Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 430-13/2016-3 Ob-1802/16, Stran 760
Občina Sežana objavlja,na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo., 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15)
javni razpis 
za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2016 – Sredstva za enkratne finančne pomoči 2016 (v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: so programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca) med katere sodijo udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaja knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ipd. in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti Občine Sežana.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev:
3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana;
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana.
3.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2016 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana;
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
4. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe oziroma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana;
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana;
– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2016 in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana za leto 2016;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju, za katerega se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo;
– da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Sežana ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.
5. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
Preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni: 
do 5 točk;
Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine Sežana:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
5 točk,
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
10 točk,
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
15 točk;
Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov:
5 točk,
– 101–1000 uporabnikov:
10 točk,
– nad 1000 uporabnikov:
15 točk;
Promocija – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:
do 20 točk;
Kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:
do 20 točk;
Inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop: 
do 10 točk;
Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana:
do 10 točk;
Reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:
do 5 točk;
Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci
– 50–60 % lastnih sredstev:
5 točk,
– 61–70 % lastnih sredstev:
10 točk,
– 71– 80 % lastnih sredstev:
15 točk,
– več ko 80 %:
20 točk.
6. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev na razpolago je 20.000,00 EUR.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini Sežana najkasneje do 28. 2. 2017 podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta.
8. Razpisni rok: rok do katerega morajo biti oddane prijave prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Razpis velja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 10. 2016. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 30. 10. 2016) ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Prijava mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Sredstva za enkratne finančne pomoči 2016«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.
10. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:
– postopek javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sežana;
– komisija bo obravnavala pravilno označene prijave enkrat mesečno, in sicer med 1. in 8. v mesecu, pri čemer bodo obravnavane tiste prijave, ki bodo na Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu oziroma v več preteklih mesecih, če se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih razlogov ni sestala;
– v primeru nepopolnih prijav bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolnijo prijavo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo v roku dopolnili se zavržejo. Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije;
– komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v prijavi in priloženih obrazcih;
– komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk;
– o dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan. Zoper sklep je možna pritožba na župana. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav;
– ob posredovanju sklepa o izboru bo prijavitelj pozvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Kolikor se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev;
– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev;
– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni v 45. dneh po odločitvi;
– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji;
– odpiranje prijav je nejavno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe in
– obrazec za zaključno poročilo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 1, v poslovnem času občinske uprave, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Klementina Križman, 05/73-10-101, kabinet.zupana@sezana.si.
13. Vsebina prijave
Prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje priloge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2016,
– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št 69/11, ZIntPK-UPB2),
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih,
– podpisano in ožigosano pogodbo.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost