnatelja v zavodu ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan na status njihovih otrok v zavodu.
18. člen 
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih najmanj dve tretjini članov.
Člani sveta zavoda na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov, če z zakonom ni drugače določeno.
19. člen 
Svet zavoda ima skladno z veljavno zakonodajo s področja organizacije in financiranja šolstva ter skladno s tem odlokom naslednje naloge in pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni (vzgojni) problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca (otroka),
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov v soglasju z ustanoviteljem,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
20. člen 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda oziroma skupin zaposlenih). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
21. člen 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisom vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po sklopih zavoda, glede na 17. člen tega odloka.
22. člen 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov. Člani in namestniki volilne komisije morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici so navedena imena in priimki kandidatov po posameznih sklopih, ki so navedeni v 17. člena tega odloka, po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli iz posameznega sklopa. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
23. člen 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Kandidati so izvoljeni po posameznih sklopih. Izvoljen je tisti kandidat, ki je v posameznem sklopu dobil največje število glasov. Če sta dva kandidata iz posameznega sklopa dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
24. člen 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
25. člen 
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
26. člen 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj skrbi za pogoje dela organov zavoda ter jim v skladu z njihovimi pooblastili zagotavlja ustrezno strokovno pomoč ter informacije, ki jih ti organi potrebujejo pri sprejemanju odločitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– določa finančni načrt in sprejema letna poročila,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok in učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodje podružničnih šol in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko, predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
– zagotavlja izvrševanje določb državnih organov.
27. člen 
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja organizacijo in financiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Za ravnatelja zavoda pa ne more biti imenovana oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali če je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
28. člen 
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, mnenje sveta staršev in mnenje Občine Ankaran. Občina in svet staršev mnenje obrazložita.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno. Glasovanje vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje svet zavoda ob razpisu začetka postopka imenovanja ravnatelja.
Če lokalna skupnost in drugi organi iz prvega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, pošlje obrazložen predlog za imenovanje izbranega kandidata v mnenje ministru, ki mora podati mnenje v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, sicer lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
29. člen 
Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani občino in organe iz prvega odstavka 28. člena tega odloka.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
30. člen 
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
31. člen 
Zavod ima pomočnika ravnatelja, če za to izpolnjuje pogoje po veljavnih normativih.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Ravnatelj mora z razlogi za razrešitev seznaniti tudi vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor.
Pomočnika ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistematizaciji.
b) Pomočnik ravnatelja za vrtec pri šoli
32. člen 
Za pedagoško in organizacijsko vodenje vrtca imenuje ravnatelj pomočnika ravnatelja v skladu s standardi in normativi, ki veljajo za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.
3. Strokovni organi
33. člen 
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev, vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
34. člen 
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca oziroma šole.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
35. člen 
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
36. člen 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
37. člen 
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
Strokovni aktivi v šoli obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
38. člen 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
– razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda;
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
39. člen 
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojitelji, z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
40. člen 
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU 
41. člen 
Vzgojno-izobraževalno in drugo delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistematizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
42. člen 
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministrstva.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
43. člen 
Ustanoviteljica in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in jih uporablja s skrbnostjo dobrega gospodarja, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
44. člen 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, sredstev od najemnin in uporabe prostorov, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči ustanoviteljica.
45. člen 
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad in sklad vrtca, iz katerih se financira dejavnost posameznega razreda in oddelka vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
Sklada iz prejšnjega odstavka pridobivata sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklada upravljata upravna odbora, ki imata predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni obor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje skladov lahko upravna odbora sprejmeta pravila.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
46. člen 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti letni finančni načrt in letni program dela,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VIII. NADZOR 
47. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni strokovni organi.
48. člen 
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravljajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovitelj premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
Ustanovitelj lahko z revizijo poslovanja kadarkoli pregleda poslovanje zavoda.
IX. JAVNOST DELA ZAVODA 
49. člen 
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo on pooblasti.
X. POSLOVNA TAJNOST 
50. člen 
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
XI. SPLOŠNI AKTI 
51. člen 
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
52. člen 
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
53. člen 
Priprave za začetek opravljanja dejavnosti zavoda opravi pod nadzorom ustanoviteljice vršilec dolžnosti ravnatelja (v nadaljevanju v.d. ravnatelja), ki ga imenuje Občinski svet Občine Ankaran.
V.d. ravnatelj opravlja naloge ravnatelja, dokler svet zavoda ne imenuje ravnatelja po postopku, ki ga določa zakon. V.d. ravnatelja izvede v okviru nalog iz prejšnjega odstavka tega člena tudi vpis šole v sodni register pristojnega sodišča in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
Ustanoviteljica zagotovi zavodu potrebna sredstva za začetek delovanja, opravo vseh administrativnih in drugih postopkov za začetek opravljanja dejavnosti zavoda.
54. člen 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran prične z opravljanjem dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja ter predšolske vzgoje in varstva v šolskem letu 2016/2017, in sicer s 1. 9. 2016.
Na javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran se po stanju na dan 31. 8. 2016 prenesejo dejavnost, pravice, obveznosti, oprema in sredstva Osnovne šole dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini, ki jih je za svoje delovanje uporabljala oziroma so nastale in bile pridobljene v zvezi z delovanjem podružnice šole v Ankaranu.
Na javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran se po stanju na dan 31. 8. 2016 prenesejo dejavnost, pravice, obveznosti, oprema in sredstva Vrtca Semedela, ki jih je za svoje delovanje uporabljala oziroma so nastale in bile pridobljene v zvezi z delovanjem enote Ankaran.
Skladno s Sporazumom med Mestno občino Koper in Občino Ankaran z 31. 8. 2016 prenehata delovati podružnica Osnovne šole dr. Aleš Primož Bebler Hrvatini (v nadaljevanju OŠ Hrvatini) v Ankaranu in enota Vrtca Semedela v Ankaranu kot enoti teh dveh zavodov. S tem dnem preneha tudi mandat vodje podružnice šole OŠ Hrvatini v Ankaranu in vodje enote vrtca Semedela v Ankaranu.
55. člen 
Vpis otrok v osnovno šolo in vrtec poteka za šolsko leto 2016/2017 na način in pod pogoji določenimi za šolsko leto 2015/2016, in sicer enovito za občini Mestna občina Koper in Občina Ankaran za Vrtec Semedela in Osnovo šolo dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini. S 1. 9. 2016 se na javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran prenesejo pravice in obveznosti otrok oziroma učencev pridobljenih z vpisom v Vrtec Semedela oziroma Osnovo šolo dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini, ki bodo na dan 31. 8. 2016 vpisani v enoto Ankaran Vrtca Semedela oziroma bodo vključeni v podružnico Osnove šole dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini v Ankaranu.
56. člen 
Vse aktivnosti, ki so potrebne za pravočasni začetek pouka in začetka opravljanja dejavnosti v vrtcu za šolsko leto 2016/2017, izvede v.d. ravnatelja šole ob aktivni pomoči ustanoviteljice, pristojnega ministrstva ter ravnateljic OŠ Hrvatini in Vrtec Semedela.
V.d. ravnatelja je za svoje delo odgovoren ustanoviteljici.
57. člen 
V.d. ravnatelj ob sodelovanju ustanoviteljice ter ravnateljic OŠ Hrvatini in Vrtca Semedela ter po pregledu strokovnih podlag, normativov in potreb opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja OŠ Hrvatini, Vrtca Semedela in OŠV Ankaran določi sistemizacijo delovnih mest zavoda ter dogovori o morebitnem prehodu (prezaposlitvi) določenih delavcev iz javnega zavoda Vrtec Semedela in OŠ Hrvatini na OŠV Ankaran. Postopek določanja delovnih mest in njihovo zasedanje s sklepanjem pogodb o zaposlitvi se zaključi najkasneje do 31. 8. 2016. Delovna razmerja se na javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Ankaran sklenejo z dnem 1. 9. 2016.
V.d. ravnatelja mora poskrbeti za vse postopke potrebne v zvezi z zaposlitvijo oziroma prezaposlitvijo delavcev v nov zavod.
V.d. ravnatelja je dolžan izvesti tudi razpis prostih delovnih mest strokovnih in drugih delavcev šole ter z njimi skleniti pogodbe o zaposlitvi do začetka pouka v šolskem letu 2016/2017.
58. člen 
V.d. ravnatelj mora pripraviti vse potrebne akte in voditi vse aktivnosti do imenovanja ravnatelja Osnovne šole in vrtca Ankaran.
V.d. ravnatelja izpelje vse naloge iz svoje pristojnosti, da zagotovi pravočasno in pravilno konstituiranje sveta zavoda in drugih organov zavoda. V okviru te pristojnosti sprejme rokovnik in pravila za izvedbo prvih volitev predstavnikov delavcev zavoda.
V.d. ravnatelja v gradivu za konstitutivno sejo sveta zavoda pripravi osnutek poslovnika sveta zavoda in razpis za imenovanje ravnatelja. Po konstituiranju svet zavoda začne s postopkom za imenovanje ravnatelja.
Svet zavoda kot organ zavoda se mora konstituirati najkasneje do 20. 10. 2016, drugi organi zavoda pa v skladu z zakonom in tem odlokom najkasneje v treh mesecih od začetka šolskega leta 2016/2017.
59. člen 
Ravnatelja OŠ Hrvatini in Vrtca Semedela izročita vso šolsko in vrtčevsko arhivsko dokumentacijo (pedagoško, kadrovsko in računovodsko), knjižnično gradivo in ostalo dokumentacijo, potrebno za delo učiteljev in učencev na Osnovni šoli in vrtcu Ankaran, ki se nanaša na podružnično šolo v Ankaranu in enoto vrtca v Ankaranu. Prav tako ravnatelja opravita tudi primopredajo poslov in premoženja.
60. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 082
Ankaran, dne 22. marca 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Visto il primo comma dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta ufficiale RS, n. 16/07 – testo unico consolidato, 36/08, 58/09, 64/09 – corr., 65/09 – corr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D e 47/15), l’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale RS, n. 12/I/91, 45/I/94 – Sentenza della CC, 8/96, 18/98 Sentenza della CC, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nell’11ª seduta ordinaria del 22 marzo 2016 ha approvato il
D E C R E T O 
di fondazione dell’ente pubblico educativo istruttivo scuola elementare e giardino d’infanzia Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Con il presente decreto il Comune di Ancarano, con sede in Jadranska cesta 66, Ancarano (di seguito nel testo: il fondatore), fonda l’ente pubblico educativo istruttivo Scuola elementare e giardino d’infanzia Ancarano (di seguito nel testo: l’istituto) per lo svolgimento delle attività di istruzione elementare ed educazione prescolastica.
All’ente di cui al primo capoverso del presente articolo vengono annesse la filiale distaccata dell’ente di istruzione e formazione Scuola elementare dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini ad Ancarano e l’unità distaccata dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d’infanzia Semedella ad Ancarano, che si trasformano e organizzano conformemente alle disposizioni del presente decreto.
I diritti e i doveri di fondatore dell’istituto vengono esercitati dal Consiglio comunale del Comune di Ancarano.
II. DISPOSIZIONI STATUTARIE 
1. Denominazione, sede e status giuridico dell’istituto
Articolo 2 
Denominazione dell’istituto:
Osnovna šola in vrtec Ankaran
Scuola elementare e giardino d’infanzia Ancarano.
Denominazione per abbreviazione: OŠV Ankaran.
Sede dell’istituto: Regentova ulica 4, 6280 Ancarano.
Sono parte integrante dell’OŠV Ancarano:
– la scuola elementare di Ancarano all’indirizzo Regentova ulica 4, 6280 Ancarano e
– l’unità del giardino d’infanzia di Ancarano all’indirizzo Regentova 4c, 6280 Ancarano.
Articolo 3 
L’istituto è organizzato come scuola elementare dalla prima alla nona classe, nell’ambito della quale è stato organizzato il giardino d’infanzia per l’attuazione del programma per i bambini prescolastici, come unità dell’istituto (di seguito nel testo: giardino d’infanzia).
Il giardino d’infanzia non è una persona giuridica.
Articolo 4 
L’istituto risponde dei propri obblighi con i mezzi che sono oggetto di negozi giuridici.
L’istituto è dotato di personalità giuridica e risponde dei propri obblighi con piena responsabilità e con l’intero patrimonio di cui dispone.
Articolo 5 
L’istituto è iscritto nel registro giudiziario presso il Tribunale distrettuale di Capodistria.
L’istituto è iscritto nel registro degli enti educativi e istruttivi, tenuto dal Ministero competente per l’istruzione.
Articolo 6 
L’istituto è dotato di personalità giuridica e di responsabilità negli affari, con i relativi diritti e doveri, ed è capace di agire nei negozi giuridici a norma di legge e del presente decreto.
2. Timbro dell’istituto
Articolo 7 
L’istituto ha un timbro di forma circolare del diametro di 35 mm e 20 mm. Al centro del timbro si trova lo stemma della Repubblica di Slovenia e sul margine esterno sono invece indicati il nome e la sede dell’istituto in lingua slovena e italiana.
Il preside approva la delibera sulla custodia e l’utilizzo dei timbri dell’istituto designando i dipendenti che ne sono responsabili.
3. Rappresentanza e firma
Articolo 8 
La rappresentanza dell’istituto è attribuita al preside.
Il preside rappresenta l’istituto senza limitazioni.
In caso di assenza temporanea il preside è sostituito dal vicepreside o da un dipendente dell’istituto cui il preside rilascia un’autorizzazione alla sostituzione. Durante la sostituzione il vicepreside o il dipendente autorizzato dell’istituto hanno tutti i poteri del preside.
La rappresentanza dell’istituto nei singoli casi può essere attribuita dal preside anche ad altre persone in seno all’istituto.
Articolo 9 
Per l’istituto hanno potere di firma il preside e i dipendenti che sono autorizzati alla rappresentanza, ciascuno nei limiti dei poteri e degli affari che svolgono.
Nei rapporti con la banca e l’organizzazione incaricata dei pagamenti possono firmare per l’istituto il preside, il contabile e i firmatari designati dal preside che hanno deposto le firme presso l’organizzazione incaricata dei pagamenti.
Per i casi non definiti dal presente decreto il preside stabilisce, con ordinanza, i dipendenti dell’istituto autorizzati alla firma.
4. Area in cui vengono soddisfatte le esigenze istruttivo – educative e di tutela dell’educazione
Articolo 10 
Con la propria attività l’istituto soddisfa le esigenze dell’istruzione scolastica elementare, nonché l’educazione e la tutela dei bambini sul territorio dell’intero Comune di Ancarano, nell’ambito territoriale che comprende l’intera area del Comune di Ancarano.
III. ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 
Articolo 11 
L’istituto è fondato al fine di svolgere un servizio pubblico, la cui attuazione è nell’interesse pubblico e in quell’ambito svolge le seguenti attività:
– P 85.100
Educazione prescolastica
– P 85.200
Istruzione elementare
– C 18.120
Altre stampe
– C 18.130
Lavori preliminari alla stampa ed alla pubblicazione
– C 18.200
Riproduzione di incisioni e registrazioni
– G 47.890
Vendita al dettaglio di altre merci ai mercati e sulle bancarelle
– G 47.910
Vendita al dettaglio postale od on-line
– G 47.990
Altro commercio al dettaglio fuori delle rivendite, delle bancarelle e dei mercati
– H 49.391
Trasporto passeggeri stradale interurbano ed altro
– H 49.39
Altro trasporto passeggeri terrestre
– I 55.209
Altri alloggi per brevi soggiorni
– I 56. 210
Preparazione e fornitura occasionale di pasti
– I 56.290
Altra fornitura di pasti
– J 58.110
Edizione di libri
– J 58.140
Edizione di riviste e periodici
– J 58.190
Altre edizioni
– J 59.200
Incisione ed edizione di registrazioni audio e musiche
– J 62.020
Consulenza per attrezzature e programmi informatici
– J 62.090
Altre attività connesse alle tecnologie e servizi informatici
– J 63.110
Elaborazione dati ed attività ad essa connesse
– J 63.990
Altre attività d’informazione
– L 68.200
Locazione e gestione di immobili propri o affittati
– M 72.200
Attività di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche
– M 74.300
Traduzione e interpretariato
– N 77.110
Noleggio e leasing operativo di autoveicoli leggeri
– N 77.210
Noleggio e leasing operativo di attrezzature sportive
– N 77.290
Noleggio e leasing operativo di altri beni di largo consumo
– N 77.330
Noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature per ufficio
– N 77.390
Noleggio e leasing operativo di altre macchine, attrezzature e beni materiali
– N 82.190
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio
– N 82.300
Organizzazione di mostre, fiere e convegni
– P 85.510
Formazione, approfondimento e abilitazione nel campo dello sport e della ricreazione
– P 85.520
Formazione, approfondimento e abilitazione nel campo della cultura e dell’arte
– P 85.590
Altri servizi di formazione, approfondimento e abilitazione nca
– P 85.600
Attività di supporto all’istruzione
– R 90.010
Rappresentazioni artistiche
– R 90.040
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
– R 91.011
Attività di biblioteche
– R/90.020
Attività di accompagnamento per le rappresentazioni artistiche
– R/90.030
Creazioni artistiche
– R 93.110
Gestione di impianti sportivi
– R 93.190
Altre attività sportive
– R 93.210
Parchi di divertimento
– R 93.299
Altre attività di divertimento e di intrattenimento nca
Articolo 12 
L’istituto svolge il programma di formazione per i bambini in età prescolare e nella scuola dell’obbligo, approvato secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge.
Per ogni anno scolastico l’istituto pianifica le attività e i compiti di cui al precedente articolo secondo il programma annuale di lavoro, che viene approvato dal Consiglio della scuola secondo la procedura stabilita dalla legge e dal presente decreto.
Oltre alle componenti del programma di lavoro annuale stabilite per legge l’istituto stabilisce anche l’entità e l’esecuzione di un programma educativo – formativo aggiuntivo o superiore agli standard, nonché quelle attività sociali che sono nell’interesse della stessa comunità locale, finanziate con i contributi dei genitori, ossia con i fondi stanziati dal fondatore. Per la parte del programma annuale di lavoro che riguarda l’esecuzione di un programma aggiuntivo o superiore agli standard e per il quale è previsto il finanziamento della comunità locale, il Consiglio della scuola, prima dell’approvazione, deve acquisire il parere preventivo da parte del fondatore. Per la parte del programma annuale di lavoro che riguarda l’esecuzione di un programma aggiuntivo o superiore agli standard e per il quale è previsto il finanziamento con i contributi dei genitori, il Consiglio della scuola, prima dell’approvazione, deve acquisire il parere preventivo dei genitori.
Per il parere di cui al capoverso precedente, che deve riguardare il contenuto del lavoro, nonché l’entità dei mezzi che saranno necessari per l’attuazione delle singole attività previste dal programma, il Consiglio deve presentare domanda entro e non oltre il 1/10 per l’anno scolastico in corso.
Nel caso in cui, entro 15 giorni dalla data della richiesta di un parere, il fondatore o il Consiglio dei genitori non concordino con la proposta del programma annuale di lavoro di cui al capoverso precedente, l’istituto e il fondatore, ossia il Consiglio dei genitori, coordinano entro 15 giorni il programma della parte del programma annuale di lavoro in parola.
Articolo 13 
L’istituto svolge la propria attività perseguendo i fini educativi ed istruttivi dei bambini in età prescolare e nelle nove classi della scuola dell’obbligo e precisamente:
– nella sede dell’istituto espleta il programma di istruzione elementare nelle nove classi della scuola elementare che svolge l’attività di educazione ed istruzione dalla prima alla nona classe della scuola dell’obbligo e
– nell’unità del giardino d’infanzia all’indirizzo Regentova 4c, Ancarano espleta il programma per i bambini in età prescolare.
Nel campo dell’attività di istruzione elementare l’istituto rilascia pagelle che indicano il profitto e l’istruzione conseguita e sono considerate documenti pubblici.
L’istituto non può iniziare a svolgere una nuova attività o modificare le condizioni di esercizio dell’attività senza aver precedentemente ottenuto il consenso del fondatore e fino a che l’organo preposto non ha rilasciato un’apposita delibera comprovante l’adempimento delle condizioni prescritte per l’esercizio di tale attività, concernenti l’idoneità tecnica e la sicurezza sul lavoro, nonché altre condizioni prescritte.
Non sono considerate nuove attività quelle che vengono svolte dall’istituto in misura minore e che servono ad integrare o a completare l’offerta educativo – formativa, oppure che consentono un migliore o più completo sfruttamento delle strutture che vengono utilizzate per svolgere le attività registrate.
Articolo 14 
L’istituto ha facoltà di stipulare i contratti e di compiere altri negozi giuridici solo nell’ambito dell’attività iscritta nel registro giudiziario.
IV. ORGANI DELL’ISTITUTO 
Articolo 15 
Gli organi dell’istituto sono:
– il consiglio d’istituto,
– il preside,
– gli organi professionali,
– il consiglio dei genitori.
L’istituto può avere anche altri organi, la cui attività, composizione e modalità di elezione e nomina vengono stabilite dallo stesso con apposito regolamento.
1. Il Consiglio d’istituto
Articolo 16 
L’istituto è gestito dal consiglio d’istituto, composto dai rappresentanti del fondatore, dai rappresentanti del personale dell’istituto e dai rappresentanti dei genitori.
Il consiglio d’istituto conta 11 membri che sono costituiti da:
– 3 rappresentanti del fondatore,
– 5 rappresentanti dei dipendenti dell’ente,
– 3 rappresentanti dei genitori.
Articolo 17 
I rappresentanti del fondatore sono nominati dal Consiglio comunale di Ancarano.
I rappresentanti del personale dell’istituto sono eletti dai dipendenti stessi, a suffragio diretto e a scrutinio segreto, e precisamente:
– due rappresentanti tra il personale dell’unità del giardino d’infanzia,
– due rappresentanti tra il personale docente della scuola e
– un rappresentante tra il personale amministrativo e tecnico.
I rappresentanti dei genitori sono eletti dal consiglio dei genitori e precisamente:
– due rappresentanti tra i genitori, i cui figli frequentano la scuola elementare,
– un rappresentante tra i genitori, i cui figli frequentano il giardino d’infanzia.
Il personale dell’istituto non può rappresentare contemporaneamente il fondatore, il personale e i genitori in seno al consiglio dell’istituto.
Le persone che ricoprono il ruolo di preside o vicepreside non possono eleggere né essere eletti, ossia non possono essere membri del consiglio.
Il mandato dei membri del consiglio dura quattro anni. La stessa persona può essere eletta al Consiglio per non più di due mandati consecutivi.
Il mandato dei rappresentanti dei genitori nel consiglio d’istituto dipende dallo status dei loro figli nell’istituto.
Articolo 18 
Il consiglio d’istituto può essere costituito quando vengono eletti o nominati almeno i due terzi dei membri.
Nella seduta costitutiva, il consiglio d’istituto elegge tra i suoi membri il presidente e il suo sostituto.
Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti se la legge non stabilisce diversamente.
Articolo 19 
Il consiglio d’istituto, conformemente alle leggi in vigore nel campo dell’organizzazione e del finanziamento dell’istruzione e in ottemperanza al presente decreto, ha i seguenti compiti e competenze:
– nomina e revoca il preside,
– approva il programma di sviluppo dell’istituto,
– approva il piano di lavoro annuale nonché la relazione sulla sua realizzazione,
– decide sull’introduzione di programmi che superano gli standard ed altri,
– discute le relazioni riguardanti la problematica formativa (educativa),
– decide in merito ai ricorsi, in relazione allo status dell’alunno nell’istituto,
– decide in merito ai ricorsi, in relazione ai diritti, obblighi e responsabilità dei dipendenti, derivanti dal rapporto di lavoro,
– provvede alla disamina delle questioni sollevate dal collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori e dalla comunità degli alunni,
– approva le norme e altri atti generali dell’istituto stabiliti dal presente decreto o da un altro atto generale dell’istituto,
– stabilisce il piano finanziario e approva i conti periodici e consuntivi,
– presenta al fondatore le proposte di modifica o di ampliamento dell’attività,
– avanza al fondatore e al preside proposte e fornisce pareri su singole questioni,
– indice le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d’istituto,
– approva il programma per i casi di lavoratori in esubero,
– decide sull’acquisizione di prestiti, previo consenso del fondatore,
– nomina i rappresentanti dell’istituto in altre associazioni,
– decide, in accordo con il fondatore, di unirsi al gruppo degli istituti per svolgere funzioni amministrative e contabili congiunte e per svolgere altri lavori in comune,
– risponde della garanzia e dell’accertamento della qualità con l’autovalutazione della scuola e la preparazione della relazione annuale sull’autovalutazione della scuola,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell’istituto.
a) Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio d’istituto
Articolo 20 
Il consiglio d’istituto indice le elezioni dei rappresentanti del personale scolastico nel consiglio al massimo 90 giorni e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni si svolgono entro e non oltre 15 giorni dall’estinzione del mandato.
La delibera sull’indizione delle elezioni deve stabilire il giorno delle elezioni e il numero dei componenti del consiglio da eleggere (delle singole unità dell’istituto o dei gruppi di dipendenti). La delibera sull’indizione delle elezioni deve essere affissa all’albo dell’istituto.
Con la stessa delibera viene nominata una commissione elettorale costituita dal presidente, il vicepresidente e due membri, nonché i loro due sostituti. Il membro della commissione elettorale, ossia il suo sostituto, non può candidarsi a rappresentante del personale nel consiglio e deve godere del diritto di voto attivo nell’istituto. La commissione elettorale viene nominata per un periodo di 4 anni.
Articolo 21 
Le candidature per il consiglio d’istituto possono essere promosse da almeno tre dipendenti dell’istituto che godono del diritto di voto attivo e dal sindacato di categoria.
Le candidature per il consiglio d’istituto devono essere presentate alla commissione elettorale per iscritto entro e non oltre il ventunesimo giorno successivo a quello dell’indizione delle elezioni, con allegate le firme dei promotori.
I candidati a rappresentanti del personale nel consiglio d’istituto devono godere nell’istituto del diritto di voto passivo. I candidati per i rappresentanti del personale nel consiglio d’istituto vengono proposti in base alle unità dell’istituto, sulla base dell’articolo 17 del presente decreto.
Articolo 22 
La commissione elettorale dirige le operazioni di voto ed è composta dal presidente, il suo vice, due membri e i loro sostituti. I membri e i sostituti della commissione elettorale devono avere un diritto di voto attivo e non possono essere candidati a membri del consiglio d’istituto.
Le operazioni di voto devono essere svolte in modo da garantire la massima segretezza. Ai dipendenti dell’istituto che il giorno delle elezioni saranno assenti, la commissione elettorale può dare la possibilità di votare in anticipo.
Il voto è personale ed espresso su scheda. Ciascun dipendente dispone di un voto. Sulla scheda sono riportati, nell’ordine alfabetico, i nomi e i cognomi dei candidati secondo le singole unità che sono riportate nell’articolo 17 del presente decreto con l’indicazione del numero dei candidati da eleggere per singola unità. Il voto viene espresso tracciando un cerchio attorno al numero che si trova davanti al nome del candidato per il quale si desidera votare.
Sono ritenute nulle le schede dalle quali non è possibile stabilire la volontà del votante e le schede bianche. Risulta nulla anche la scheda sulla quale sono stati votati più candidati di quanti ne devono essere eletti.
Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito più della metà dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo.
Articolo 23 
Vengono eletti tanti candidati quanti sono i componenti del consiglio d’istituto. I candidati sono eletti in base alle singole unità. Vengono eletti coloro che si sono aggiudicati il più alto numero di voti nella singola unità. Se due candidati della singola unità hanno ottenuto lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato che ha un’anzianità di servizio più lunga nell’istituto.
Sullo svolgimento delle operazioni di voto nei seggi elettorali viene redatto il verbale. La commissione elettorale compila quindi la relazione sull’esito delle votazioni che viene pubblicata entro cinque giorni dalla conclusione della consultazione.
b) Revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d’istituto
Articolo 24 
La procedura di revoca del rappresentante del personale della scuola nel consiglio d’istituto ha luogo su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei dipendenti dell’istituto che godono del diritto di voto attivo ossia su richiesta del sindacato, allorquando si tratti del membro del consiglio, promosso dal sindacato.
La mozione di revoca presentata dai dipendenti deve essere corredata dalle firme dei promotori.
La mozione di revoca deve contenere la motivazione.
La commissione elettorale, alla quale viene presentata la mozione, verifica la sua correttezza formale senza vagliarne, però, i motivi per i quali è stata proposta la revoca.
Nel caso in cui la commissione elettorale non respinga tale mozione deve procedere, entro il termine di 30 giorni, all’indizione della votazione della richiesta di revoca del rappresentante del personale nel consiglio d’istituto e stabilire il giorno della votazione.
Il rappresentante dei dipendenti nel consiglio d’istituto è revocato se si è dichiarata favorevole la maggioranza dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo al momento della votazione della mozione.
Per le operazioni di voto relativo alla mozione di revoca del rappresentante dei dipendenti nel consiglio d’istituto si applicano le disposizioni del presente decreto e della legge sulle elezioni dei rappresentanti dei dipendenti nel consiglio d’istituto.
Articolo 25 
Fino all’approvazione della legge che regolerà la partecipazione dei dipendenti alla gestione degli enti, per le operazioni di elezione e di revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d’istituto si applicano, per le questioni non regolate dal presente decreto, le disposizioni della legge sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione delle imprese.
2. Il Preside
Articolo 26 
Il preside ha le funzioni di guida pedagogica e di organo amministrativo dell’istituto.
Il preside organizza e dirige il lavoro nonché amministra l’istituto, ad esso è attribuita la rappresenta ed è responsabile dello svolgimento legale dell’attività dell’istituto.
Il preside cura le condizioni di lavoro degli organi dell’istituto e, conformemente ai loro poteri, assicura loro la relativa assistenza tecnica e le informazioni di cui tali organi hanno bisogno per approvare le decisioni.
Il preside svolge i seguenti compiti:
– organizza, pianifica e dirige il lavoro dell’istituto,
– predispone il programma di sviluppo dell’istituto,
– redige la proposta del piano di lavoro annuale ed è responsabile della sua messa in atto,
– approva la relazione annuale sull’autovalutazione della scuola elementare o della scuola dell’infanzia,
– è responsabile dell’attuazione dei diritti e dei doveri dei bambini e degli alunni,
– dirige il lavoro del collegio degli insegnanti e delle educatrici nel giardino d’infanzia,
– formula la proposta di programmi che superano gli standard,
– incentiva l’aggiornamento tecnico e il perfezionamento dei quadri,
– organizza i mentori per i tirocinanti,
– stabilisce il piano finanziario e approva le relazioni annuali,
– propone l’avanzamento di ruolo dei quadri e stabilisce la promozione dei dipendenti secondo le classi retributive,
– segue il lavoro del servizio di consulenza scolastica,
– cura la collaborazione dell’istituto con i genitori (riunioni dei genitori, colloquio dei genitori con gli insegnanti ed altre forme di collaborazione),
– informa i genitori sull’operato dell’istituto e sui cambiamenti dei diritti e doveri dei bambini e degli alunni,
– decide in merito ai provvedimenti educativi,
– stabilisce l’organico e le modalità di svolgimento del lavoro,
– decide in merito alle assunzioni e alle responsabilità disciplinari dei dipendenti,
– nomina e revoca il vicepreside, il responsabile delle scuole distaccate e dell’unità del giardino d’infanzia,
– cura la collaborazione dell’istituto con il servizio sanitario della scuola e quello prescolare e
– espleta altri compiti, conformemente alle norme legislative e ad altre prescrizioni,
– garantisce l’adempimento delle disposizioni degli organi di stato.
Articolo 27 
Può essere nominato preside colui che è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge che regola l’organizzazione e il finanziamento degli istituti educativo istruttivi.
Non può essere nominato preside colui che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato intenzionale che viene perseguito d’ufficio, ad una pena detentiva senza condizionale della durata superiore ai sei mesi o se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato contro l’integrità sessuale.
Il preside viene nominato in base a un bando di gara secondo la procedura stabilita dalla legge.
Il preside viene nominato dal consiglio d’istituto. Il mandato del preside è di cinque anni.
Articolo 28 
Prima di decidere sulla scelta del candidato a preside tra tutti i candidati che sono in possesso dei requisiti, il consiglio d’istituto deve acquisire il parere del collegio degli insegnanti e degli educatori nel giardino d’infanzia, il parere del consiglio dei genitori e il parere del Comune di Ancarano. Il comune e il consiglio dei genitori devono motivare il parere.
Il collegio degli insegnanti e il collegio degli educatori vota a scrutinio segreto sul parere per la nomina del preside. Le operazioni di voto sono seguite da una commissione di tre membri nominata dal consiglio d’istituto in occasione del bando di gara per l’avvio della procedura di nomina del preside.
Se la comunità locale e gli altri organi di cui al primo capoverso del presente articolo non presentano i pareri entro 20 giorni dal giorno in cui è stata presentata loro la richiesta, il consiglio d’istituto ha la facoltà di procedere alla nomina anche senza tale parere. Il consiglio d’istituto sceglie il candidato a preside tra i candidati che hanno concorso, per un parere invia una proposta motivata per la nomina del candidato prescelto al ministro che deve trasmettere un parere entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta, altrimenti il consiglio può decidere sulla nomina del preside senza tale parere.
Il consiglio decide sulla nomina del preside con delibera. Informa tutti i candidati della decisione presa. Contro la decisione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria conformemente alla legge che disciplina gli enti.
Articolo 29 
Il preside viene revocato dal consiglio d’istituto.
Prima di approvare la delibera sulla revoca il consiglio deve informare il preside dei motivi di questa e dargli la possibilità di pronunciarsi su di essi.
Il consiglio informa il comune della proposta di revoca, nonché gli organi di cui al primo capoverso dell’articolo 28 del presente decreto.
Il consiglio trasmette al ministro per un parere la proposta motivata per l’esonero del preside. Il consiglio non ha bisogno di richiedere un parere del ministro se il preside viene esonerato su sua proposta. In tal caso il consiglio informa il Ministero dell’esonero del preside. Se il ministro non dà un parere entro 30 giorni dalla data in cui è stata fatta la richiesta, il consiglio può decidere sulla revoca del preside anche senza tale parere.
Dopo aver ricevuto il parere del ministro, ossia trascorsi i termini di cui al precedente capoverso, il consiglio decide sulla revoca con una delibera e la notifica al preside. Contro la decisione del consiglio è possibile la tutela giudiziaria conformemente alle legge che regola gli enti.
Articolo 30 
Nel caso in cui al preside cessi il mandato anzitempo o nessuno dei candidati venga nominato, il consiglio d’istituto nomina un facente funzioni, scegliendo tra i quadri professionali dell’istituto o tra i candidati, tuttavia per un periodo massimo di un anno.
Se entro otto giorni dalla cessazione del mandato del preside il consiglio d’istituto non nomina né il preside né il facente funzioni, nei successivi otto giorni il facente funzioni viene nominato dal ministro.
a) Il Vicepreside
Articolo 31 
L’istituto dispone di un vicepreside, se questi è in possesso delle condizioni previste dalla normativa in vigore.
Può essere nominato vicepreside colui che adempie ai requisiti come stabiliti per il preside, ad eccezione della frequenza dei corsi per presidi ossia del rispettivo esame.
Il vicepreside viene nominato e revocato dal preside. Questi deve informare il vicepreside dei motivi per la nomina. Il preside deve informare dei motivi della revoca anche il collegio degli insegnanti ossia il collegio degli educatori d’infanzia.
Il vicepreside viene nominato in base a concorso pubblico, salvo che il preside scelga di nominare il suo vice dai quadri professionali dell’istituto.
Il vicepreside svolge i compiti demandatigli dal preside nonché altre mansioni, meglio specificate dal documento sull’organico.
b) Il Vicepreside per il giardino d’infanzia presso la scuola elementare
Articolo 32 
Per la gestione pedagogica e organizzativa del giardino d’infanzia il preside nomina un vicepreside conformemente agli standard e alle normative che sono valide per lo svolgimento dell’attività dell’educazione prescolare.
Il vicepreside svolge i compiti demandatigli dal preside nonché altre mansioni, meglio specificate dal documento sull’organico.
Può essere nominato vicepreside colui che adempie ai requisiti come stabiliti per il preside, ad eccezione della frequenza dei corsi per presidi ossia del rispettivo esame.
Il vicepreside viene nominato e revocato dal preside.
Il vicepreside viene nominato in base a concorso pubblico, salvo che il preside scelga di nominare il suo vice dai quadri professionali dell’istituto.
3. Organi professionali
Articolo 33 
L’istituto ha i seguenti organi professionali: il collegio degli insegnanti, il collegio degli insegnanti di sezione, il capoclasse e gli attivi professionali, il collegio degli educatori d’infanzia e gli attivi professionali degli educatori d’infanzia.
Articolo 34 
Il collegio degli insegnanti e il collegio degli educatori d’infanzia è costituito dai docenti dell’istituto o dagli educatori del giardino d’infanzia.
Il collegio degli insegnanti e degli educatori:
– discute e decide delle questioni tecniche e professionali attinenti all’attività formativo – educativa,
– fornisce il parere sul piano di lavoro annuale,
– propone l’introduzione dei programmi che superano gli standard ed altri programmi ed attività,
– decide sull’aggiornamento dei programmi di insegnamento e sul loro svolgimento, a norma di legge,
– fornisce il parere in merito alla proposta di nomina del preside,
– avvia iniziative per l’avanzamento in carriera dei docenti professionali e un parere sulle proposte del preside,
– decide in materia disciplinare e
– espleta altre mansioni in osservanza della legge.
Articolo 35 
Il collegio degli insegnanti di sezione è costituito da personale professionale che svolge il lavoro formativo – educativo nella singola sezione.
Il collegio degli insegnanti di sezione:
– esamina la problematica formativo – educativa in sezione,
– formula il programma di lavoro con i bambini di talento e quelli che proseguono con più difficoltà,
– decide in materia disciplinare,
– esplica altre mansioni in osservanza della legge.
Articolo 36 
Il capoclasse dirige il lavoro del collegio degli insegnanti di sezione, analizza i risultati educativi e il profitto della classe, provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni, collabora con i genitori e con il servizio di consulenza scolastica, esplica altre mansioni in osservanza della legge.
Articolo 37 
Gli attivi professionali riuniscono gli educatori e gli assistenti degli educatori. Gli attivi professionali della scuola sono costituiti da insegnanti della stessa materia o di settori affini. Gli attivi professionali della scuola dell’infanzia esaminano il lavoro educativo, forniscono al collegio degli educatori proposte per migliorare il lavoro educativo, discutono delle osservazioni dei genitori ed espletano altri compiti professionali stabiliti nel piano annuale.
Gli attivi professionali a scuola discutono della problematica della materia ossia delle materie affini, armonizzano i criteri di assegnazione dei voti, forniscono al collegio degli insegnanti proposte per migliorare la parte educativo – formativa, discutono delle osservazioni dei genitori e degli alunni nonché espletano altri compiti professionali stabiliti nel piano annuale.
4. Il Consiglio dei genitori
Articolo 38 
Al fine di poter attuare in maniera organizzata gli interessi dei genitori, nell’istituto si costituisce il consiglio dei genitori.
Fanno parte del consiglio dei genitori un rappresentante per classe, eletto dai genitori stessi alla loro riunione.
La prima convocazione del consiglio dei genitori viene fatta dal preside.
Il consiglio dei genitori:
– propone i programmi che superano gli standard;
– fornisce il consenso alla proposta del preside relativa alle prestazioni che superano le normative;
– partecipa all’elaborazione della proposta per il programma di sviluppo del giardino d’infanzia e di quella elementare, del piano educativo, per le norme dell’ordine scolastico e dà un parere sul piano di lavoro annuale;
– formula un parere sui candidati che sono in possesso dei requisiti per il preside;
– discute le relazioni del preside concernenti la problematica formativo – educativa;
– esamina i ricorsi dei genitori in relazione all’attività formativo – educativa;
– elegge i rappresentanti dei genitori nel consiglio d’istituto;
– può approvare il suo programma di lavoro per collaborare con l’istituto, in particolare in merito all’inserimento nell’ambiente locale;
– in accordo con i dirigenti dell’istituto può costituire ossia formulare gruppi di lavoro;
– svolge altre mansioni in osservanza della legge.
5. Il Servizio di consulenza scolastica
Articolo 39 
In osservanza della legge, delle normative e degli standard, l’istituto organizza il servizio di consulenza scolastica. Il servizio presta la consulenza agli alunni e ai genitori, nonché collabora con gli educatori, gli insegnanti e la direzione dell’istituto all’atto della programmazione, dell’analisi e della valutazione dello sviluppo dell’istituto nell’esercizio dell’attività educativa e della consulenza professionale.
Nelle consulenze in materia di orientamento professionale il servizio si avvale della collaborazione dell’Istituto di collocamento della Repubblica.
6. La Biblioteca
Articolo 40 
L’istituto è dotato di una biblioteca.
La biblioteca acquisisce, analizza professionalmente, conserva, presenta presta libri ed altro materiale bibliotecario, nonché svolge l’attività di documentazione e di informazione quale parte integrante dell’azione educativa dell’istituto.
L’istituto costituisce un fondo dei libri di testo, la cui gestione viene stabilita dal ministro.
Per gli alunni con disagi economici che non sono in grado di pagare il contributo per i libri di testo presi in prestito dal fondo vengono garantiti i mezzi dallo Stato, in conformità ai criteri stabiliti dal ministro.
V. PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO 
Articolo 41 
L’attività educativa nonché le altre attività tecnico-professionali dell’istituto vengono svolte da educatori, assistenti degli educatori, insegnanti, consulenti, bibliotecari, e da altro personale qualificato che coadiuva il loro lavoro professionale, necessario per un funzionamento regolare dell’istituto (di seguito nel testo: le maestranze).
Le maestranze esercitano l’attività educativa in osservanza alla legge ed ai programmi in vigore, con l’obiettivo di garantire l’oggettività, la distanza critica e il pluralismo. Dal punto di vista professionale sono autonomi nel proprio lavoro.
Le maestranze devono avere la padronanza della lingua slovena, devono essere in possesso di un titolo di studio idoneo e dell’esame professionale, nonché adempiere alle condizioni stabilite dalla legge.
La conoscenza della lingua slovena viene verificata all’esame professionale. Per gli insegnanti che non si sono laureati in università slovene, la conoscenza della lingua slovena viene verificata alla prima assunzione.
L’indirizzo del titolo di studio professionale per le maestranze, nei casi stabiliti dalla legge, nonché il grado di istruzione, vengono decisi dal ministro dopo aver acquisito un parere da parte del consiglio tecnico competente.
I lavori professionali, amministrativi, tecnici e di altro tipo vengono effettuati dai dipendenti, stabiliti dalla pianta organica.
I dipendenti di cui al capoverso precedente devono avere il titolo di studio stabilito dalla pianta organica e devono avere la padronanza della lingua slovena.
Articolo 42 
I rapporti di lavoro, la partecipazione dei dipendenti alla gestione e alla realizzazione dei loro diritti sindacali, possono essere regolati dall’istituto con un proprio atto normativo, in osservanza alla legge al contratto collettivo, nonché alla legge sull’organizzazione e il finanziamento dell’educazione e dell’istruzione.
I posti vacanti di maestranze e di altro personale in servizio nell’istituto vengono messi a concorso nei limiti delle dotazioni organiche. L’organico viene definito dal preside in osservanza delle normative e degli standard validi per gli istituti, e in accordo con l’amministrazione scolastica sul cui territorio ha sede l’istituto, per l’asilo in accordo con il fondatore.
Prima della notifica del posto di lavoro vacante l’istituto deve ottenere il nulla osta del ministero.
VI. FONTI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI MEZZI PER L’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 
Articolo 43 
Il fondatore e lo Stato garantiscono le condizioni per l’esercizio dell’attività dell’istituto.
L’istituto amministra autonomamente i mezzi ricevuti in possesso e li utilizza con l’accortezza del buon padre di famiglia, ma non può alienare il patrimonio immobiliare tramite negozi giuridici oppure aggravarlo con oneri o altri vincoli senza il consenso dei fondatori.
Articolo 44 
I fondi per l’esercizio del pubblico servizio vengono erogati dal bilancio dello Stato nonché dai mezzi del fondatore, o acquisiti come contributi dei genitori, mezzi provenienti dalla vendita di servizi e prodotti, nonché donazioni, mezzi provenienti dai canoni di locazione e utilizzo dei locali, contributi degli sponsor e da altre fonti.
L’istituto ha l’obbligo di utilizzare i mezzi conformemente al fine per il quale gli sono stati assegnati.
I ricavi residui dell’istituto, ottenuti a titolo dei prezzi dei programmi all’asilo che effettua un servizio pubblico, vengono considerati nella successiva determinazione del prezzo dei programmi.
Il fondatore decide sulle modalità di distribuzione dei ricavi residui, ovvero sulla copertura del disavanzo in base al conto consuntivo della scuola dell’infanzia.
Articolo 45 
Per quanto concerne i servizi che superano gli standard l’istituto acquisisce mezzi anche tramite dotazioni, finanziamenti degli sponsor, contributi elargiti dai genitori e altre fonti stabilite dalla legge.
L’istituto ha la facoltà di istituire un fondo scolastico dal quale vengono finanziate le attività svolte da una determinata classe e da una sezione della scuola dell’infanzia, che non rientrano nel programma di insegnamento ossia non vengono finanziate dai mezzi pubblici. L’istituto può ricorrere a tale fondo per finanziare l’acquisto di attrezzature supplementari per elevare la qualità dell’insegnamento ed in casi simili.
I fondi di cui il capoverso precedente acquisiscono i mezzi tramite i contributi dei genitori, le donazioni, i lasciti e da altre fonti.
I fondi sono gestiti da un comitato di amministrazione, composto dal presidente e da sei membri, almeno tre dei quali rappresentano l’istituto. Il comitato amministrativo è nominato dal consiglio dei genitori. I rappresentanti dell’istituto vengono proposti dal consiglio dell’istituto.
I comitati amministrativi possono approvare delle norme per il funzionamento dei fondi.
VII. DIRITTI E DOVERI RECIPROCI TRA IL FONDATORE E L’ISTITUTO 
Articolo 46 
Il fondatore ha i seguenti diritti e doveri nei confronti dell’istituto:
– accerta la coerenza dei piani e dei programmi di lavoro dell’istituto con i piani e i programmi del fondatore,
– segue e controllo la finalità e l’economicità di utilizzo dei mezzi,
– decide sulle modifiche statutarie dell’istituto,
– dà il consenso alle modifiche dell’attività,
– espleta altre mansioni conformemente al presente decreto e ad altre prescrizioni.
L’istituto ha l’obbligo nei confronti del fondatore:
– di presentare ogni anno il piano annuale di lavoro,
– di presentare ogni anno la relazione sull’attuazione del piano annuale di lavoro e sullo sviluppo dell’istituto,
– di presentare ogni anno il piano finanziario annuale e il programma annuale di lavoro,
– di presentare ogni anno il piano delle manutenzioni d’investimento, nonché la gestione degli immobili,
– di trasmettere, se necessario, i dati necessari per il monitoraggio e il finanziamento delle attività e per fini statistici.
Il fondatore risponde degli obblighi dell’istituto in modo limitato e sussidiario sino all’ammontare dei mezzi previsti nel bilancio del fondatore per l’esercizio del servizio pubblico dell’istituto, conformemente alla legge e ad altre prescrizioni.
VIII. CONTROLLO 
Articolo 47 
Il controllo della legalità dell’operato dell’istituto viene svolto dagli organi di Stato competenti.
Il controllo della professionalità del lavoro dell’istituto viene svolto dagli organi professionali stabiliti per legge.
Articolo 48 
Il controllo dell’attività finanziaria dell’istituto viene effettuato dagli organi di stato competenti ossia da un’organizzazione autorizzata.
La gestione degli immobili di proprietà del fondatore è controllata dal fondatore o da un comitato amministrativo del fondo se il fondatore è un fondo patrimoniale in cui sono inclusi gli immobili in gestione all’istituto.
Il fondatore può verificare in qualsiasi momento l’attività dell’istituto con una revisione dell’esercizio.
IX. PUBBLICITÀ DEL LAVORO DELL’ISTITUTO 
Articolo 49 
Il lavoro dell’istituto è pubblico.
L’informazione sul lavoro svolto viene assicurata mediante le comunicazioni indirizzate ai genitori, ai giornalisti e ad altri esponenti della vita pubblica.
I genitori, i giornalisti e altri rappresentanti della vita pubblica non possono assistere alle riunioni e ad altre forme di lavoro dell’istituto nonché all’attività educativa e didattica, salvo nei casi stabiliti dalla legge ossia da altra normativa, oppure su espresso invito del preside.
Le informazioni sull’attività dell’istituto vengono diramate dal preside ossia dalla persona da lui incaricata.
X. SEGRETO D’UFFICIO 
Articolo 50 
Il preside e i suoi collaboratori sono tenuti a tutelare i documenti e i dati di cui sono venuti in possesso ossia di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività educativa, se questi sono considerati segreto d’ufficio.
Le persone di cui al comma precedente sono tenute a tutelare il segreto d’ufficio anche una volta cessato il rapporto di lavoro. Sono ritenuti segreto d’ufficio:
– i dati ed i documenti che sono considerati riservati per legge o altre prescrizioni;
– i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal consiglio d’istituto nell’ambito dei propri poteri;
– i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal preside, conformemente alle proprie competenze;
– i dati ed i documenti comunicati all’istituto in via confidenziale dall’organo competente o da altra organizzazione.
XI. ATTI GENERALI 
Articolo 51 
Nei casi non contemplati dal presente decreto, nonché in altri casi che devono essere disciplinati da una normativa interna, l’istituto ha la facoltà di regolamentare la propria organizzazione e il proprio lavoro con dei regolamenti interni ed altri atti generali, adottati, in osservanza alla legge, dal consiglio d’istituto.
L’istituto può disporre anche di altri atti generali con cui regola altre questioni, se così stabilito dalla legge.
Le norme e gli atti generali di cui al secondo capoverso del presente articolo non devono essere in disaccordo con il presente decreto.
Articolo 52 
Gli atti generali dell’istituto vengono approvati dal consiglio d’istituto o dal preside.
La separazione delle competenze nell’approvazione degli atti generali dell’istituto viene stabilita dalle norme dell’istituto.
XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 53 
I preparativi per l’avvio delle attività dell’istituto si svolgono sotto la vigilanza del fondatore, il preside ad interim (di seguito in breve: preside ad interim), che è nominato dal Consiglio comunale del Comune di Ancarano.
Il preside ad interim svolge le mansioni del preside fintanto che il consiglio della scuola non proceda alla nomina del presidente secondo la procedura stabilita dalla legge. Tra i compiti del preside ad interim rientra anche l’iscrizione della scuola nel registro giudiziario che si tiene presso il Tribunale a Capodistria, come pure nel registro degli enti scolastici tenuto presso il Ministero competente.
Il fondatore garantisce all’istituto i mezzi necessari per avviare l’attività, l’attuazione di tutte le procedure amministrative e di altro tipo per avviare lo svolgimento delle attività dell’istituto.
Articolo 54 
L’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare e giardino d’infanzia Ancarano avvierà la propria attività di formazione elementare ed educazione prescolastica e tutela a partire dall’anno scolastico 2016/2017, e precisamente dal 1. 9. 2016.
In base alla situazione al 31/08/2016, l’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare e giardino d’infanzia Ancarano assume le attività, i diritti, gli obblighi, gli arredi, le attrezzature, nonché i mezzi della Scuola elementare dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini che li utilizzava per la propria attività ovvero sono stati creati ed acquisiti in relazione all’attività della sezione distaccata della scuola ad Ancarano.
In base alla situazione al 31/08/2016, l’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare e giardino d’infanzia Ancarano assume le attività, i diritti, gli obblighi, gli arredi, le attrezzature, nonché i mezzi del giardino d’infanzia Semedela che li utilizzava per la propria attività ovvero sono stati creati ed acquisiti in relazione all’attività dell’unità di Ancarano.
In conformità all’accordo tra il Comune città di Capodistria e il Comune di Ancarano, a decorrere dal 31/8/2016 sono soppresse la sede distaccata della Scuola elementare dr. Aleš Primož Bebler Hrvatini (di seguito in breve: OŠ Hrvatini) ad Ancarano e l’unità del giardino d’infanzia Semedela ad Ancarano quali unità di questi due istituti. A partire da tale data cessa anche il mandato del responsabile della scuola distaccata OŠ Hrvatini ad Ancarano e del responsabile del giardino d’infanzia, unità di Semedela ad Ancarano.
Articolo 55 
L’iscrizione dei bambini alla scuola elementare e al giardino d’infanzia procede per l’anno scolastico 2016/2017 secondo la modalità e alle condizioni definite per l’anno scolastico 2015/2016, e precisamente in modo unitario per i comuni Città di Capodistria e comune di Ancarano per il giardino d’infanzia Semedela e la Scuola elementare dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini. A decorrere dal 1/9/2016 vengono trasferiti all’ente pubblico di istruzione ed educazione, la Scuola elementare e il giardino d’infanzia di Ancarano, i diritti e i doveri dei bambini, ovvero degli alunni, acquisiti con l’iscrizione al giardino d’infanzia Semedela ovvero alla Scuola elementare dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini che al 31/8/2016 saranno iscritti nell’unità di Ancarano del giardino d’infanzia Semedela, ovvero saranno inseriti nella sede distaccata della Scuola elementare dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini ad Ancarano.
Articolo 56 
Tutte le attività che sono necessarie per iniziare tempestivamente l’insegnamento e avviare lo svolgimento delle attività nell’asilo per l’anno scolastico 2016/2017 vengono effettuate dal preside ad interim della scuola, coadiuvato attivamente dal fondatore, dal ministero competente e dalle direttrici della Scuola elementare OŠ Hrvatini e del giardino d’infanzia Semedela.
Il preside ad interim risponde del proprio operato al fondatore.
Articolo 57 
Il preside ad interim, coadiuvato dal fondatore e dai presidi della scuola elementare OŠ Hrvatini e del giardino d’infanzia Semedela, dopo aver verificato le basi tecniche, le normative e le esigenze di svolgere l’attività di educazione e istruzione della Scuola elementare OŠ Hrvatini, il giardino d’infanzia Semedela e la Scuola elementare OŠV Ancarano, definisce l’organico dell’istituto e gli accordi su un eventuale passaggio (trasferimento) di determinati dipendenti dall’ente pubblico Giardino d’infanzia Semedela e Scuola elementare OŠ Hrvatini alla Scuola elementare OŠV Ancarano. La procedura di definizione dei posti di lavoro e la loro occupazione con la stipula dei contratti di assunzione ha termine entro e non oltre il 31/8/2016. La costituzione dei rapporti di lavoro presso l’Ente pubblico di istruzione ed educazione – Scuola elementare e giardino d’infanzia di Ancarano – avviene il 1/9/2016.
Il preside ad interim deve compiere tutte le procedure connesse all’assunzione o al trasferimento dei dipendenti al nuovo ente.
Entro l’inizio delle lezioni nell’anno scolastico 2016/2017, il preside ad interim ha l’obbligo di predisporre i bandi di concorso per l’assunzione del personale tecnico ed altro mancante, nonché di stipulare i rispettivi contratti di lavoro.
Articolo 58 
Il preside ad interim deve curare la preparazione di tutti gli atti necessari, oltre a gestire tutte le attività, sino alla nomina del preside della Scuola elementare e asilo di Ancarano.
Il preside ad interim deve assolvere tutte le mansioni di sua competenza al fine di garantire la costituzione corretta e tempestiva del consiglio d’istituto e degli altri organi dell’istituto. Nell’ambito di tale competenza egli adotta uno scadenziario e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni dei rappresentanti dei dipendenti dell’istituto.
Il preside ad interim provvede a corredare il materiale per la seduta costitutiva del consiglio d’istituto con la bozza del regolamento interno del consiglio d’istituto ed il bando di gara per la nomina del preside. In seguito alla costituzione, il consiglio d’istituto avvia la procedura di nomina del preside.
Il consiglio d’istituto, in quanto organo del medesimo, deve costituirsi entro e non oltre il 20/10/2016, gli altri organi dell’istituto, invece, entro e non oltre tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, come previsto dalla legge e dal presente decreto.
Articolo 59 
I presidi della Scuola elementare OŠ Hrvatini e del giardino d’infanzia Semedela consegnano i rispettivi archivi scolastici e dell’asilo (documentazione pedagogica, del personale e contabile), il materiale bibliotecario ed altra documentazione necessaria al lavoro dei docenti e degli alunni della Scuola elementare e giardino d’infanzia di Ancarano che riguarda la scuola distaccata ad Ancarano e l’unità del giardino d’infanzia ad Ancarano. I due presidi provvedono altresì al passaggio di consegne delle rispettive cariche e del patrimonio.
Articolo 60 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 082
Ancarano, 22 marzo 2016
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost