Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik, stran 3367.

  
Na podlagi 18., 50., 53., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 14. seji dne 16. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik 
1. člen 
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02, 56/06) se v 12.b členu v točki Morfološka enota 8/1 spremeni prvi stavek, ki se glasi:
»V območju je poleg posegov, ki so določeni v morfološki enoti 8, dovoljena tudi izgradnja gostinskega objekta etažnosti K+P+1+M s pripadajočo prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-9/2016-4
Medvode, dne 16. marca 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost