Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 6316-4/2016-6 Ob-1845/16, Stran 749
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 20/14), Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016 in Sklepa o spremembi sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016, št. 410-33/2016/3 z dne 24. 3. 2016, objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 
na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira koncesionarja oziroma koncesionarjev za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa in oddaja poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja.
Okvirni razrez sredstev za raziskovalne programe po znanstvenih vedah (izražen kot  % sproščenih sredstev raziskovalnih programov), ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost v raziskovalnih organizacijah s koncesijo in katerih financiranje se konča 31. 12. 2016, je določen s Sklepom o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016 in Sklepom o spremembi sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016, št. 410-33/2016/3 z dne 24. 3. 2016, in sicer:
Veda 
Sproščena sredstva RO s koncesijo v letu 2016 (v %)
Naravoslovje 
0,7
Tehnika 
25,7
Medicina 
36,8
Biotehnika 
7,7
Družboslovje 
8,3
Humanistika 
20,8
Skupaj (vse vede)
100
Dejanski razrez po znanstvenih vedah se v skladu s proračunskimi možnostmi določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 20/14; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih).
RO, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije in še nima raziskovalnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni program le v primeru, da je ob prijavi nosilec vsaj enega raziskovalnega projekta ali ima zaposlenega vsaj enega mladega raziskovalca, ki ga sofinancira agencija.
4. Preoblikovanje raziskovalnih programov
RO s koncesijo, ki ima večje število raziskovalnih programov, lahko s prijavo na javni razpis (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov, katerega/ih financiranje se izteče v letu 2016, in sicer tako, da iztekajoči se raziskovalni program:
– priključi h kateremu od svojih drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) ali
– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
– preoblikuje na drug način.
V preoblikovanje raziskovalnega programa, katerega financiranje se izteče v letu 2016, so lahko vključeni tudi raziskovalni programi, ki se jim v letu 2016 financiranje v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne izteče. V primeru odobritve tako preoblikovanega raziskovalnega programa, financiranje raziskovalnega programa, ki se mu financiranje v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne izteče v letu 2016, preneha. V primeru zavrnitve tako preoblikovanega raziskovalnega programa, se raziskovalni program, ki se mu financiranje v letu 2016 ne izteče, financira v skladu z veljavno pogodbo o financiranju raziskovalnega programa.
Prijavitelj mora v skladu s tretjim odstavkom 62. člena pravilnika o postopkih pri oddaji prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov upoštevati minimalen obseg financiranja programske skupine.
5. Pogoji
Pogoji za izbor koncesioniranega raziskovalnega programa in pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v ZRRD, pravilniku o koncesiji, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 in 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO s koncesijo in javnih raziskovalnih organizacijah (na javnih raziskovalnih zavodih, univerzah, ki jih je ustanovila Republika Slovenija in samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), je prijavitelj na javni razpis matična RO s koncesijo, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa odda/jo prijavo v skladu z 12.4. oziroma 12.5. točko tega javnega razpisa.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati raziskovalna organizacija za podelitev koncesije, konkretizira 17. člen pravilnika o koncesiji, in so naslednji:
– da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
– da izpolnjuje pogoje po ZRRD ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi ZRRD za opravljanje dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija;
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionirane dejavnosti;
– da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionirane raziskovalne dejavnosti;
– da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti.
5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki jih določata ZRRD in pravilnik o kriterijih za vodjo raziskovalnega projekta ter v skladu z metodologijo dosegati mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A3), ki so določene za vsako vedo oziroma raziskovalno področje, in sicer:
A1+A2+A3 = 5,0 – naravoslovje (razen biologija in geologija) in tehnika,
A1+A2+A3 = 3,5 – medicina, biotehnika, družboslovje, biologija in geologija,
A1+A2+A3 = 2,5 – humanistika,
ali dosegati naslednje mejne vrednosti (velja za vse vede): A1/2 ≥ 600 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50.
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoj A' je več kot 0 (velja za vse vede).
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine.
5.2. Sestava programske skupine
Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več RO s koncesijo oziroma JRO. Če se program izvaja na več RO s koncesijo oziroma JRO, mora biti v vsaki RO s koncesijo oziroma JRO v programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom. Raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci morajo biti zaposleni v RO s koncesijo oziroma JRO, ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko kot raziskovalec sodeluje le oseba z doktoratom znanosti, brez raziskovalnih ur pa lahko sodelujejo tudi upokojeni raziskovalci ter mladi raziskovalci in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov.
Član programske skupine je lahko vključen v en sam raziskovalni program.
Pogoj glede sestave programske skupine, ki velja za vse vede, je določen v metodologiji, in sicer:
– prvi pogoj: dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0 ali
– drugi pogoj: tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A 1/2 ≥ 25.
Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine agencija preveri ob podpisu pogodbe za novo obdobje financiranja raziskovalnega programa, pri čemer se upošteva sestava programske skupine, navedena v prijavi na ta javni razpis.
6. Kriteriji in merila
6.1. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in pravilniku o kriterijih za vodjo projekta ter konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi).
Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:
– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev,
– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev,
– raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave,
– izvedljivost predloga.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (ocena A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (ocena A2).
Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO) za vse raziskovalce, ki so člani programskih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-A-F-G-H-2016, na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.
Za predlaganega vodjo oziroma člana raziskovalnega programa, ki še ni član nobene programske skupine, se podatki o sredstvih drugih uporabnikov vpišejo v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016, ki je objavljen na spletni strani agencije. Obrazec mora biti do 20. 5. 2016 do 14. ure oddan po elektronski pošti na naslov: vpetost-program-2016@arrs.si, v papirnati obliki (natisnjen, podpisan in žigosan) pa mora biti z oznako »Javni razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« do 20. 5. 2016 do 14. ure oddan v glavni pisarni agencije ali poslan po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Agencija bo podatke iz obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016 upoštevala le v primeru, če predlagani vodja ali član raziskovalnega programa še ni vključen v programsko skupino.
6.2. Kriteriji in merila za določitev obsega financiranja
Kriterija in kazalci, ki se upoštevajo pri določitvi obsega financiranja raziskovalnega programa, so določeni v 63. členu pravilnika o postopkih.
Kriterija iz prejšnjega odstavka sta:
– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: znanstveni kriterij),
– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).
V primeru novega raziskovalnega progama se pri kriterijih iz prejšnjega odstavka oceni rezultate predlaganih članov programske skupine prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa.
Merila za vrednotenje kazalcev ter postopek vrednotenja raziskovalnih programov, so konkretizirani v metodologiji. Za izračun sredstev drugih uporabnikov bo agencija upoštevala podatke, pridobljene na podlagi pozivov za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja agencije (vključno s pozivom v letu 2016). Kazalec 2.2. Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj se v okviru kriterija Družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev ne upošteva, ker agencija ne financira pedagoške vpetosti. Kazalci se v skladu z metodologijo vrednotijo na podlagi podatkov, dostopnih za obdobje zadnjih 5 let, in sicer za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015. Sredstva se vrednoti relativno glede na sredstva za programsko financiranje posamezne programske skupine.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa je 885.000,00 EUR. Navedeni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa se poveča za obseg sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju ne izteče v letu 2016 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.
Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca na raziskovalnem programu je 17 efektivnih raziskovalnih ur letno. Minimalni letni obseg financiranja posamezne raziskovalne organizacije znaša 170 efektivnih raziskovalnih ur letno, kadar raziskovalni program izvaja več RO s koncesijo ali JRO.
8. Obdobje in začetek trajanja koncesije
Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbrane koncesionirane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let.
Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2017.
9. Izbor prijav raziskovalnih programov, organ, ki bo opravil izbor koncesionarja in način plačila koncesionarja
Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postopkih, ta javni razpis in metodologija.
Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.
Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov pripravi predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov z obdobjem financiranja raziskovalnega programa, pri čemer za določitev obdobja financiranja raziskovalnega programa upošteva enotno lestvico, skladno z metodologijo (poglavje H), ki velja za vse vede:
minimum točk
maksimum točk
obdobje financiranja
0
14
ukinitev – zavrnitev
14,01
16,5
3 leta
16,51
20,75
4 leta
20,76
22,99
5 let
23
25
6 let
Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) na predlog strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov prijave razvrsti po točkah skupne ocene prijave ter oblikuje in sprejme predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov, ki jih priporoči za nadaljnje financiranje oziroma se začne na novo financirati ter seznam zavrnjenih prijav raziskovalnih programov. ZSA v predlogu prednostnega seznama pri predlaganem raziskovalnem programu v izbor za financiranje v skladu s šestim in sedmim odstavkom 67. člena pravilnika o postopkih določi letni obseg efektivnih raziskovalnih ur.
Na podlagi finančno ovrednotenega predloga ZSA o izboru raziskovalnih programov RO s koncesijo, minister, pristojen za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije.
Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije.
Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);
– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 20/14);
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14);
– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11);
– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016;
– Sklep o spremembi sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016, št. 410-33/2016/3 z dne 24. 3. 2016;
– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 in 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016: Prijavna vloga;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca raziskovalnega programa;
– Obrazec ARRS-RPROG-VP/2016: Poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za preteklo obdobje financiranja;
– Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
11. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku.
11.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«
V primeru prijave za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2016 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), je prijava na javni razpis sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za preteklo obdobje financiranja (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2016).
K prijavni vlogi mora biti priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2016 izvajajo raziskovalni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur v letu 2016. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko prijavne vloge.
11.2. Tip prijave »Nova prijava«
V primeru prijave novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), se na javni razpis posreduje le Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016).
11.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje programov«
V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje programov«) mora prijavitelj o svoji nameri do 5. 5. 2016 obvestiti agencijo, da mu lahko pravočasno omogoči pripravo prijave v elektronski obliki.
V primeru preoblikovanja raziskovalnega programa oziroma programov, je prijava na javni razpis sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za preteklo obdobje financiranja (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2016 – v nadaljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Poročila o rezultatih morajo biti oddana za vse raziskovalne programe, ki so vključeni v preoblikovanje.
V primeru, da se v preoblikovanje raziskovalnih programov vključi tudi raziskovalni program, ki se mu financiranje v letu 2016 ne izteče, mora prijavitelj v razpisnem roku oddati poročilo o rezultatih za ustrezno krajše obdobje financiranja raziskovalnega programa.
K prijavni vlogi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2016 izvajajo raziskovalni/e program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih programov. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko prijavne vloge.
11.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu agencije eObrazci
Prijavna obrazca (prijavna vloga in poročilo o rezultatih) se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).
Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala prijavitelja, zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov prijavitelja in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega portala, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev prijavitelja ali agencija).
12. Način, oblika in rok za oddajo prijav
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga izvaja le prijavitelj, se prijava odda v skladu z 12.1. in 12.2. točko tega javnega razpisa.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja tudi JRO, se pri oddaji prijave upošteva postopek, ki je opredeljen v 12.4. točki tega javnega razpisa.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja tudi druga RO s koncesijo, se pri oddaji prijave upošteva postopek, ki je opredeljen 12.5. točko tega javnega razpisa.
Prijavne vloge na spletnem portalu ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina prijave raziskovalnega programa šteje za poslovno skrivnost.
Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
12.1. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na spletnem portalu. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa). Prijava (prijavna vloga in poročilo/a o rezultatih) mora biti oddana do vključno 20. 5. 2016 do 14. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu do 20. 5. 2016 do 14. ure.
12.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na javni razpis odda v elektronski obliki (na spletni portal) kot nepodpisana in v papirnati obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Papirnato prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava – razpis za programe« in obvezno oznako prijave s spletnega portala (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016/...) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal do 20. 5. 2016 do 14. ure in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 20. 5. 2016 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 20. 5. 2016 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
12.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 12.1. – elektronska; točka 12.2. – elektronska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge (sporazum med izvajalci raziskovalnega programa oziroma programov pri tipu prijave iz točke 11.1. in 11.3.), kot jih določa ta javni razpis.
12.4. Oddaja prijave za JRO
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja tudi JRO, mora JRO prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki oddati na Javni poziv za oddajo prijav za financiranja raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja (v nadaljnjem besedilu: javni poziv), ki je na spletni strani agencije objavljen istega dne kot ta javni razpis. JRO to stori tako, da natisnjeno prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo je prijavitelj oddal na spletnem portalu, z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe JRO, vodje raziskovalnega programa in žigom JRO ter v skladu z roki in določili javnega poziva, posreduje na agencijo.
12.5. Oddaja prijave za ostale RO s koncesijo
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja še druga RO s koncesijo, mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki oddati na javni razpis. RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo je prijavitelj oddal na spletnem portalu, z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO s koncesijo, vodje raziskovalnega programa in žigom RO s koncesijo ter v skladu z roki in določili javnega razpisa, posreduje na agencijo.
13. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v sredo, 25. 5. 2016 ob 10. uri na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
Nepravilno označenih in prepozno oddanih oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala.
Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o koncesiji.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru koncesioniranega raziskovalnega programa predvidoma obveščeni v mesecu decembru 2016.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro (kontaktne osebe: Silvia Bodanec, tel. 01/400-59-34, Marko Belavič, tel. 01/400-59-41 in Ernesta Mlakar, tel. 01/400-59-74).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost