Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

975. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015, stran 3369.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sevnica za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sevnica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prejšnjega člena.
Št. 410-0003/2016
Sevnica, dne 24. marca 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost